Nieuwe Tijdinghen/1622 005

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ianuarius 1622 5

Articulen ende Conditien, van het overgheven, van de Stadt Monheurt, van de Huguenotten.

Noch hoe dat de Stadt Ghepilleert is, ende daer naer teenemael verbrandt.

Eerst Ghedruckt den 12 Januarij.

[houtsnedes: Lodewijk XIII; brandende stad]

T'Hantwerpen, By Abraham Verhoeven ...

[blz. 3] [blz. 4] [blz. 5] [blz. 6]

Monsieur Desdiguieres, is altijt in Dauphiné, alwaer hy in alle dinghen Ordre steldt ten dienste van zijne Majesteyt, waer toe hy seer gheaffectioneert is.

Tijdinghe uut Parijs van 23. December 1621.[bewerken]

Men seght datmen aenden President Cavaillero voor zijnen Staedt van eerste President vant’ Hoff van des Coninckx Ayden, heeft geboden de Somme van honderdt ende twintich Duyzendt Goude Fransche Croonen in specie, d’welck zijn honderdt ende vijftich maels duyzent Croonen van drye ponden Parisis elcke Croone, maer hy en wilt den selven Staedt niet eer vercoopen voor dat hy verzekert is, dat hy sal hebben d’Offitie van Seghelbewaerder des Coninckx, ofte van eersten President vant’ Hoff vant’ Parlement.

Men zegt oock dat den Prince van Condé, heeft gheaccepteert den last van Lieutenant Generael van des Coninckx Legher.

De stadt van S. Foy, is beleghert met vier Duyzent mannen, men verstaedt dat den Hertoch van Rohan daer binnen is.

Men advizeert hoe dat den Coronel de Bassompierre die totter doot toe zieck is gheweest, nu wederomme redelijck wel te passe is.

Item, dat den Hertoch d’Espernon secours heeft [blz. 7] ghecreghen van twee duyzent mannen, ende van dry hondert mael duyzent Ponden Parisis in Contanten Gheldt. Ende dat den Grave De la Roche Foccault, Patenten heeft vanden Coninck omme vier duyzendt voedtknechten, ende vijff hondert Ruyters op te lichten, omme daer mede den Legher vanden Hertoch d’Espernon te verstercken.

Den Heere Connestabel van Vranckrijc is vant’ Peper-Coren ghestorven, in Gascoignen, inde stadt van Esguilloc, op de Riviere gheheeten La Garone' toebehoort hebbende wijlen den Hertoch du Mayne.

So haest als den hertoch de Chaulne dese Tijdinghe hadde ontfanghen, soo is hy strackx daer nae te Hove ghereyst.

Van ghelijcken verstaedtmen dat oock ghedaen heeft den Prince van Condé.

Voorders soo haest als den Marschalck Desdiguieres, int Delfinaet was ghearriveert, soo heeft hy bevolen soo wel aende Catholicquen, als aende Huguenotten datse de Wapenen souden neder legghen, op Pene van Crimen laese Majesteydt, De Catholicquen die zijn ghehoorsaem gheweest, maer de Huguenotten niet, daeromme heeft hy de zelve doen vervolghen, by de Provosten der selver Provintie, maer want sulckx noch niet en wilde helpen, [blz. 8] soo