Nieuwe Tijdinghen/1623 010

Uit Wikisource

N.T. 1623 nr. 10

[blz. 3]

Nieuwe Tijdinge uut Roomen, 1622.[bewerken]

Den Prince van Condé, comende wt Vranckrijck, ende gheweest hebbende tot Venegien, is tot Urbino ghecomen, ende als hy sijne Devoir aldaer ghedaen hadde is naer Napels gheresyt.

Ende tot Faligno een plaetse by de Venetianen sijn drye straetschenders oft Roovers geweest de welcke veel quaets, ende Moorden ghedaen hebben, ende den Ordinaris Courir van Venegien vermoort hebben, dese drye Roovers sijn ghevanghen gheworden, ende tot de Justitie ghebracht, sy werden eerst met gloeyende Tanghen ghenepen, ende daer naer ghevierendeelt, voorders den Buet diemen by de Roovers heeft ghevonden is [blz. 4] de Cooplieden weder gherestitueert t'ghene noch in essien was.

Den Duca de Alba, is tot Gaeta aenghecomen ende den Sindicus, met veel Heeren ende Ridders van Napels sijn hem comen willecom heeten, ende sijn alsoo naer Napels ghereyst, voorders in de zelve Haven zijn veel Schepen verghaen door storm ende onweer.

Den Coninc van Vranckrijck heeft den Cardinael van Savoyen 10000. Croonen voor zijn reyse vereert.

Tijdinghe Wt Venetien vanden lesten December.[bewerken]

Tot Milanen is de Tijdinghe comen als dat den Savoyaert de Vallosoneren een Casteel wilt aff nemen doot dien sy in langhen tijdt het behoorlijck incomen niet en hebben betaelt, Den Gouverneur heeft zijn Ghedeputeerde ghesonden op den aenghestelden Landt-dach tot Chur, ende eenen aen den Valloneseren, dat sy het selvighe volck tot de Grisonen niet en souden senden, noch aen den Eerts-Hertoch Leopoldus, oft aen de Stado de Milano.

Met Brieven wt Vranckrijck verstaetmen, dat die van Rochelle den Hertoch van Guise de Sleutels hebben teghen gedraeghen, d'welck die [blz. 5] van Montalbaen oock doen, maer versoecken hunne Privilegien te behouden, hun is te voren gheleyt soo sy eenighe Privilegien noch vier Jaeren willen behouden, sullen onder hunlieden Religie moeten gheven oft op brenghen een merckelijcke Somme Gheldts, ende tot Parijs is gheordonneert ende door Placcaten gheboden geheel het Coninckrijck van Vranckrijck door den Coninck een Contributie te gheven.

Tot Mompelliers in Languedocq, is tusschen de Soldaeten ende de Boeren een groot rumoer gheresen, waer over veel Soldaten sijn doot ghesmeten van de Boeren, tot welcken eynde eenighe Trouppen Soldaten marcheren, om hun te vervoeghen by malcanderen, soo dat de Boeren die sulckx begost hebben, ende daer ontrent qualijck daer aen zullen wesen, ende de goede met de quade de ballen zullen moeten betalen.

Tijdinghe wt Constantinopelen.[bewerken]

De Brieven van Constantinopelen brenghen mede, dat den Poolschen Ambassadeur, aldaer was Triumphantelijck inne ghehaelt, met 500. Peerden ende duysent Musquettiers, met veel Chiansen, om den Vrede oft Peys met den Grooten Turck te bevestighen ende onder houden.

Daer teghen wasser oock eenen Moscovischen [blz. 6] Ambassadeur

[blz. 7] [blz. 8]