Nieuwe Tijdinghen/1622 003a

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ianuarius 1622 3

Nieuwe Tijdinghe Van sHertogenbossche hoe dat die Soldaeten aldaer, onder t’beleyt van Cappiteyn Dierick, het Marckt-schip van Gorcum hebben ghenomen, ter wijlen den Capiteyn vanden Geusen Oorlochsman, by den Gouverneur vande Schansse Creveceur te gast was.

Met nog andere Tijdinghen uut Amsterdam in Holllandt.

Eerst Gedruct den 7. Januarij 1622.

[houtsnede: fortificatie en boot]

T'Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, in de Gulde Sonne.

[blz. 3] [blz. 4] [blz. 5] [blz. 6] [blz. 7] [blz. 8]

Een goet Amsterdamsche Patriot alhier, heeft in desen noot goeden dienst ghedaen aen dese Landen, want hijse voorsien heeft van verscheyden Maculaturen, Inhoudende de Conditien tusschen den Grooten Turck ende den Coninc van Polen, binnen Asterdam hier vrywerf verzindt ende gheaccordeert, naer haer Fantasije om het volck wat te geven om mede te soulageren, maer dese Pampieren zullen hier dienen om zeepe in te winden, ende diet voortaen niet te pas en compt de zeep te betalen, sal deze versinde Amsterdamsche Conditien moghen om niet ghebruycken om zijnen bekaeyden Quoniam te vaghen.

FINIS