Leydse Courant/Jaargang 1828/Nummer 78/Konstantinopole den 31 Mei

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Konstantinopole den 31 Mei’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leydsche Courant, maandag 30 juni 1828, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ] KONSTANTINOPOLE den 31 Mei. De troepen, die het leger van den Donau versterken moeten, zijn door den Seraskier Hussein-Pacha in oogenschouw genomen. Halil-Pacha is denzelven als tweede Seraskier toegevoegd; daags vóór hun vertrek naar Andrinopole en Schumla heeft ze de Groote Heer zelf bezigtigd en ter verdediging van het Vaderland aangemoedigd. Op bevel van Zijne Hoogheid zijn er belooningen aan de troepen uitgedeeld; hij heeft dezelve tor aan gene zijde van den Daud-Pacha uitgeleide gedaan, en er afscheid van genomen met deze woorden: „Gedraag u als dapperen, ik zal u weldra volgen.” Halil-Pacha, die in bijzonderen gunst bij den Sultan staat, heeft 500 beurzen en 30 rijk uitgedoschte paarden ontvangen.
 De Porte schijnt op die troepen alle hare hoop te vestigen, en ofschoon zij onderrigt is, dat het Russisch leger 100,000 man sterk is, behalve de reserve, van 60,000 man, en dat zij daartegen, de bezettingen medegerekend, slechts 80,000 man kan tegenoverstellen, schijnt nogtans de Ottomannische trots geen oogenblik aan de overwinning te twijfelen, en boezemen haar de verrigtingen van den Generaal Paskewitsch op de grenzen van Perzie meer ongerustheid in, dan de voortgangen van het Russisch leger op den Donau; omdat de verschrikkelijke Janitsaren in de omstreken van. Erzerum zich roeren. Volgens bijzondere brieven zouden zij werkelijk eenen formelen opstand georganiseerd hebben; maar het Gouvernement zwijgt van alles wat er in Azie omgaat.
 In de Moskeën is er een firman ter verdediging van het vaderland afgelezen, hij is in de gewone formen vervat, en komt hier op neer:
 „Het Ottomannische volk zal zich herinneren, hoe de Grieksche opstand in der tijd alle de aandacht van het Gouvernement naar zich trok, en hetzelve alle mogelijke maatregelen nam om dien te dempen. Thans voegt zich een nieuwe vijand bij dien revolutionairen brand, poogt het rijk te vuur en te zwaard te schaden, de heilige godsdienst aan te randen en u met uwe vrouwen en kinderen in slavernij weg te voeren. Wapent u, brave Musulmans, tegen de ongeloovige Russen, bezoekt vijfmaal daags de heilige plaatsen, en verrigt er de voorgeschrevene gebeden, opdat wij, door de genade des Profeets, overwinnen mogen.”
 De Zwarte Zee is voor alle vlaggen gesloten; het is nogtans opmerkelijk, dat men aan twee Russische schepen den doortogt van den Bosphorus naar Odessa heeft toegestaan.
 De gissing, dat de Porte genegen was om zich met de Verbondene Mogendheden over het Grieksche vraagstuk te verstaan, is volmaakt bevestigd. Dit besluit schijnt de uitkomst te wezen van onderscheidene zamenkomsten, welke de Admiraal de Rigny over dit onderwerp met Hassan-Pacha, Gouverneur van Smyrna, heeft gehad, en ten gevolge van welke deze een Tartaar naar Konstantinopole gezonden heeft.