Nieuwe Tijdinghen/1622 012

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nieuwe Tijdinghen wt den Leger van zijne Excellentie den Marquis Spinola, Ende den Leger voor Gulich. Met Tijdinghe wt des Graeff van Anhaltz Quartier.

[blz. 4]

onthouden, om de reste vant’ volck te verwachten, soo en heeft hy nochtans den tijdt aldus niet willen verliesen, maer Resolveerde met zijne luttel Ruyters zijn Quartier te nemen eene Mijle, oft eene halve mijle vant’ Quartier vanden voornoemden Hertoch, Ondertusschen heeft den voornoemden Hertoch daer van gheadvizeert gheweest, ende hy is ons met zijne heele macht teghen ghecomen, bestaende in eenige wel gemonteerde Trouppen van ontrent vijfthien hondert Ruyters.

Als den grave dese macht hadde gesien, so heeft hy zijn voordeel ontrent eenen Bosch inne ghenomen, om aldaer soo langhe te wachten tot dat one ander volck by ons hadden connen comen, Pnder-tusschen loopen haer Ghenadens Foriers, ende Foriers-Schutters door den Bosch, ende beginnen met de Bruynswijckers te Schermutzeren, Ende alsoo onse tegehnpartije merckte dat d’onse maer t’sestich sterck en waeren, soo heeft hy hem met alle zijne macht ende in goede Ordonnantie op eene hoochde ghepresenteert, edne heeft twee stercke Trouppen, die by zijne Wachtmeesters werden aenghevoert, teghens de Foriers-Schutters ghesonden, maer deselve Schutters hebben hen dapper gheweert, soo heeft zijne Genaede met een Compagnie Crauwaten, ende een Compagnie [blz. 5] Harquebouziers op de tegen partijens Trouppen ghechargeert, ende alsso de Foriers-Schutters doen ontzetten, daer over hebben de Buynswijcksche wederomme twee andere seer groote Trouppen ghesonden, om de andere te seconderen. Als nu zijne Ghenaede sach, datse te sterck wirden, soo heeft hy een van zijne Capiteynen met drye hondert Musquettiers teghens de Bruynswijcksche ghesonden, de welcke soo vromelijck hebben ghevochten, dat de teghenpartije met verlies van hondert Ruyters, ende eenighe ghequetsten, daer onder eenighe Lieutenanten zijn gheweest, heeft moeten wijcken, ende sy hebben den Hertoch een schoon Appel-grau Peert onder zij Lijff doodt gheschoten, van d’onse zijnder alleenelijcken ses doot ghebleven, ende dry Musquettiers ghequetst gheworden.

Daer naer hebben hen de Bruynswijcxsche achter Amoeneberch gheretireert, ende allen de Dorpen midtsghaders die Nieustadt in Brandt ghesteken, meynende dat wy hen door den Brandt niet en souden connen vervolghen. Ondertusschen heeft den Heere Landt-Graeff Mauritius eenen Ghedeputeerden aen zijne Ghenaede ghesonden, om een Accoordt te maecken, hy heeft oock gheprotesteert, datmen zijn Landt niet en zoude aen [blz. 6] tasten, daer op heeft haere Genaede gheantwoort, dat hy gheen Ordre en hadde, waer op heeft den Ghedeputeerden drye daghen stilstandt oft Treves begheert, d’welck hem oock niet en is geconsenteert, maer als het Wurtzberchs volck te voet ende te Peerde met eenighe stucken Gheschudts sijn by ons ghearriveert, soo is zijne Ghenaede naer Amoeneberch ghemarcheert, meynende dat hem den Hertoch met zijn volc te velde sode hebben ghepresenteert, dan daer en heeft niemant gecompareert, soo heeft zijne Genaede alle zijn volc voor Ammeneborch gebracht, ende eenen Trompetter derrewaerts gheschickt, Die van binnen hebben hen seer Trotselijck ghehouden ende ghebraveert, Doen heeft zijne Ghenaede mine oft semblant ghemaeckt al oft hy de stadt wilde bestormen, daer over verlieten de Bruynswijcksche de Stadt ende t’Casteel, ende liepen eenen Engen wech aff, soo dat d’onse hen niet en conden volgen, ende zijne Ghenade heeft deselve stadt ende Casteel met Garnisoen beseth.

Tijdinghe uut Lintz.[bewerken]

De Heeren Staeten sijn alhier noch by malcanderen, sy en dorven niet vertrecken voor datse een groote Somme Gheldts by een en brenghen. Sy hebben in plaetse van Contanten Ghelde, veel [blz. 7] Marck Silver-werck int Casteel doen draeghen, d’welckmen inde Munte voert.

Voorders so ligt het Sacx ende Slesichs volc ontrent Meyeren oft Moravien, ende Hongharijen, omme te verhueden ende te beletten dat den Jaegherendorp die veel Turcken ende Tartaren by hem heeft int Landt niet en valle, Ende want den Peys tusschen den Coninck van Polen ende den Turck wederomme is ghesloten, soo sal den Jonghen Coninck van Polen met sesthien Duysent Cosagghen in Sevenberghen oft Transsilvanien vallen.

Tijdinghe uut Ceulen vanden 2. Januarij.[bewerken]

Sijn Excellentie den Marquis Spinola heeft hem inde Abdije tot Gladtbach gheretireert, ende alle zijn volck heeft hen inde naeste plaetsen ontrent Gulick gheleghen, geleghert, omme aldaer te overwinteren, maer Graeff Hendrick vanden Berghe die blijft voor Gulick ligghen. De Belegherde hebben voor den Vorst tusschen de Roer ende de Slot Poorte twee Batterijen opgheworpen daer wt sy dapper schieten, sy hebben groot gebreck van Vleesch, ende toespijse inde Stadt. end matter

FINIS.
V.C.D.W.A.