Nieuwe Tijdinghen/1622 106

Uit Wikisource

[blz. 3]

Tijdinghe uut S. Sebastiaen in Spagnien, met tijdinghe uut Duynkercken.[bewerken]

Over vier daghen is alhier Michiel Jacobsen van Duynkercken Victorieux in comen met drye Prijsen, een Schip met hondert en tweelff Last Rogghe gheladen, d'ander met tachentich Last Soudt, het derde is een zeuken van dertich Last, dat gelaeden is met zekere verwen comende vande Custe van Bresilien, is alles weert achthien Duyzent Ducaten ick meyne vastelijck soo d'andere Schepen naer advenant hun devoir doen, achte den lust verghaen sal van de Broeders de West-Indische Compagnie wt te reeden, want Capiteyn Michiel voorschreven seytmen naer andere vier Herinck [blz. 4] Buysen in den gront gheboort heeft, ende het volck naer Hollandt ghesonden.

Tijdinghe wt Cales vanden 4. Julij.[bewerken]

Op de 23. Junij is Capiteyn Andries Sanchez hier de clock thien uren smorghens voor by de stadt gepasseert, met de Bourgoignische vlagghe achter aff, drye Staeten Schepen die ontrent Grevelinghen laghen waeren ond er zeyl, ende hy daer niet op passende liep int midden vande twee door, ende over weder zijden ghaff lustich vier, ende voor by wesende wenden noch eens naer hun toe, men leyder de heele zijde inne, soo dat dese Voghels thoonen dat soo veele achten 2. ofte drye Staeten Schepen, al ofter gheschudt, musquetten, noch volck aen Boort en waere, ende is tot Duynkercken op gheloopen, sonder dat hy een man verloren heeft.

Ghisteren was hier een Oorlooch-schip van den Coninck van Vranck-rijck inde Reede met een Jacht, ende daer compter van Hable de Grace ende van Diepe, int ghetal van achten hier ontrent, om de Rochelloysen te soecken. Den Capiteyn was aen Landt die ons seyde permissie te hebben, om eenighe Rochelloysen in eenighe Havenen van Enghelandt te vinden, dat hy die stoutelijck mach aen tasten ende nemen [blz. 5] soo dat dit een groote saecke voor den handel is, want dese Schelmen groot quaet doen.

Gisteren is hier oock gheimbarqueert eenen Sone van Duc d'Espernon, Conde de Candal, die Cornel in Hollandt ghaet wesen Catholicq, wat dunckt U.L. van dese Fransche Heeren? tis qualijck om verstaen.

Monsieur de Soubise, Huguenot Generael ter Zee vande Rochelloysen, die is tot Londen van Rochelle ghecomen met een Schip van drye hondert Last, ghemonteert met veertich stucken, hy compt om Licentie van den Coninck te halen om in Enghelandt te moghen volck op nemen, ende apparentie om Assistentie, de schelmsche Huguenotten zijn noch sterck, ende vreesen seer luttel s'Coninckx Armade, Godt den Heere wiltse straffen ende tot kennisse brenghen.

Wt S'hertoghenbossche.[bewerken]

Den 8. Junij soo ist volck van mijn Heere den Capiteyn Pijn-Appel naer Empel oft daer ontrent ghetrocken, ende gelijck de Broeders daer ontrent soo sterck liggen, niet tegenstaende hebben mede ghebrocht binnen den Bosch, eenen Sergiant met zesthien Soldaeten, wat dunckt U.L. wat wacht dese Broeders houwen. [blz. 6]

Tijdinghe Wt S'hertoghenbossche van den 11. Julij.[bewerken]

Den Vyandt ghaet al vast voorts met het Fort van Empel te maecken, ende werckt oock aende Blau Schansse niet verre van daer gheleghen, dese sterckte en segghen sy daer niet om de stadt te benauwen oft te belegghen, maer alleen om te beletten de excursien, so in Tielder Weert als Bommel-Weert, onse Soldaeten loopen daeghelijckx niet teghenstaende wt, ende brenghen daghelijckx vanden Vyant binnen, nu xx. en nu acht Soldaeten, soo dat wy daghelijckx van het Crauweyken mede deylen, allen dese Forten en zullen de vrome Bossenaers niet connen beletten, oft haeren wtloop te doen, principalijck alst water hooch is.

Tijdinghe Wt Roomen vande Maent Junij, 1622.[bewerken]

Den Cardinael Farnese van Parma, heeft de Ghevanckenissen besocht, ende vele persoonen, die voor schulden Ghevanghen zaten, wt ghelaten ende verlost. Den Cardinael Lorges, is wt zijn Landt van Subraco wederomme alhier gearriveert, hy heeft aldaer aen zijne Ondersaeten vele Aelmoessen wt ghedeylt, hy heeft oock alhier, [blz. 7] alle de ghene die voor schulden Ghevangen zaten verlost, ende aen eenighe Arme Borghers heeft hy Houwelijckx goet voor henne Dochters ghegheven.

Tot Florencen is den Graeff de Montete, Extraordinaris Ambassadeur vanden Coninck van Vranckrijck ghearriveert, ende vanden selven Hertoch seer statelijck inne gehaelt geweest, hy heeft alreede Audientie gehadt, ende hy wort int Hoff seer Heerlijck ghetracteert.

Men verstaedt dat de wtghevaerene Florentinsche Galleyen in Arcipelago, eene Pollacea met Olie, ende twee Caichi, die van Constantinopelen quaemen ende seer Rijck gheladen waeren, hebben Ghevanghen oft ghenomen, ende datter maer elff Teurcken en sijn ontcomen, ende alle de reste sijn Slaven ghemaeckt.

Tot Napels sijn boven de lest Ghejusticeerde, noch dry andere Persoonen Ghejusticeert, henne huysen aff gheworpen ende henne Vrouwen ende kinderen met noch vijfftich andere Gevanghenen heeftmen in Ellende oft Ballinckschap ghesonden, de dierte continueert aldaer noch.

Wt Venetien vanden 24. Junij.[bewerken]

Den Hertoch van Savoyen heeft twee Duy-[blz. 8]sent