Na dat Duckdalve het zeem door den mont ghestreken hadde

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NA DAT DUCKDALVE HET ZEEM DOOR DEN MONT GHESTREKEN HADDE METTEN PARDON, HEEFT HY WILLEN DE WOLLE BEGINNEN TE PLUCKEN DOOR DEN THIENDEN PENNINCK.[bewerken]

Op de wijse: Rijck Godt hoe is mijn boelcken dus wilde.

Help nu u self, so helpt u Godt,
Uut der tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden,
Ghy draecht den bast al om u strot,
Rept flucx u vrome handen.

De Spaensche hoochmoet valsch en boos,
Sant u een beudel goddeloos,
Om u godloos te maken;
Gods woordt rooft hy door menschen gloos,
En wil u 't gelt ontschaken.

So neemt hy elck sijn hoochste goet:
Die 't woort, der zielen voetsel soet,
Om draf niet willen derven,
Becoopent met haer roode bloet,
Of moeten naeckt gaen swerven.

Maer die sijn hert op Mammon stelt,
Moet oock ombeeren 't lieve gelt,
Sijn God, sijn vleesch betrouwen:
Hy eyscht den thienden met ghewelt;
Diet gheeft, sal niet behouwen.

Want gheeftmen dick van thienen één,
Daer blijft ten lesten één noch gheen;
Wol mach een herder stillen,
Dees wolf is met wol noch melck te vreen:
Hy wil de schaepkens villen.

Sijn buyck is onversadelijck,
Bloet- en geltdorstich stadelijck,
Als die met wreeden moede
Tslants ghelt verquist, verradelijck
Aen conincklijcken bloede.

Verdient dan sulck u huerlinck fel
Den thienden penninck niet seer wel,
Om 't Nederlant te schinden?
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghy snel
Den bant om u te binden.

O Nederlant, ghy zijt belaen;
Doot ende leven voor u staen:
Dient den tyran van Spangiën,
Of volcht (om hem te wederstaen)
Den Prince van Orangiën.

Helpt den herder die voor u strijt,
Of helpt den wolf die u verbijt;
Weest niet meer neutralisten;
Vernielt den tyran, 't is nu meer dan tijt,
Met al sijn tyranisten.