Koninklijke Courant/Jaargang 1809/Nummer 25/De directeur-generaal der publieke schatkist brengt, hiermede ter kenisse

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De directeur-generaal der publieke schatkist brengt, hiermede ter kenisse [...]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, maandag 30 januari 1809, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ] De directeur-generaal der publieke schatkist brengt, hiermede ter kenisse van allen, dien zulks aangaat, dat, tot voortzetting der rente-betaling, in de maand februarij aanstaande, onverminderd het geannonceerde bij vorige advertentien, over de maanden september en october des vorigen jaars, in numerair zullen worden betaald, de over de maand november 1808, vervallen coupons, van alle nationale schuldbrieven en losrenten, mitsgaders de in gezegde maand verschenen renten en interessen, op quitantie of bij afschrijving voldaan wordende, van alle obligatien, los- en lijfrente-brieven, behoorende tot de nog ongeconverteerde nationale schuld.

Dat, in de voormelde maand, almede in numerair zullen worden betaald, de onafgehaalde renten en interessen, sedert primo october 1807, tot ultimo januarij 1808 ingesloten, verschenen geweest; en dat eindelijk, de interest-betaling in coupons en bij afschrijving, sedert primo februarij tot ultimo augustus 1808 verschenen, zal worden voortgezet, voor de eene helft in numerair en voor de wederhelft in recepissen, in conformiteit van het gestatueerde bij de wet van den 30sten maart 1808, alles respectivelijk ten kantore van zoodanige ’s lands ontvangers, als waarop dezelve renten en interessen zijn geaffecteerd, en, volgens de advertentien in de koninklijke courant successivelijk geïnsereerd, actueel betaald worden.

Amsterdam,
den 24sten januarij 1809.
De directeur-generaal voornoemd,
Robert Voute.