Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Troebelen in het Noorden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Troebelen in het Noorden’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Troebelen in het Noorden.

In den laatsten tijd begint het in de Noordelijke provinciën, vooral in Groningen, weer woelig toe te gaan onder het werkvolk. In drommen trekken „de arbeiders zonder werk“ naar de autoriteiten om werk te eischen. Veelal zouden zij ’t wel kunnen vinden door eigen zorg, maar de geest van verzet slaat liever den nu gebruikten weg in. En reeds begint men tot bedreigingen en geweldpleging over te gaan. Kenschetsend voor den toestand is volgend bericht uit Winschoten, d.d. 16 dezer:

Eindelijk is het dan zoover gekomen, dat er klappen zijn uitgedeeld. Gisteren nacht zijn te Finsterwolde tooneelen voorgevallen, die ook hier algemeen schrik en vrees verwekten. Daar zijn er bij notaris Koning en bij den predikant Niemeier en bij onderscheidene anderen de glazen ingeworpen en revolverschoten naar binnen gelost, zoodat op enkele plaatsen de kogels in den wand zitten. De twee aanwezige marechaussées vermochten niets; zij werden bedreigd; men liep de paarden na; het volk dreigde met hooivorken en rieken.

Gisteren dreigden de hoofden der socialisten, dat men des middags hier zou beginnen als het bestuur geen werk gaf; doch nu werden maatregelen genomen, De burgemeesters van Winschoten en omliggende plaatsen gingen naar Groningen, alwaar zij met den commissaris, den procureur-generaal, den officier van justitie enz. confereerden.

Terstond werden verschillende plaatsen met marechaussées versterkt en rijksveldwachters, zoodat te Finsterwolde 10 man zijn geplaatst, nog veel te weinig tegenover den grooten hoop van misschien 200 kwaadwilligen.

Hier was tegen 4 uur eene wacht van 8 marechaussées aanwezig, die sterk patrouilleerde en alle opstoppingen uiteenjoeg, wat eerst niet mogelijk was bij gebrek aan personeel. Optochten nl. waren verboden, maar als zulk een verbod niet kon worden gehandhaafd, moest het niet worden uitgevaardigd, want dan schaadt het aan het gezag. Des avonds kwamen 35 militairen uit Groningen aan onder bevel van luitenant Donker en nu is alles rustig.