Nieuwe Tijdinghen/1622 088

Uit Wikisource

Junius, 1622. 88.

Nieuwe Tijdinghe wt S’hertoghenbos.

Eerst Ghedruct den 21. Junij. 1622.

[houtsnede: stad in vogelvlucht]

T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde Veste, inde gulde Sonne.

[blz. 3]

Tijdinghe uut S’hertoghenbossche, 1622.[bewerken]

Den 13. Junij, 1622. Soo hebben de Geusen oft Chrijsvolck van de Gheunieerde Provintien hun hier verthoont voor de Stadt van S’hertoghenbossche, soo te voet als te peerde sterck wesende 1300. mannen, sy maeckten vor de stadt een groote Bravade, quansuys oftse ons wilden Belegheren, maer wy en waren daer niet seer aff vervaert, men losten wt de stadt eenighe stucken Gheschudt op den vyant, sylieden dit vernemende en hielen niet langhe ste, soo dat den vyant hem vertrock, men vermeynt sylieden naer Emmerick trocken, die vanden Bossche waren wt, ende hebben eenen van de Geusen Gevanghen ghecreghen. [blz. 4]

Tijdinghe wt Maestricht.[bewerken]

Den 7. Junij zijn van hier vertrocken vier vandelen Nieuwe Soldaeten, elck Vendel van 300. mannen zeer fraey volck, meestendeel al Neder-Duytschen, ende tot Namen waren eenighe dagen te voren zes Vendelen nieuw volck aen comen, al Waelen oock fraey volck, de welcke in de Stadt ghefouriert werden, ende daer vertrock een Vendel Waelen van Naemen naer Brabandt cloec volck sterck wesende over de drye honderdt mannen, met Sack ende Pack, hebbende by hun veel Bagagie.

Ende des Sondaechs wesende den 5. Junij, zijn hier voorby Maestricht de Naeze aff gepaszeert [sic] een Regiment voetknechten sterck zijnde zesthien hondert mannen, de welcke waeren verdeylt in 18. Schepen, waer dat op ghedijen sal wilt den tijdt leeren.

Men verstaedt dat Graeff Heyndrick vanden Berghe veertich Compagnien Ruyters by hem heeft ende wel hondert Vendelen voetvolckx.

Tijdinghe wt Brussel, 1622.[bewerken]

Goeden vrient alsoo U. lieden curieus sijt om eenighe waerheyt van nieuwicheyt te weten, soo suldy verstaen, t’sedert dese leste daghen [blz. 5] alsoo de Brant-stichters van Hollandt gecomen sijn hier in Brabandt, soo hadden hun de Religieusen, van Laken hier buyten de Stadt Brussel met het Beelt van onse L. Vrouwe hier binnen Brussel geretireert.

Soo is den vierden Junius 1622. het selve Beelt wederom naer Laken ghedraghen met Processie, waer dat allen de Religieusen vrouwen oft Bagijnkens van dat Clooster met haer nonnedoecken mede ginghen, sterck sijnde dry hondert 45. de Magistraet van Brussel ginghen mede met roode stockxkens in haer handen, met de stads Knapen, doen volchden 24. Bagijnkens met witten Maechden wasse keerssen al brandende daer naer die Speel-lieden van den Hove, doen die Musiciens van’t Hoff, doen die Heeren van’t Clooster met den Pastoor van Laken, ende daer naer veel Edel-lieden van’t Hoff, doen volchden onse L. Vrouwe van Laken, de welcke ghedraegen wert van de opperste van’t Clooster met andere Bagijnkens.

Doen volchden die doorluchtige Hertoginne met allen die Staet-Dochters, ende menichte van volc met groote devotie ende gingen soo tot Laken binnen die Kerck, ende aen de deure van de Kerck stont sijn Excellentie Marquis Spinola, met noch eenen grooten Heer, elck met een geladen Roer in de hant [blz. 6] om datter gheen menichte van ghemeyn volck en soude in comen, den Eerts-bisschop van Mechelen stont in de Kerck met den Archidiaeken, daer passeerden allen de Religieusen voorby ter weder sijden tot in S. Barbelen Choor, alwaer den Heere Pastoor was.

Den Eerts-Bisschop dede de Misse inden hoogen Choor, ende als die ghedaen was, soo heeft de Hertoghinne begheert dat allen de Bagijnkens tot Laken souden blijven eten alwaer sy een Princelijcke maeltijt hadde doen bereyden doen werden de voors. Bagijnkens, alle gheconvoyeert met die Hellebaerdiers van Hare hoocheden, ter plaetsen daer de maeltijt bereyt was d’welck was inden Wildeman, alwaer achter inden Bogaert vier tafels gedeckt waren onder den blauwen Hemel met schoon fijne witte Ammelakens, daer op tenne telliooren, met elck een Witten broot doen ginck elck sitten naer sijn beliefte, ende alsoo het vischdach was ende saterdach werden wel ghetracteert, de Hellebaerdiers van hare Hoocheden met den Hoofmeester dienden de tafelen, int eerste Eyeren ende Abberdaen, ende soeten Salm, Steur ende Kerpers, Pladdijsen, ende menichte van allen soorten van ghebacken Visch, ende Rijs, seer manifick.

Den dranck was int eerste van de Maeltijt wit [blz. 7] Bier, terstonts daer naer soo veel Wijn als een yeghelijck begheerde.

Het tweede gherecht was sallaet, ende Salms pasteyen, ende Room oft saen keesen, ende Beschuyt, alderhande gheback van Suycker, Rosijnen gepelde Amandelen, Appelen, ende ander Fruyt seer Princelijck, ende als de Religieusen int beste waren van de Maeltijdt soo quam den oppersten met den Cappelaen, om de Religieusen te sien eten, ende seyden datse noch vrolijck souden wesen want in den Hof en mochten gheen vremde lieden comen of hovelinghen dan die Hellebaerdiers ten lesten lieten sijt volck in comen alle die begheerden, daer waren ter tafelen oock Carpers Pasteyen, andere Pasteyen van alle soorten van gheback van visch, ende die speel-lieden van den Hove hebben gespeelt achter die tafel soo langhe als die Religieusen aten de Serenissime Infante sondt eenen Hovelinck ende dede ontbieden datse vrolijc souden wesen ende dat de Infante eens al t’samen brochte, de Religieusen gheten hebbende seyden de gratie ende vertrocken hun, de welcke waeren 345. sterck, ende ginghen al t’samen naer de Kercke, alwaer de Infante oock ghecomen is, alwaer des savonts het Lof ghesonghen wert, ende daer naer ginghen allen de Religieusen naer huys met de Heeren, ende de Serenissime Infante [blz. 8] is wederom naer Brussel ghereden.

Dese Maeltijt wert wt gheteeckent van dry oft vier diversche Schlders soo de Religieusen aen tafel saeten d’welck men vermeynt de schilderije naer Spagnien sal ghesonden worden, want het gedaen wert door oordre.

Hier mede is dit gheeyndicht van allen de spijse te schrijven oft gherechten die daer gheweest sijn ter tafelen was onmoghelijck want het was een Royael bancquet, al hadde men gheenen hongher ghehadt, men soude wel appetijt ghecreghen hebben oft ten minsten wat ghemoghen hebben, Godt wilt de Serenissime Infante bewaeren ende lanc laten leven Amen. Met allen Catholijcke Princen ende Heeren ende dat wy moghen sien ten onder gaen de Rebellen die de Landen soecken te bederven ende destrueren.

FINIS.[bewerken]

V.C.D.W.C.A.