Limburger Koerier/Jaargang 62/Nummer 23/Nieuws uit Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nieuws uit Roermond’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 28 januari 1907, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

NIEUWS UIT ROERMOND.

— Aan de bekende firma Stienon Collart, Maastrichterweg alhier, in marmerwerken, is namens een der Indische Grooten definitief opgedragen het vervaardigen van een groote marmeren bidkapel, met fontein in groen en geel marmer; daarbij komen dan nog een voorgebouw op acht kolommen, vijf meter hoog, van jaspis. Zoowel het ontwerp als de beschikbare som, getuigen van echte Indische pracht.

Voor onze industrie, die sterk kampen moet tegen de buitenlandsche, is een dergelijke opdracht een goeden steun. Wij wenschen de firma met deze opdracht geluk.

De Hanze. — De Afdeeling Roermond der Hanze zal hedenavond ten 8 ure in het lokaal van den Heer Jean Cox, Kraanpoort eene algemeene vergadering houden. Te behandelen onderwerp: Jaarverslag door den Secretaris. Rekening en verantwooding van den Penningmeester. Verkiezing 3 afgevaardigden voor den Centralen Raad. Tentoonstelling Amsterdam 1907 en 1908. Mededeelingen.

Bij beschikking van den Heer Commissaris der Koningin in Limburg van 21 dezer is tot lid van het College van Zetters voor s Rijks directe belastingen in deze gemeente benoemd, de heer A. [onleesbaar]. Nijskens, aannemer alhier, ter vervanging van wijlen den heer H. H. Delsing.

Het Natuur- en Letterkundig Genootschap hield Donderdagavond zijn vierde bijeenkomst met dames op de zaal G. S. Als spreker of liever als declamator trad op de heer Joh. W. Broedelet uit ’s Gravenhage, die een blijspel in 4 bedrijven „Vrouwenregeering” van hem zelf voordroeg. Het groot aantal personen in genoemd blijspel voorkomende, waaronder onderscheidene dames na te bootsen is een haast een ondoenlijk werk. Toch wist de heer Broedelet vaak den juisten toon te pakken tot groot plezier van het zeer talrijk opgekomen publiek, dat den spr. dan ook niet zijn bijvalsbetuigingen onthield. Met een paar monologen van Coquelin Geen haast en Volapük, die mede zeer in den smaak vielen werd deze 4e bijeenkomst besloten.

Kon. Harmonie. — De leden van bovengenoemd gezelschap zullen morgenavond overgaan tot het kiezen van een bestuurslid ter vervanging van den heer Ch. Nicolas, die als zoodanig ontslag genomen heeft.

Koninklijke Harmonie. — Genoemde vereeniging geeft op Zondag 3 Februari haar tweede winteruitvoering en op Zaterdag 9 Februari een gymnastiekbal.

Dähne-avond. — De vereeniging G. S. heeft het initiatief genomen om Roermond ook zijn Dähne-avond te bezorgen. Voorwaar een maatregel, die steun verdient.

Burgerlijke Stand.

Geboorten: Gertrude van Saanen; Mathias Henricus Antoniu[s] Ignatius Baur; Joannes Wilhelmus Hubertus Knabben; Henricu[s] Alphonsus Hubertus Silkens; Maria Hubertina Catharina Leije[n]deckers; Cornelia Clara Hubertina de Brouwer; Pierre Willem Gerar[d] Joseph Willems; Petronella Catharina Boots.
Getrouwd: Johannes Everdinus Vrijhoeven, oud 28 jr, fabriek[s]arbeider en Maria Theresia Coumans, oud 24 j, z, b, b, w, [te] Roermond.
Overleden: Johannes van Schijndel, oud 42 j. fabrieksarbeid[er] geb, te Lith, echtg, van Maria Helena de Bock; Anna Jacoba P[ee]ters, oud 79 jr, z, b, geb, te ’s Hertogenbosch, wed, van Geor[ge] Hubert Dils,