Nieuwe Tijdinghen/1622 041

Uit Wikisource

Martius, 1622. 41.

Nieuwe Tijdinghe wt Vrancrijck, van t’ghene daer ghepasseert is. Met Tijdinghe Wt Venegien, hoe dat de Venetianen den Graeve van Mansfeldt willen aen nemen als hunnen Capiteyn Generael. Overghesedt Wt het Fransoys in onse Nederlandtsche spraecke.

Eerst Gedruckt den 18. Meert, 1622.

[houtsnede: bevelhebber]

T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven . . .

[blz. 3]

Tijdinghe uut Parijs vanden 25. Februarij.[bewerken]

Hier is Tijdinghe ghecomen wt Venetien, ende men zeght dat die Heerschappije oft Seigneurie van Venetien, den Graeve van Mansfeldt voor hennen Capiteyn Generael souden annemen, ende datse hem zijn Leeff daghe lanck Duyzent Croonen ter maent voor zijne Gagie sullen gheven op dat hy hen indien des noot sy, met thien duyzent Hooch-Duytschen soude comen dienen, waer toe sy oock een nieuwe passagie van Nizza aff over zee hebben ghevonden.

Nu en woensdaghe wesende den 23. Februarij, soo is men eerst ghewaer gheworden dat de Coninghinne groot gaet, waer doore de heele Stadt seer verblijdt is gheweest, Godt den Heere wille haer ghebenedijden.

Ten selven daghe soo is den Grave van S. Agnan [blz. 4] alhier ghestorven, daer van t’gheheele Hoff seer bedroeft is, ende hy heeft de Eere ghehadt dat hy vanden Coninck ende vande Coninghinnen is besocht gheweest.

Den Heere d’Alincourt Gouverneur van Lions is in dese Stadt ghearriveert met een van zijne Sonen.

Ende men zeght dat den Prince van Condé, het selve Gouvernement heyscht, omme dat te voeghen tot zijne andere Gouvernementen, Te weten, van Borbonnois ende Birry, d’welck hem luttel dunckt te wesen een respecte van zijne qualiteyt, van eerste Prince vanden Bloede, maer men en gelooft niet dat hyt sal obtineren.

Monsieur Monsigor, Secretaris vanden Overledenen Constabel is gisteren inde Consergerije gebrocht door den Provost de Funtis, met zijne Harciers, ende daer is alleenlijck eenen derzelver Harchiers by hem ghebleven, men zeght dat hy gheaccuzeerdt is van seer zwaere saken, ende datmen achtenveertich ghetuyghen daer over heeft ghe-examineert.

Men heeft heden ghezeght, dat den Hertoch d’Espernon is getrocken naer Royan, om de selve plaetse te Belegheren. [blz. 5]

Tijdinghe wt Parijs vanden 3 Meert.[bewerken]

Den Coninck is den 15. Februarij ter Jacht ghereden, ende heeft dien nacht geslapen int Speelhuys vanden Heere Durer, Heere van Cheury, President vande Reken-Camer, ende Intendent vande Finantie.

Vier mijlen van hier, des anderen daechs, is zijne Majesteydt ghetrocken naer Lezigny, d’welck een van des Constabels Casteelen is, ende plach den Marschalck d’Ancre, toe te behooren, ende men verstaedt dat hy van daer naer andere Lust-huysen ontrent dese Stadt ghehleghen, is ghetrocken.

Den Eerweerdighen Heere Cardinael de Retz is zieck, ende willende den Hertoch van Longeville hem ghisteren gaen Visiteren, en wirdt hem t’selve niet ghepermitteert.

Men verstaedt dat den Marschalck Desdiguieres, seer qualijck te vreden soude zijn gheweest, als hy heeft verstaen, dat den Prince van Condé, ghezeyt soude hebben, dat het beter waere geweest hem Ghevanghen te houden, weshalven men ooc zeght dat den Coninck naer Lions sal trecken.

Die van Geneve hebben Ghedeputeerde gesonden aen den Coninck omme hen te versekeren dat hy hen zoude nemen onder zijne protectie, want sy eenighe vreese hebben voor den Hertoch van Savoyen [blz. 6] op dat sylieden (Indien zijne Majesteydt sulcx niet en wilt aenveerden) t’selve elders souden mogen procureren, dan men en heeft tot nu toe des Coninckx antwoorde niet connen weten.

De Heeren Venetiaenen hebben alhier gesonden twee hondertmaels Duyzent Croonen, om graen daer mede te doen coopen in Normandijen, daer van sy seer groot ghebreck hebben.

Aen den Graeff van Chastillon, (die metten Coninck is over comen ende gheaccordeert ghelijc wy met onse voorghaende hebben gheadvizeerdt) heeft men van hier ghesonden hondert maels Duyzendt Parijsche Ponden, oft Nederlandtsche guldens, ende daer en boven heeftmen noch betaeldt zijne schulden, die bedroeghen de Somme van twee honderdt Duyzent Ponden, ende aen hem zijn oock ghesonden des Conincx Brieven vanden Staet van Marschalck van Vranckrijck, ende men zeght datmen hem alhier is verwachtende, teghens den xij. deser als wanneer hy alhier de Catholicque Religie sal aenveerden.

Den Marschalc van Rosny, Is den 27. der voorleden Maent Februarij ghescheyden wt het Arsenael, oft Wapen-Huys met alle de zijne, ende hy is ghetrocken naer Rosny, omme het Mandament ende bevel des Conincx te obedieren, ende om den Grave [blz. 7] van Schoonbergh kennisse te laeten nemen vande Ammonitie vant’ selve Arsenael, aen den welcke den voorschreven Staedt is ghegheven, ende van te Commanderen over alle de Officiers vande Artillerie, ende aende selve van hem in alles te Obedieren.

De Stadt van Clerac soo men verstaedt, is soo qualijck bewaert gheweest van des Coninckx volc dat de Hughuenotten de zelve Stadt wederomme hebben inne ghenomen.

Men zeght dat den Heere van Subise, Broeder vanden Hertoch van Rohan, alreede int velt is met vijff duyzent mannen.

Men zeght oock dat den Marschalck d’Esdiguieres eenen Legher heeft van meer dan sesthien Duysent mannen te voet, ende dat hy heeft doen maecken een Brugghe tot M??? omme daer over in Languedock te trecken.

Den Baron de Pers???, Schoon-Sone vanden Marschalck van Vitry, heeft den Coninck ghesonden aenden voornoemden Marschalck, omme te verstaen ende te zien zijne Aenslaghen, ende Intentie.

Mijn Heere d’Aumont, Sone vanden Overledenen Marschalck van dien name, Heere van Chap ende Ridderes van d’Ordre vanden Heylighen Geest, [blz. 8] is ghemaeckt Seneschal van Poictou, d’welck is hooft vande Justitie, welcken Staet den Coninck hem heeft ghegheven in consideratie van zijnen goeden dienste ende is van grooten Eeren, ende oock van goeden proffijte.

Die vant’ Parlament hebben aen Monsieur Monsigor, Secretaris vanden Overledenen Constabel, den sesten der voorleden Maent Februarius, gegeven als Commissarissen de Heeren de Laude, ende de Cogneu, Raedts-Heeren vant’ selve Parlament, Door de welcke hy den eersten deser, voor de eerste reyse is ghecompareert.

Den Coninck is den 2. Meert savonts in dese Stadt weder omme ghearriveerdt, comende vande Jacht, ende men zeght dat hy seer haest wederomme ter Jacht sal rijden, op d’ander zijde deser stadt.

FINIS.
V.C.D.W.C.A.