Kleine gedigten/Voorberigt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kleine gedigten voor kinderen Voorberigt door Hieronymus van Alphen Aan twee lieve kleine jongens
Uit Kleine gedigten voor kinderen

Voorberigt

Het genoegen, dat mijne landgenooten in deze kleine gedigten voor kinderen betoond hebben, en de aanhoudende aftrek derzelver, heeft mijnen Drukker bewogen, om de drie stukjes in een bundeltje saam te voegen, en in en kleinder formaat, zindelijk, op best papier te doen afdrukken, ten einde dezelve te geschikter mogen zijn voor kleine geschenken.

Ik heb niets anders te zeggen bij deze uitgave, dan het weinige 't geen ik bij de uitgave der vorige stukjes gezegd hebbe. Het kan een schrijver niet anders, dan aangenaam zijn, wanneer zijne geschriften, ze mogen dan groot of klein zijn, boven zijne verwagting aan zijn oogmerk voldoen; en wanneer het nut daar door veroorzaakt, hem van tijd tot tijd, in vele bijzonderheden, en aangename ontmoetingen, voor oogen gesteld wordt. Het is tog een alleraangenaamste sensatie, blijken te ontvangen, dat men iets op deze wereld heeft toegebragt, tot vermaak, nut en stigting van zijne medemenschen; en hij is veel aan God verpligt, dien de oneindige Goedheid daartoe verwaardigt.

Vaarwel mijne kleine lezers! leeft vrolijk en gezegend! God zij de leidsman uwer jeugd!

De egte exemplaren van dezen afdruk zijn allen getekend:

Hieronymus van Alphen


Voorberigt van den Uitgever

Door aankoop uit het fonds van wijlen den Heer J. Allart, eigenaar geworden zijnde van het kopijregt van de platen tot de Kindergedichten van Mr. H. van Alphen, ben ik te rade geworden, dewijl de daarvan gemaakte afdrukken spoedig verkocht waren, dezelve op nieuws door den bekwamen Zeelander te laten graveren, met inachtneming van de tegenwoordige kleederdragt, en verdere uiterlijkheden. Tevens heb ik, zonder den prijs der plaatjes te verhoogen, uit achting en dankbaarheid voor den nu zalige Dichter, deszelfs welgelijkend afbeeldsel door den bekwamen Velijn gegraveerd, naar een nog onuitgegeven portret, bij dit werkje gevoegd. Ik vertrouw hiermede aan het tegenwoordige geslacht geenen ondienst te doen, daar het, niettegenstaande de menigvuldige navolgingen, nog bestendig eene regtmatige voorkeur geeft aan van Alphen's Gedichtjes, en daardoor toont, dat Hij den regten kindertoon getroffen heeft. Trouwens, dit getuigen allen, voor wie deze klassieke Kinderdichter een vriend hunner jeugd was, en die Hem nu, als den vriend hunner kinderen, boven allen anderen schatten.

J.G. van Terveen

Utrecht, 1821