Neerlandia Seraphica/Jaargang 3/Nummer 11/Publicatiën

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Publicatiën’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Neerlandia Seraphica, jrg. 3, nr. 11 (november 1929), p. 428-430. Publiek domein in de EU.
[ 428 ]

Publicatiën

 Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier Priester 1555—1603 en als Minderbroeder 1603—1628 door Fr. Dalmatius van Heel O.F.M. Haarlem, St. Jacobs Godshuis 1929. 16×23, 102 blz.

 N.B. Over deze groote confrater, over wie ook P. Patricius Schlager een artikel publiceerde in Franziskanische Studiën XV (1928) 1-24, schreef P. Dalmatius van Heel in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem XXVII (1902) 70-103, XXX (1905) 1-25 en XLVII (1929) 91-119.
 In bovengenoemd werk heeft P. Dalmatius geheel het verdienstelijk leven van Vigerius op even degelijke als leerzame en interessante wijze geschetst. Het werk is te verkrijgen bij de Schrijver, Casuariestraat 50, Den Haag. Prijs ƒ 1.65 franco per post.


 De Minderbroeders in Nederland. ’s Gravenhage, N.V. Drukkerij Ten Hagen. [1929]. 21×27, 40 blz. Geillustreerd.

 N. B. De leiding van deze uitgave, die een onderdeel en een overdruk is uit het werk: Katholiek Nederland, was door P. Provinciaal toevertrouwd aan PP. Rupertus van der Valk en Floribertus Schneiders, die ook voor technische uitvoering en correctie zorgden. Op hun verzoek stelde P. Cunibertus Sloots, gedeeltelijk uit daartoe verstrekte gegevens, de tekst samen.
 Op blz. 40 corrigeere men het gironummer van de Procure der Missiën in 46316.


 In: Oudheidkundig Jaarboek (3e Serie van het Bulletin van den Nederl. Oudheidkundigen Bond), uitgegeven te Utrecht bij A. Oosthoek schreef P. Raphael Ligtenberg een prachtig geillustreerde bijdrage over: De genealogie van Christus in de beeldende kunst der Middeleeuwen, voornamelijk van het Westen. (Negende Jaargang, Mei 1929, afl. I, blz. 1—54).
 Dezelfde Pater publiceerde in Het Gildeboek XII, afl. Mei 1929 blz. 9—34 een eveneens fraai geillustreerde bijdrage over: Het symbolum Apostolicum in de Ikonografie der Middeleeuwen.


 Hulde aan Koning Christus. Woorden van P. Gilbertus Lohuis. Muziek van E. Koning. Haarlem, Drukkerij St. Jacobs Godshuis. In 4o, prijs ƒ.0.30. Liederen zonder muziek 100 ex. ƒ.l.—, 1000 ex. ƒ.6.— franco per post.


 Als no 8 van de Uitgavenreeks der R.K. Staatspartij is verschenen: „Het militair vraagstuk in het Koninkrijk der Nederlanden”, praeadviezen uitgebracht aan den Partijraad ter behandeling

[ 429 ]
 
Neerlandia Seraphica vol 003 no 011 p 429 Portret van Nicolaas Wiggerius.jpg


Deze afbeelding werd geteekend door Soutman. Er bestaat nog
een afbeelding in Franciscaansch habijt. Vgl. wat daarover P. Dal-
matius van Heel schrijft in zijn werk over deze merkwaardige per-
soonlijkheid blz. 83-84.

 

[ 430 ] in diens vergadering van 23 November (1929). ‘s Hertogenbosch, N.V. Teulings Uitgeversmaatschappij. 14×21, 132 blz. Prijs ƒ.l.—

 N.B. P. Didymus Beaufort behandelt: De moreele zijde van het vraagstuk blz. 33-50. Vgl. N.S. III 10.


 Van: Pax et Bonum, uitgave van het St. Franciscusliefdewerk te Haarlem verscheen no 8 (September 1929).

 N.B. Op blz. 2-11 vindt men het verkort jaarverslag over 1928.


 O Porvir, Jornal para os alumnos e amigos do Gymnasio S. Antonio. (S. Joâo d’ El Rey). Publicaçao Quinzenal. Redactor Frei Sabino Staphorst, Gerenté Frei Hilario Broekhuyse.

 N.B. De uitgave van het studentenblad O Porvir, dat tot en met 1925 als tweemaandelijksch orgaan verscheen, werd in 1926 gestaakt en begon thans opnieuw met de VIIIste jaargang. Vgl. N.S. II 384.


 Op 2 November verscheen het eerste nummer van „De Schalmei van St. Paschalis”, parochieblad van de St. Paschalisparochie te ‘s Gravenhage.


 Bij Ars Catholica, Leiden verscheen als Sint Franciscus Kalender en Sint Antonius Kalender een scheurkalender, samengesteld door P. Calasanctius Verhaar.


 De Gewijde Rede, Practisch Maandschrift voor Gewijde Welsprekendheid, uitgegeven door Paters Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie. Register op de eerste vijf Jaargangen 1924—1929. Woerden, Administratie. 16×24, XXIV blz.


 Directorium Romano-Seraphicum ad usum Fratrum Minorum Provinciae Germaniae Inferioris pro anno Domini MDCCCCXXX. Venlonae Typis H. Lebesque (Vid. H.H. Uyttenbroeck). 16.5×10.5, 72 blz.

 N.B. Het Directorium werd samengesteld door P. Theobaldus van Buuren.


 Godvruchtige Oefening van den H. Kruisweg volgens H. Leonardus a Portu Mauritio door J.A.J. van Rooij, Kap. Met afbeeldingen naar de Statiën van A. Windhausen, uit de kerk van O.L. Vr. Rozenkrans te Haarlem. Haarlem, St. Jacobs Godshuis. Prijs ƒ.0.25, bij getallen korting.