Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Roermond, 30 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 30 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  ROERMOND, 30 Dec. Eene voor heeren ambtenaren van den burgerlijken stand belangrijke rechtskwestie is gisteren door de arrondissements rechtbank alhier beslist geworden.
 De heer H. Scheurs, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Roermond, was bij exploit van 9 Dec. dezes jaars, op last van den heer officier van justitie door den deurwaarder Drijkoningen gedagvaard ter zake, dat hij in voornoemde qualiteit op of omstreeks den 24 November 1891, te Roermond, op den kant van de reeds ingeschreven geboorteakte dier gemeente van 23 Maart 1891 no. 76, hebbende moeten melding maken van eene andere akte tot den burgelijken stand betrekkelijk en deze volgens hare dagteekening hebben de moeten inteschrijven en dus ook teekenen in de loopende onder hem berustende registers van geboorten van meer genoemde gemeente, luidende die akte.
 „Erkend en gewettigd bij huwelijk, voltrokken voor den ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente op den 24 November 1891, tusschen Godefriedus van den Heuvel en Maria Josephina Hubertina Hamacher;“ een en ander niet gedaan heeft op den kant van de reeds ingeschreven geboorte-akte dier gemeente van 23 Maart 1891 no. 76 in de loopende onder hem berustende registers van geboorte van die gemeente; althans op of omstreeks den 24 November 1891 te Roermond verzuimd heeft te teekenen, eene akte van erkenning en wettiging van een kind, waarvan op den kant der reeds ingeschreven geboorte-akte van 23 Maart 1891 no. 76 in de loopende onder hem berustende registers moest worden melding gemaakt, terwijl van de oorzaak des beletsels daartoe in die akte geen melding gemaakt wordt. Deze zaak werd voor de rechtbank behandeld in hare openbare terecht zitting van den 22 dezer en de heer Schreurs droeg zelf zijne verdediging voor. Hij beweerde, dat volgens arrest van den hoogen raad van 25 Maart 1842 (Weekblad van het Recht 282) kantmeldingen slechts aanwijzingen zijn van reeds bestaande en volledige akten, tot meerdere regelmatigheid, gemakkelijke leiding en ontdekking in de registers, welke tot het wezen of de volledigheid der akte, waarnaar zij verwijzen, niets bijdragen en waaraan zij ook geene verandering, verminmindering of vermeerdering toevoegen, noch daarvan een gedeelte uitmaken.
 Te haren aanzien wordt alleen gevorderd, dat zy zullen gedaan worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand, zonder dat daartoe eenige onderteekening of goedkeuring bij de wet vereischt wordt. En evenzoo oordeelt mr. de Pinto. (handl. burg. w. 3de dr. II p. 51) en meerdere andere voorname rechtsgeleerden.
 De rechtbank bepaalde in die zitting haar vonnis op Donderdag 29 dezer en heeft gisteren den heer H. Scheurs, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Roermond, vrijgesproken van het hem ten laste gelegde verzuim en hem van alle rechtsvervolging ontslagen.

 – Onze stadgenoot, de heer A. Pisters, die onlangs met succes zijn examen als postambtenaar heeft afgelegd, is werkzaam gesteld ten postkantore Roermond.

 – Zooals wij reeds vroeger hebben gemeld, zijn door de Vincentius-vereeniging aan verschillende kinderen, die trouw de school en den catechismus hadden bezocht, spaarbankboekjes uitgereikt met eene eerste inschrijving, van f 2,50. Ook ’t vorig jaar had men dit reeds gedaan en nu hebben verschillende dier kinderen in den loop van het jaar herhaaldelijk kleine bedragen bijgestort. Een hunner had 44 keeren een dubbeltje gebracht, een ander 37 keeren en zoo voorts. Het blijkt dus hieruit, dat die kinderen, zoo zij slechts éénmaal iets hebben, ook spaarzaam worden en het is om die reden, dat wij op deze zaak terugkomen en het allen, die het goed meenen met de kinderen, deze wijze van weldoen ten zeerste aanbevelen.

 – De heer E. C. Wierts van Coehoorn, volontair inspecteur van politie alhier, is door den heer burgemeester met ingang van 1 Januari 1893 belast met de functiën van commissaris van politie, voor zoolang niet voorzien is in de ontstane vacature van den heer Rauch.

 – Hedenavond hield de zeereerw. pater Ermann, S. J. professor te Katwijk eene lezing in de Christoffelvereeniging alhier, over het modem theater. Daar de eerw. spreker in Maastricht hetzelfde onderwerp heeft behandeld en een verslag daarover reeds is opgenomen in ons blad van Woensdag, zoo kunnen wij volstaan met de mededeeling dat de eerw. pater ook hier zijn talrijk auditorium, uit de voornaamste inwoners dezer stad bestaande, ten volle heeft voldaan. Ofschoon wij hier te Roermond van het theater niet veel last hebben, zoo begrijpt toch ieder weldenkend mensch, dat de moderne theaters, zooals de eerw. spreker ze ons schilderde en zooals ze ook werkelijk bestaan, een noodlottigon invloed uitoefenen op vele en vooral op jeugdige personen. Daverende toejuichingen beloonden den gewijden redenaar voor zijne boeiende en talentvolle rede.

 – Gisteren hadden de twee dochters van den stationschef te Turnhout in de Belgische Kempen, het ongeluk door het ijs te zakken en te verdrinken. Eene der gezusters was 18 en de andere 21 jaren oud. Men kan zich het verdriet der ouders voorstellen, als men weet, dat ook hun eenige zoon, dit jaar is overleden.

 – In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben baldadigen in den tuin van den heer Rutten, nabij het koffiehuis, de „Zwaan“ alhier, uit 21 jonge vruchtboomen de kruinen uitgesneden. Er is aangifte gedaan bij de politie en het is te hopen, dat het deze zal mogen gelukken de baldadigen op te sporen, opdat deze hunne welverdiende straf niet ontgaan.