Nieuwe Tijdinghen/1623 015

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

N.T. 1623 nr. 15 (10 februari)

[blz. 3] ... [blz. 4] smorghens zijn Ancker met een rassicheyt doen lichten ende de zeylen los ghemaeckt, ende is alsoo de Haven wt gezeylt voorbij de Hollandtsche Orlochschepen, ende tot hunnen zpijt ter zeewaert in gheloopen, eer de Hollanders veerdich waren was hy al wech, ende leydt nu onder het nieu Fort by Duynkercken, met Michiel Jacopsen ende Dierick Roelsen, die daer ligghen en wachten nae de twee Oorlochschepen van Oostende, die nu binnen drye ofte vier daghen sullen wtloopen, ende mede onder het Fort comen om apparent t'samen naer Schotlandt te ghaen om Capiteyn Peeter van Voorden, ende Retatie wt die gaten te helpen, soo datter staet groote schaede aen die Hollanders te doen, soo sy al t'samen by malcanderen blijven want daer en zijn gheene Staeten schepen in zee.

Den Admirael Michiel Jacopsen ghaet gheweldich gheresolveert, ende om de revengie van zijnen overleden Sone te nemen, houdt voorseker so renscontre a la pareille heeft, dat Geus Neeff daer af zal weten te spreken. Immers men zal corts van dese Voghels wat hooren, ende men houdt hier alles ghedaen is voorseker het Houwelijck van Spagnien ende Enghelandt, soo dat wy hopen met de gratie Gods eenige beter Negotie sal causeren, De Broeders meynen te bersten met dat [blz. 5] Houwelijck, connende niet op brassen dat zulcken Coninghen die soo oneenich gheweest zyn, soo nu vry worden t'is al van dat Houwelijck van Enghelandt ende Spaignien datse raesen, somma de Heere wilt alle Princen herten tot Vrede stieren.

Noch Tijdinghe vanden eersten Februarij. 1623.[bewerken]

Ghisteren ten elff uren op den middach, soo is den Admirael Michiel Jacopsen met de Bourgoensche Vlagghe inden Top, ende een achter aff met volle Vlagghe, ende met Dierick Roeloffsen ende den Biscayer t'seyl ghegaen, maer werden strackx vervolcht van drye ofte vier groote Staeten Oorlochschepen, dan en hebben daer gheen kans aen, want eer zes uren zulen die wter oogen ghezeylt hebben, men zalder corts wat aff hooren, naementlijck soo sy by een blijven zullen groot quaet int Conquet ende ontrent Bayona doen, die Oorloch-schepen van Oostende en hebben niet connen klaer vallen, men schrijft one hier van Zeelandt als dat den Prince van Orangien zijn Hoff tot Berghen op Zoom zoude comen houden dan ick meyne al Praetjens zijn.

Men schrijft ons hier van Enghelandt als dat eenighe in Schotlandt souden door de Staten op ghemaeckt om die twee schepen Peeter van Vooren [blz. 6] ende Retatie Biscayer te verbranden, d'welck men zeyt ghedaen hebben, d'welck een deyrlijcke zaecke waere, maer sullen metten naesten U.L. advizeren vant' succes, anders en passeert hier niet voorders.

Tijdinghe Wt S'Gravenhaghe in Hollandt.[bewerken]

Die Ghesanten van het Graeffschap Oost Vrieslandt sijn noch alhier ende die van de Stadt Embden, men verstaet als datse noch sterck aenhouden om met de Staeten een Verbont te maecken, want Mansfeldt wonderlijck aldaer huyshoudt, om te zien oftse van hem connen ontslagen worden, ende men verstaet dat de Heeren Staeten Mansfeldt wederom drye maenden in hunnen dienst hebben aenghenomen, men hadde wt gegeven als dat Mansfeldt naer Venetien wilde trecken, ende den Halberstatter t'volc vanden mansfelder soude aenveerden, maer om redenen sulckx ghelaeten wort.

Ende alsoo den Halberstatter naer Vrieslandt verreyst is, soo is hem veel van de Staeten Soldaeten naer ghesonden, de welcke hun met Mansfeldt zullen vervoeghen, maer soomen verstaet, so is hunne Commissie hun van des Graven van Embden Casteel te verzekeren. [blz. 7]

Tot Amsterdam, is wederom aff ghepubliceert vant' Stadthuys, allen de ghene die niet betaelt en hebben hun hoot Gheldt aen de Commissarissen, dat sy t'selve souden comen betalen terstondt op de verbeurte van vier Rensgulden.

Tijdinghe Wt Roomen vande maent Januarij.[bewerken]

Den Prince van Condé by zijne Heylicheyt gheweest ende Audientie ghehadt, om wat Redenen is noch onbekent.

Den Cardinael Ludovisi heeft een Heerlijck Bancquet ghehouden, daer den voorschreven Prince te ghast was, ende daer naer heeft hy aen den Prince van Condé veel Antiquiteyten ende fraeyicheyt laeten zien.

Ende des Sondaechs den 8. Januarij heeft den Prince van Condé de 7. Kercken besocht.

Ende des smaendaechs naer middach heeft, hy de Paters Jesuyten, ende den Cardinael Bentivoglia besocht, ende heeft een deel van zijn volc ende Edelmans naer Lorretten gesonden alwaer hy corts denckt te volghen.

Van Napels schrijftmen dat den Duca d’Alba de welcke den nieuwen Vice Roy is, aldaer zijnen Intree seer statelijck ghedaen heeft, ende den Don Julio Genueno is in die eeuwighe Ghevanckenisse [blz. 8] ghecondempneert, diemen noempt Orano. Daer is oock verboden gheene corte Poignarden oft Stiletten te draghen, ende datmen alle Vaghabonden ende Fielen soude ghevangen nemen, oock alle aencomende Vremdelinghen soude opteeckenen, ende acht daer op slaen.

Men schrijft alhier, als dat zijne Coninclijcke Majesteyt van Spagnien, de Valtellina niet van zinne en is te verlaten, dan men zeght als dat de zaecken souden ghesteldt worden in de handen van zijn Heylicheyt, om alles te remedieren, ende dat de passagie van de Valtellina voor een yegelijck open ende vry soude zijn, ende datmen eenen Legaet soude stellen, de welcke zijn residentie soude hebben tot Avignon.

FINIS.
V.C.D.W.C.A.