Nieuwe Tijdinghen/1622 027

Uit Wikisource

Nieuwe Tydinghe wt Pfaltz-Graven Landt, Ende wt Elsatien. Met Tijdinghe vanden Calvinistischen Bisschop van Halberstadt, Met Tijdinghe wt Westphalen, ende Paderborn. Overghesedt Wt den Hoochduytsche, in onse Nederlandtsche sprake.

[blz. 3] [blz. 4] [blz. 5]

[blz. 6] me is wech gheloopen, om dat hy teghen zijn Vaderlandt niet en wildt dienen, ende indien men anders bevonde was hy wel te vreden datmen hem daeromme zoude straffen, ghelijckmen hem daer over oock heeft ghedreycht te pijnighen.

Ende als den Jaegherendorps Ruyterije oock Muytineerde, ende dat hy gheen Gheldt en hadde, noch anderen middel en wiste, soo heeft hy Marckgraeff hen by Welskercken nieuw quartier ghegeven, ende heeft voor vier weken Schorssinghe van Waepenen doen wt Blasen, men heeft onder de Soldaeten oock ghezegt, dat dry Vendels in Glatz souden geleght worden, ende dat den Marckgraeff de Soldaten oock vertrooste, dat hy hen in Slesien zoude leyden, ende datse aldaer goede Buten souden crijghen, Ende datter oock vele Soldaten tot Honghers-broot ghestorven. Tijdinghe Wt Amsterdam.

Wt Enghelandt verstaedtmen, dat den Coninc, hem niet en wilt resolveren te zegghen, waer toe hy het Gheldt, dat hy vant’ Parlament heyscht, wilt ghebruycken, het schijnt dattet aldaer niet ten besten en sal aff loopen, Den Coninck wilt absolut Heere zijn, ende geen Parlament onderworpen wesen, In somma alle des Coninckx handelinghen en strecken noch niet tot voordeel vanden Pfaltzgraeff.

[blz. 7]

Tijdinghe uut Parijs vanden 12. Februarij.[bewerken]

Den Hertoch d’Elbeuff Luytenant Generael van des Coninckx Leger, inde Provintie van Guyene, zijnde inde Belegheringe van een Casteel dat Monsieur de la Fortze toebehoorde, ende veradverteert wezende, datter een secours vanden Vyant van 300 mannen quamp naert’ selve Casteel, heeft soo goede Ordre ghestelt, datse al te samen zijn doot gheslagen ende hy heeft tselve Casteel inne ghenomen.

Den hertoch de Vantador, Luytenant Gouverneur, vande Provintie van Languedocq heeft door zijne diligentie beleth de Passagie over de Rodaen, van hondert Cuyrassiers, ende acht hondert voedt-knechten, die naer Languedocq wilden ghaen, om hen te voeghen by den Hertoch van Rohan, daer van Ghevanghen genomen hebbende hondert en twintich mannen, ende onder de zelve vier Capiteynen ende eenen Alferez, die alreede de Riviere waeren ghepasseert, midts-ghaders oock de Schepen die hen hadden overghevoert.

Men en spreeckt niet meer van dat den Coninck naer Piccardijen zoude reysen, maer men zeght dat zijne Majesteyt van Intentie is, den 2. Paes-dach naer Montalbaen te trecken. Tijdinghe Wt Roomen vande maent Januarij.

Alhier in Italien is grooten dieren tijt van graen, [blz. 8] Men verstaedt dat de Ghemeynte tot Napels door de groote Dierte des Corens teenemael Oproerich was geworden, deshalven hadde hem den Vice Roy in S. Martin gheretireert, ende alsoo hy op den Dry Coninghen dach, den Cardenael Caraffa wilde gaen besoecken, ende dat hy vant’ volck op de Merckt del Olmo wirdt ghezien, soo wilden sy Broot van hem hebben, ende soo verre den Proviant-meester vander Stadt het volck niet en hadde afgekeert, sy souden den Vice Roy wel een affront hebben connen doen, Daeromme is hy wederomme naer S. Martin ghekeert, ende heeft een Compagnie Spagniaerden tot zijne guardie doen comen, omme hem vande overloopinghe des volckx te verzekeren.

Het Ghepeupelt heeft over eenighe daeghen, dry Backers Huysen overvallen, ende allen het Broodt ghenomen dat sy aldaer vonden sonder betaelen, den Vice Roy heeft eenighe Backers, die weygherden Broodt te Backen ende te vercoopen, op de Galleyen ghesonden, ende voorts ghoede Ordre ghestelt.

FINIS.
V.C.D.W.A.