Nieuwe Tijdinghen/1622 017

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gazette van Blyschap, Over het Accoordt van Gulick, van Hungharijen, ende van Mansfeldt. Met ander Tijdinghe uut Vranck-rijck, vande Confiscatie der ghoederen vande Hertoghen van Rohan ende Sully, &c.

[blz. 3] [blz. 4] [blz. 5]

[blz. 6] den Hertoch van Vendosme ende andere Catholijcke Heeren: soo dat den Coninck vast blijft inde Resolutie de Oorloghe te continueren tegen de Rebelllen Hughenotten.

Tot Bordeaux, is by Sententie onthalst Monsieur de la Cheney, Gouverneur van Royan, om dat hy die voorschreven stadt heeft laeten vallen in de handen vande Rebellen Huguenotten.

Pompeius Tarragoni (den welcken is gheweest Ingenieur ende Inventeur vande Sausiszen voor Oostende) is alhier binnen Parijs ghearriveerdt van Venetien met Vrouwe ende kinderen, om aenden Coninck te dienen inde Oorloghe, ende principalijck teghen die van Rochelle ende Montaulban. Het wilt wederom een quaet Jaer worden voor de Calvinisten.

Het volck vanden Coninck van Vranck-rijck heeft over ettelijcke weken aff gheworpen eenighe seer langhe Brieven gheschreven int Cyffer, door den Gouverneur van Orangie aen Graeff Mauritz. Het Cyffer van dese Brieven is nu ontdect, enden den Coninck heeft daer wt verstaen allen die Secrete Conspiratie ende Correspondentie, die [blz. 7] ghehouden worden door het Garnisoen van Orangie met de Hughenotten.

Dit is de recompense die den Coninck van Vranckrijck nu ontfanght, van alle Assistentie gedaen aende Hollanders.

Wt weenen vanden 22. Januarij 1622.[bewerken]

Alsoo het Accord is ghedaen met Bethlem Gabor, ende die Honghersche, soo is van hier vertrocken den Heere Carraccioli, met eenighe Italiaensche Troupen, ende noch eenighe andere Bevelhebbers, ende trecken naer Neder-Pfaltz, om Heydelbergh, Franckendael ende Manheym oock te brenghen tot Onderdanicheydt vanden Keyser, ende voorts oock om Mansfeldt te verdrijven, soo verre hy niet terstont en danckt alle sijn volck, ende sich Reconcilieert met Spagnien.

Bethlem Gabor, sal voor zijn leven blijven Palatin oft Gouverneur van een deel van Opper-Hungharijen, maer onder de ghehoorsaemheyt van den Keyser.

Den Sone vanden Prince van Anhalt, die over een Jaer Ghevanghen wordt by Praghe, heeft eenen [blz. 8]