Nieuwe Tijdinghen/1623 030

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Martius, 1623. 30.

Nieuwe-Maeren van de Reyse van den Prince van Wales, wt Enghelandt naer Spagnien.

Nu eerst ghedruct den 15. Meert, 1623.

[houtsnede: ruiter]

T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne.

[blz. 3]

Nieuwe-Maeren van de Reyse van den Prince van Wales, wt Enghelandt naer Spagnien.[bewerken]

Die Gheus-Ghereformeerde Broeders die Professie maecken van lieghen, hebben over corte daeghen wt Zeelandt geschreven dat Carolus Prince van Wales in Engelandt omghebrocht was. Ende oock den Coninck sijnen Vader Ghevanghen ghenomen was, het welcke die Geusen soo wel behaeght heeft dat sy Godt danckten dat sy nu wt de vreese waeren, te weten wt de vreese (soo men presumeren mach) van het Houwelijck ende Alliantie tusschen desen [blz. 4] Prince ende de Suster vanden Coninck van Spaignien, waerinne datmen twee dinghen noteren mach, de eene dat sy Godt loofden van de Moordt van desen Prince dat sy Godt loofden van de Moordt van desen Prince, dat sy meynden gheschiet te zijn, alleveleens al oft Godt alsulckenen Moordt hadde laeten gheschieden voor een weldaet voor de Geusen, met welcken Geuschen gemeynden weldaet de Gheusen hun selven blijdelijck gheketelt hebben, Ende met dese affgrijsghelijcke Leugen te verspreyen, hebben hun behaeghen ende begheerte van dit quaet, tot allen de werelt kennelijck ghemaeckt.

Ten tweeden wirdt oock den haet gheopenbaert die sy draghen tot de eenischeydt ende Vrede vande Christen Princen, want sy de kinderen van On-vrede ende On-eenicheydt sijn, ende alle de werelt soecken in On-vrede ende Bloedighe Oorloghe te brenghen daer sy connen en moghen.

Maer met Goddelijcke Redenen moghen de vrome Christenen verblijdt sijn, dat terstondts naer het Gheusche wtgheven van dese Duyvelsche Leughen, Soo hebben de Geusen ghecregen langhe Neusen. Want de waerachtighe Tijdinghe ghecomen is, dat den Prince van Wales in t’leven ende wel te pas was, ende den Coninc [blz. 5] zijnen Vader oock wel te pas ende Liber en vry in sijn behoorlijcke Authoriteyt ende Regieringhe over sijn Ondersaeten.

Voorts dat desen Doorluchtighen Prince Carolus, is op den 27. Februarii naer den nieuwen stile, des smorghens ten seven uren van het Hoff van sijnen Vader te Peerde vertrocken gheaccompagneert met den Heere My lord Joris Villers Marquis van Buckingham, met den Heere Françoys Cottingtonus opperste Secretaris vanden Prince, met den Heere Dimianus Porter Edelman van de Camer vanden Prince, ende twee andere Dienaeren, naer Doeveren alwaer den Prince met sijn Dienaeren te schepe ghegaen is, op den eersten dach van dese teghenwoordighe maent van Meert des smorghens ten acht uren, ende is den selven dach in Vranckrijck ghearriveert daer hy terstonts in Poste gereden is naer Spaignien.

Dese resolutie vanden Coninc ende den Prince is soo secreet ghehouden gheweest datter niemant vanden Raedt ofte van het Hoff van gheweten en heeft, Jae den Ambassadeur selver van Spaignien en heeft daer niet aff gheweten dan vierentwintich uren naer dat den Prince vant' Hoff vertrocken was. [blz. 6]

Ende soo den Prince tot Douveren te schepe was ghegaen soo heeftmen voor eenige corte daghen de passagie ghesloten datter niemant daer en mocht ghaen om de Nieuwe-Maere hier van elders te verspreyen.

Corts daer nae soo heeft den Coninck ghedepescheert My-lord Hayes, naer den Coninc van Vranckrijck om den Prince te excuseren day hy met sulcken haest door Vranckrijck ghepasseert was sonder den tijdt te fauten die om die liefde ghescjhieden, sijn weerdich ghepardonneert te worden.

Door dese Resolutie vanden Coninck ende Prince van Enghelandt wirdt ghethoondt de confidentie ende het betrouwen dat sy hebben in de ghoede Affectie vanden Coninck van Spaignien, het welck niet en can dan ghefondeerdt worden op ghoede reden ende wetenschap van de ghetrouwe confidentie ende affectie vanden Coninck van Spaignien aen den Coninck van Enghelandt.

Godt gheve dat dese Loff-weerdighe Alliantie de welcke gheene teghen-quecken van Puriteynsche Gheusen, ofte Hollandtsche Gomaristen, verhinderen en mach, een gheduerighe ende [blz. 7] eeuwighe Vriendtschap tusschen dese Coningen, Landen ende Ondersaeten mach causeren, ter eeren Godts ende tot de Benefitie van beyde hun Landen ende Ondersaeten, ende de welvaert van het ghantsche Christenrijck.

F I N I S
V.C.D.W.C.A.