Nieuwe Tijdinghen/1623 037

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Martius, 1623. 37.

Verssche ende nieuwe Maeren soo te waeter als te Lande.

Met wonderlijcke Tijdinghen wt Hollandt, Vrieslandt, ende Pfaltz-Graven Landt.

Eerst Gedruckt den 24. Meert. 1623.

[houtsnede: zeeslag]

T'Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne.

[blz. 3] [blz. 4] [blz. 5] [blz. 6] (wt Amsterdam)

Henricus Slatius den Beleyder soomen zeydt van den Aenslach op den persoon vanden Prince is ghisteren naer den Haegh Ghevanghen ghevoert, nu salmen tot den gront van het stuck beter kunnen gheraecken. De Arminianen en gheven den moet noch niet alles verloren waerder maer een hooft, al waert oock Mansfeldt selve oft den Dollen Bisschop.

Den Coninck van Denemercken heeft sijn Steden op eenen Tax van Schepen ghezedt tot 40. toe om de selve te coopen, ende onderhouden nae de gheleghentheydt vande Steden om alsoo een Compagnie van Soutvaert op te rechten. Hy en wilt gheen Zout door de Sont laeten passeren en noch in zijn Landt ghebruycken dan dat met dese sijn schepen ghehaelt wort. Hier is al eenich Gheldt ghetrocken om die schepen beghinnen te coopen. [blz. 7]

Noch Tijdinghe wt Amsterdam.[bewerken]

Den tijdt sieter met ons al wat slecht wt, die Negotie op Spaignien en sijn niet seer groot, maer niet teenemael doot, Men Traffikeert hier ter wijlen seer sterck met Leughens, t'is wonder watmen ons wijs maeckt. Men wilde hier over eenighe daghen sterck zegghen dat den Hoochgeboren Prince van Wales met alle die met hem inde karotse waren al t'samen souden vermoort zijn in Vranckrijck, maer ghisteren isser ander [blz. 8] Tijdinghe ghecomen. T'is waer men hadde die hope wel op de Fransche Broeders dat zijt ghekuyst souden hebben, maer den Prince is onbekent te Post gheloopen ende soude nu by zijn Bruyt in Spaignien ghearriveert zijn.

Ter wijlen dronck men hier al Santee-en op de ghesontheyt vanden Pfaltz als nu voorseker nieuwen Coninck van Enghelandt, ende riepen Vive le Roy, maer eylaes t'gaeter soo schats met zijn Majesteydt van Bemen, dat de ghene die tot noch toe de Boter ende Kaes aen zijnen huyse ghelevert heeft, tot den zijnen niet en can geraken. T'is voorwaer een droeve zaecke te zien waer toe dien Jonghen Vorst met de sijne onse Heere Staten ghebrocht hebben.