Nieuwe Tijdinghen/1623 042

Uit Wikisource

N.T. 1623 nr. 42 (7 april)

[blz. 3]

Versche nieuwe Tijdinghe uut Roomen.[bewerken]

Door den Doot van Monsignor Mutiui Bisschop van Brugnate, is in de plaetse verkozen gheweest, Monsignor Vincenzo Spinula sacrista del Papa, wt de Oorden der Eremyten van S. Augustijn, ende in sijn Offitie ghesuccedeert den Eerweerdichsten P. M. Fulgentio Galuci G. van deselffste Oorden.

Noch Tijdinghe wt Roomen vanden 4. Meert 1623.[bewerken]

Van Napels verstaetmen, dat den Vice Roy aldaer heeft bevolen, datmen Galleyen, Galleoenen ende andere schepen soude gereet maken, soomen presumeert, wt oorsaecke vanden teghenwoordighen ghevreesden oproer in Italien, ende [blz. 4] om teghens den aenstaenden Somer eenighe Entreprinse te moghen doen.

Den Heere Macedonio heeftmen in eenighe Provincien ghesonden, om de Nieuwe Ordonnantie te confirmeren indien men eenich volc oft Soldaten voor zijne Conincklijcke Majesteydt moet aennemen, welcken volghende sullen de selve Ghemeynten, voor elck huysghezin maer xij. grana der selver munten betalen, daer doore sullen alle andere bezwaringhen affghedaen worden. In deser voeghen canmen metter haeste thien Duyzent wel ghewapende mannen te voet aennemen, ende die betalen tot datse t'schepe ghaen.

Eenen Postillioen wt Spagnien heeft bevel ghebrocht, datmen boven de Genevoysche ghearresteerde Galleyen, de Ghevanghene Bevelshebbers oock soude los laeten.

En saterdach over acht daghen is den Cardinael Terres wt Polen alhier gearriveert, hy heeft van dien Coninck boven de aenwijsinghen die sijne Majesteyt int Coninckrijck Napels heeft, een Pensioen van vier duyzent Croonen ghecreghen, hy heeft aen zijne Heylicheyt Reverentie gedaen, ende en donderdaghe int Consistorie den Cardinaels hoet ontfanghen. [blz. 5]

Tijdinghe wt Lyons in Vranckrijck van den 12. Meert 1623.[bewerken]

Den 2. Meert so was den Prince van Condé alhier gearriveert, dan is t'sanderdaechs wederomme naer Parijs ghereyst, ende men heeft alhier openbaerlijck doen Publiceren, op groote pene ende confiscatie van Ghoederen, datmen gheenen Legher, oft eenivh Crijschvolck, sonder Paspoort van sijne Majesteydt ende van onsen Gouverneur wt den Lande en soude voeren.

Voorts soo worden de Fortressen, die sijne Majesteydt heeft, bevolen te razeren, hier ende daer nedergheworpen, waer doore men eenen vasten Peys in Vranckrijck verhoopt.

Tijdinghe uut Venetien.[bewerken]

Tot Genua sijn twee Galleyen wt Spaignien te rugghe ghekeert, die brenghen hondert ende t'sestich kisten vol Realen, mette reste vande verloren Galleyen, den Cosijn vanden Gouverneur van Milanen is mede ghecomen, ende is strackx voorts ghereyst.

Wt Marsilien wordt gheadvizeert, dat aldaer eenen Turckxschen T'schiaus van Constantinopelen was gearriveert, den welcken naer den Coninck van Vranckrijck reyst, om zijne Majesteyt de successie van Sultan Mustafa aen te dienen, ende [blz. 6] den Peys met dit Coninckrijck te confirmeren.

Voorts soo wordender zesthien wel gearmeerde Galleoenen in See ghesonden, om te proeven oftse een sterckte oft Casteel in Levanten connen nemen.

Van Rowaenen waeren vijff rijcke gheladene Schepen naer Sevillien ghevaeren, maer dry der selver sijn van acht Turckxsche Schepen ghenomen gheweest, die wel voor de weerde van vier hondert maels duyzent Croonen Coopmanschappen inne hebben.

Met Brieven van Milanen verstaedtmen, dat aldaer alderhande preparatien van Oorloghe gemaeckt worden, ende datter xv. Compagnien oft Cornetten Lichte peerden 5. d'Argeletti, 14. Curassiers, ende zes Compagnien Lanciers aenghenomen ende ghelicht worden.

Voorders dat Don Marchio de Brachmonte sal int Coninckrijck Napels twee, ende in Sicilien een Regiment voetknechten lichten ofte aennemen, Ende den Graeff van Sultz een Regiment Hoochduytschen, Daerenboven wordener oock twee Regimenten voetknechten wt Spaignien verwacht. [blz. 7]

Wt Praghe vanden elfsten Meert.[bewerken]

Dese daghen heeftmen alhier Patenten gheassigeert, daer by gheordonneert wordt dat elcken Borgher ses maenden lanck, tot onderhoudinghe der Soldaeten in deser stadt ligghende alle maenden sal moeten geven anderhalff schwertz coren, ende soo vele Haver, ofte de weerde daer van in Ghelde, Insghelijckx sullen de Heeren ende Edelmans ten platten Lande van elck een van henne Ondersaten moeten alle maenden geven, thien krytsers, ende voor hen selven vijff crytsers.

Item, van eenen Ouden Jode tweelff, ende van eenen Jonghen ses crytsers ter Maent.

Den 7. zijn des Keysers Lijff-peerden alhier ghearriveert, eenen vande gheproscribeerde Boheemsche Heeren, vanden name van Rederen, die sijne goederen op de Frontieren van Opper-Lausnitz heeft ligghende, heeft nu onlanckx, met ontrent t'seventich Peerden, in sijne Heerlijckheydt van Frindtlandt eenen inval ghedaen, de selve ende andere daer toe behoorende plaetsen gheplondert. Den Amptman die den Heere Coronel van Walsteyn daer inne hadde ghestelt Ghevanghen ghenomen, ende voort alle het ghereet, op vele Peerden gheladen, vele Duyzenden weert zijnde, met hem ghenomen, ende hoe wel men drye Cornetten Ruyters [blz. 8] derrewaerts heeft ghesonden, soo sijn de selve nochtans te spade ghecomen, dan sy hebben evenwel een heel Compagnie Boeren dieden voorschreven Rederen hadde opgheroyt, verslaghen.

Tijdinghe uut Reghensborch.[bewerken]

Syne Roomsche Keyserlijcke Majesteydt heeft den tweelfsten deser in zijne Camer in presentie van beyde Heeren Keurvorsten van Ceulen ende Beyeren, met zijnen Heer Broedere Hertoch Albrecht, midtsghaders oock des Heeren Pfaltz-Graeffs van Nieuborch, des Heeren Bisschops van Eychstadt, ende des Heeren Landt-Graeff Lodewijck van Hessen. Den President van zijne Majesteydts Rijckx-Hoff-Raedt Heer Johan George Grave van van Hohenzolleren, &c. Totten Rijcx Vorstenstaet ghenadelijck verheven, ende hem als eenen Vorst des Heylighen Roomschen Rijckx door den Heere Rijckx Vice-Cancellier doen publiceren, ende heeft oock daer beneffens des Keur Vorstelijcken Pfaltz-Graeff van Beyerens, Oppersten Hooff meester Heer Hans Grave van Hohenzolleren, &c. het Predicat ofte Tijtel van Hooch ende welgheboren doen confereren, ende het ghelijcken aen noch vele andere Heeren, heeft ooc noch twee Graven ghemaeckt, ende wel 32. persoonen tot Heeren verheven.

V.C.D.W.C.A.