Nieuwe Tijdinghen/1622 146

Uit Wikisource

September 1622. 146

[blz. 3]

Waerachtich verhael, van het ghene geschiedt is in de haven van Plemuyen in Enghelandt sedert den 28. Augusti des sondaechs tot smaendaechs 29. Augusti ontrent den 7. oft 8. uren smorghens.[bewerken]

Des sondaechs 28. Augusti 1622. ontrent den noen, soo isser eenen Suydwesten wint op ghestaen, soo wonderlijck dat hy duerden 29. uren, in der vueghen dat de zee soo hooch ende afgrijselijck wierdt, dat in min als vier uren, ten aensien van die van Plemuyen 7. schepen door het groot onweder seer beschadicht ende verdroncken zijn, ende twee andere in sulcken staet, dat de schade niet te repareren en is met 6000. guldens. Alle welcke schepen waren Rochelloisen, de welcke in dese haven waren om Monsieur de Soubise met sommighe soldaten naer Rochelle te brenghen, wt ghenomen een het welck eenen Zeeroover was, met name Fleury, commissie hebbende vande voorschreven [blz. 4] Rochelloisen om de Catholijcken te nemen, ende die van de Religie niet.

In het eerste schip dwelck verdronck was eenen soldaet wt het landt van Galle, de welcke oft beseten metten duyvel oft wel door eene melancolick humeur, dry daghen voor dese afgrijselijcke torment ende onweder begonst te schreeuwen ende te roepen, dat hy hem den duyvel over ghegheven hadde ende dat hy nootelijck moest verdoemt wesen om sijne cammeraden te salveren, ende over sulcx vijf duyvels hem souden comen halen.

Den Capiteyn van’t schip dit hoorende, dede den soldaet terstondt vangen, handen ende voeten binden ende vast legghen twee daghen lanc in welcken tijdt siende dat hy wederom tot syselven quam ende niet meer en riep, dede hem los laten.

Dit torment oft onweder beghinnende op te staen, den voorschreven soldaet begost wederom te schreeuwen luyer dan te voren. Wesende alsoo het voorschreven onweder vermeerdert, sulcker voeghen dat de schepen teghen malckanderen ende de steenclippen stieten. Des maendaechs tusschen seven ende acht uren begonst hy wederom luyer en luyer soo afgrijselijck [blz. 5] te schreeuwen dat des menschen hayr te berghen stondt, ende seyde dese woorden.

Ick hebbet u wel gheseyt dat het van noode was dat ick soude sterven om u al te samen te salveren, ende ghy lieden hebt my sulcx behindert, siet, siet vijf duyvels die comen my wech voeren, ghylieden zijt al te samen verloren.

Welck gheseyt hebbende, met eenen schroomelijcken schreeuw wierp hem met den hoofde nederwaerts in de zee ende op staende voet overquam eenen drayenden wint, ende terstont daer nae openbaerden hem ontrent het voorschreven schip een monster gelijck een swert peert, spouwende vier ende vlamme, dat het waer een gloyende vier scheen te wesen. Ende alsoo in eenen ooghenblick tijdts brack het schip, gheladen met dry honderdt Engelsche soldaten, van welcke zijn verdroncken 110. ende de reste al swemmende ghesalveert, maer qualijck ghetracteert ende ghequetst van de steenclippen.

Het tweede was het schip van den Pirate, oft Zeeroover Fleury gheladen met 22. soldaten, ende van den Lieutenant, want ter goeder uren was den Capiteyn van’t schip savonts te voren aen landt ghebleven.

Desen Lieutenant, met name Januille, drinckende [blz. 6] des saterdaechs van te voren met eenen Edelman, seyde hem, dat hunne commissie van de Rochelloisen mede brocht, alle Papiste schepen die sy consten in zee crijghen, niemanden te sparen, maer stracx over boort worpen ende verdrincken in de zee, in de welcke hy selfs verdronc is, ende door de ghehenckenisse ende waerachtich oordeel Godts, ghebrocht door de groote sterckte van’t onweder ende tourmente tusschen twee steenclippen oft steenrotsen, die soo seer vast by malcanderen gheperst waren, datmen soude segghen dat sy te samen open en toe ghesloten waren om sijn lichaem t’ontfanghen, want daer maer tusschen beyden vier vingheren spatie en was, ende in den inganc wast noch veel enger.

Den Edelman die ons dit gheschreven heeft van Plemuyen is selfs daer by en aen gheweest, jae met eene groote touwe oft coorde aen den rechten arm van dit doodt lichaem ghebonden, doende met hulp van sijne schippers sulcken gheweldighen cracht om daer wt te crijghen, maer is onmoghelijck gheweest sulcx te connen doen, soo dattet daer moeste blijven.

Het schip met het ghene datter in was, was weert twintich duysent guldens oft twee duysendt pont sterlincx. Het ghene van de andere [blz. 7] schepen beloopt over de vijf duysendt pont sterlincx oft vijftich duysendt gulden.

Het schip dwelck ghereet was om Monsieur de Soubise te brenghen tot Rochelle is masteloos, sonder ancker ende cabels, ende en hadde de seer grote cracht ende neerstighe hulpe niet geweest van d’inwoonders van Plemuyen, het soude oock verdroncken hebben met de andere.

Dander is een schip, dwelck oock al sijn schip-ghewant verloren heeft, het verlies van de soldaten ende schippers zijn twee hondert mannen ten minsten. Dese twee schepen alleen resteren en zijn over gebleven, om den voorseyden Monsieur de Soubise weder te brenghen tot Rochelle met soo luttel soldaten, de welcke niet ghereedt en sullen wesen in ses weken om in zee te seylen soo zijn sy ghestelt.

F I N I S.
V.C.D.W.C.A.