Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Venloo, 28 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venloo, 28 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  VENLOO, 28 Dec. Aan den heer J. J. Kleineeder, hoofdconducteur bij de staatsspoorwegen, die tengevolge van een deraillement ongeschikt voor den dienst geworden was, werd door de maatschappij, buiten een geldelijke vergoeding van ± f 1100,– een pensioen van f 140– toegekend. De heer Kleineeder maakte, en terecht, aanspraak op een grootere schadevergoeding en toen deze niet goedschiks te verkrijgen was, sprak hij de maatschappij in rechten aan. Thans is hem bij onderlinge minnelijke schikking toegekend een pensioen van f 140– en een jaarlijksche toelage van f 460–, waarmede door genoemden heer genoegen genomen is. Laat dit voor anderen een voorbeeld zijn, om bij soortgelijke gevallen niet dan na goed overleg zich tot iets te verbinden.

 – Een huzaar-oppasser alhier maakte van de gelegenheid gebruik, dat zijn luitenant op reis was, om met het beste burgerpakje van dezen, dat hij zich op bedriegelijke wijze had weten te bemachtigen, ervan door te gaan en de wijk naar België te nemen.
 Naar men ons mededeelt, zal de uitlevering van den deserteur gevraagd worden wegens diefstal.

 – Door het gezelschap „Jocus“ zijn thans de nieuwe bewijzen voor het lidmaatschap over 1893 uitgereikt. Zooals telkenjare bieden zij ook thans weder een verrassing aan. Ditmaal hebben zij den vorm van een kalender, waarop de dagen die voor het Jocusrijk van bijzondere beteekenis zijn, in het oog vallend en met een omschrijving vermeld staan.
 Ook dezen kalender biedt weer gelegenheid om den echte Jocus-geest te leeren kennen.

 – Gisteren werd de 20-jarige Duitscher J. K., dienstknecht op Gasthuishof, door de politie in hechtenis genomen beschuldigd van verschillende diefstallen van geld ten nadeele van zijn patroon. Door middel van zoogenaamde diefjes wist hij zich herhaaldelijk tot kamers, kasten en kisten toegang te verschaffen en ontvreemdde dan daaruit wat hem goed dacht. Na den diefstal sloot hij weer alles dicht, en het is alleen doordien hij dit eenmaal vergeten was, dat men vermoedens op hem kreeg. De beschuldigde, die reeds een volledige bekentenis heeft afgelegd, is heden naar de gevangenis te Roermond overgebracht.