Nieuwe Tijdinghen/1622 002

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

1622, ongenummerd, ongedateerd blad [ontbrekend nummer 2 van 7 januari?]

[blz. 3]

Tijdinghe uut Pfalts-Graven Lant van 4. December.[bewerken]

En Dinsdaghe wesende den xxx. November des snachts, soo zijnder seven honderdt Soldaten, met twee stucken Gheschudt ende een Petart wt Udenheim, naer Grumbach ghetrocken, ende hebben aldaer verdreven eenen Mansfeldischen Coronel die hem van die plaetse meynde Meester te maecken, ende wel honderdt van zijne Soldaeten doot gheslaghen, ende seven van zijne principaelste Officiers Ghevanghen ghenomen.

Des Keysers volck hebben oock een Sondaeghe wel hondert ende xxxvj. Mansfeldische Peerden in Udenheym ghebrocht, diese den Vyandt af ghenomen [blz. 4] hebben. Ondertusschen so hebben de Mansfeldische op gene zijde vanden Rhijn, Deydesheym, Kyrweiller, Lauterberg, ende de omliggende plaetsen, sonder wederstandt inne ghenomen, Ende tot Deydesheym hebben so seer veel goets ghevonden, Maer Don Gonçalo de Cordova, Generael van des Keysers Legher is metten selven tot Steyn den Rhijn ghepasseerdt omme den Mansfelder te vervolghen.

Den Heere van Tilly, Generael vanden Beyerschen Legher, heeft daer teghens oock inne ghenomen Mosbach, Eberbach, Nieschhoren, Necker Els, Necker Solms, Necker Steinach, Schonau Wimersbach, ende meer andere plaetsen, ende heeft in alle de selve Garnisoen gheleght, Ende wandt ondertusschen Schanssen in de Brugghe tot Neckerhausen zijn volmaeckt, soo is den Generael Tilly den vierden deser met Elff Cornetten Peerden, ende eenight Duyzent voetknechten op ghebroken, omme het Casteel van Kiseloch, dat de Mansfeldsche hebben inne ghenomen, ende met Garnisoen bezeth, weder te winnen, ende daer naer den Rhijn te passeren, ende hem by Don Gonçalo de Cordovas Legher te vervoeghen, omme alsoo ghesamender handt den Mansfelder met gheweldt aen te tasten. [blz. 5]

Tijdinghe uut Hessen vanden 4. December.[bewerken]

En Donderdaghe wesende den tweeden deser des snachts tusschen thien ende elff uren, soo heeft den Vorst Christiaen van Bruynswijck het Slodt ende het Stedeken Amoeneburgh, toebehoorende den Cheur-Vorst van Ments, gheleghen op een hooge steenrotse met Leederen beclommen ende inneghenomen, Niet teghenstaende hy met des Keur-Vorsts Officieren stont in Tractaet van datse hem eenighe Waghens souden doen hebben, om sijn Bagagie te voeren ende Quartier te geven, want de voorschreven Officieren niet anders en meynden, dan dat sijn volck (sterck wesende vijfthien honderdt Peerden) soude voorts trecken, als wezende alreede op gebroken.

Den derden deser so hebben de Inwoonders vant’ voorschreven Slodt ende Stedeken hem ghehuldicht, ende den Graeff van Styrumb light daer inne als Gouverneur, maer den Grave van Anholdt treckt dit volck teghen met eenen stercken Legher, niet alleenelijck om alle voordere schaede ende verlies te voorcomen, maer oock omme de voorschreven plaetsen wederomme te nemen.

Tijdinghe uut Praghe van 25. November.[bewerken]

De Stadt Thabor heeft haer opt toegheseyde Generael Perdoen, den xviij. deser minnelijck over [blz. 6] ghegeven, daer over zijn twee Vendels voetknechten elck van hondert mannen, die daer inne in Garnisoen laghen, naer dien de Stadt hen elck twee Maent Gagie hebben betaelt, met vlieghende Vendels, Sack, ende Pack, daer wt ghetrocken, Ende daer teghens zijnder drye Vendels Soldaeten van d’onse daer inne ghetrocken, ende men heeft aende wtghetrockene Soldaeten achthien daeghen tijdt ghegheven, om hen te beraeden, oftse zijne Keyserlijcke Majesteydt willen dienen, ofte datse willen trecken naer hennen Ghepretendeerden Heere.

In welcken ghevalle soo salmen hen doen Convoyeren, tot op de Frontieren.

Voorts so en canmen de Conditien des Accoordts noch niet teenemael gheweten, Dan alleenelijck dat de Borgherije (de welcke, nochte oock gheen Edelmannen men niet en laet wt der Stadt ghaen) omme de Plunderinge te ontgaen, souden metten Heere Generael veraccordeert sijn, eene sekere Somme Gheldts te betaelen.

Wittingau, ende Clingenbergh houden hen noch teghen, maer hoe langhe, dat sal den tijdt leeren.

Voorts worden de Soldaeten inde omligghende plaetsen, hier ende daer in Garnisoen gheleydt.

Wt Preslauw schrijftmen met Brieven vanden xxi. deser. In deser manieren, De Heeren Staeten [blz. 7] hebben op de ghedaene Propositie verclaert het naervolghende.

Inden eersten, Dat sy te vreden zijn aen zijne Keyserlijcke Majesteydt op sekeren Termijn vierhondert Duyzent Rijckx=Daelders te betalen.

Ten tweeden, Tot versekeringhe vande Frontieren van Hongherijen, ses Jaer lanck naer malcanderen, alle Jaere t’seventich Duyzendt Rijckx=Daelders te betaelen.

Ten derden, Voor de Bier-Accijse, soo bewillighen ende consenteren sy, dat aen zijne Keyserlijcke Majesteydt thien Jaeren lanck naer malcanderen sullen volghen de ses grooten sonder eenighen afftreck, oft Rabbatteringhe.

Ten vierden, Raeckende de Soldaeten, so presenteren de Voorschreven Vorsten ende Staeten aen zijne Keyserlijcke Majesteydt, soo veel Soldaeten te zeynden als den tijdt ende de gheleghentheyt sal toe laeten, welcken volghende soo heeftmen alhier in dese Landen over al den Peys met zijne Keyserlijcke Majesteyt Ghepubliceert.

F I N I S.[bewerken]

V.C.D.W.A.