Nieuwe Tijdinghen/1623 074

Uit Wikisource

N.T. 1623 nr. 74 (30 juni)

[blz. 3]

Tijdinghe uut Praghe in Bohemen, raeckende het Pfaltz–Graven–Landt.[bewerken]

Wt Preslauw wort geconfirmeert datter inde Frontieren van Slesien wel sesthien duysent Cosacken byden anderen sijn, sy vanteren hen, datse Keijserlijcke Patenten hebben, dan sy worden byde Vorsten ende Staeten, ende byden Eertz–Hertoghe Carel te rugghe ghehouden, tot datmen van zijne Keyserlijcke Majesteyt sal resolutie hebben.

Wy hebben hier tot Prage wonderlijcke Tijdinghe ende schrijven wt Nederlandt, ende Enghelandt ghecreghen, als datter ghetrackteert is eenighe Conditien, raeckende het Pfaltz–Landt, te weten. Het naer volghende Accoordt, van vyfthien maenden tusschen de Alder–Doorluchtichste Serenissime Infante Nomine Imperatoris, ende den Coninck van Engelant, so men verstaet [blz. 4] is den eersten Mey tot Brussel gedepescheert geweest, inden eersten so isser inden name van sijne Conincklijcke Majesteyt van groot Brittanien een volcommene ende generale afflegginge ende suspensatie van wapenen geaccordeert ende ghesloten ende dat so wel van sijne Maejsteydts, als, sijne schoonsoons ende sijns anhancx ende Geconfedereerden syde, ende dat voor eenen tijt ende termijn van vyfthien maenden, ende daerentusschen sullen alle nieuwe aenneminghen van soldaten stille staen.

Item is geconditioneert ende gesloten dat geduerende de voorscheven dispositie ende suspensatie van Wapenen, vander sijden van sijne Conincklijcke Majesteydt van groot Brittanien, sijns schoonsoons met zijnen aenhangh ende geconfedereerde geene vyantlijcke in vallen, overvallinghen, wechvoeringe van lieden, entreprinsen ende aenslaghen op Steden ende Casreelen, nochte eenighe andere dadelijckheden ofte hostiliteyten en sullen geattenteert noch voorgenomen worden, dat sy oock teghens dit accoordt ende tractaet geene hulpe ofte by standt directelijck ofte indirectelijck inden omvanck des Rijcx ofte inde Landen van henne Bondtgenoten en sullen soecken nochte consenteren gesocht te worden, gelijck oock de Sereniss. Infante van haerder sijden heeft belooft [blz. 5] ende haer verobligeert dat sy van haerder sijden alle vyantlijcke invasien ende hostiliteyten teghens alle de gene, die de tegenpartije sijn toegedaen, sal voor alle lieden ende Landen doen stille staen, ende datse gheene nieuwe aenneminge van Soldaeten ten respecte vanden Pfaltz en zal ghedooghen. Item is gheconditioneert dat geduerende dit Tractaet sijne Majesteyt van groot Brittagnien nochte sijnen Schoonsoon niet en zullen treden in eenighe dit tractaets prejudicieerlijcke Liguen ofte Confederatien, nochte de selve approberen ofte mainteneren, maer zullen de zelve affghaen ende renuncieren, gelijck sy alle de zelve alsnu oock sijn affghaende ende renuncierende midts desen, midtsghaders oock alle de gene die eenighe Invasien int Rijck ende desselffs Landen zijn veroorsaeckende, Ghelijck de Serenissime Infante Insghelijckx midts desen is verclaerende, dat sy is desadvoyerende allen t'ghene dat yemanden soude willen oft pretenderen te doen, teghens dit haer Tractaet. Verobligerende hen ende ghelovende gesaementlijck zijne voornoemde Conincklijcke Majesteyt ende de Serenissime Infante alle debuoir ende neersticheyt te doene datsulcke oppressien ende Vyandtschappen sullen verhindert ende voorcomen worden, ende datter eenen [blz. 6] Peys, Vrede ende zekere Trafficque ende Commercien zal inneghevoert ende ghereduceert worden. Item, is gheconditioneert ende gheaccordeert, datter gheduerende dit Tractaet geene sterckten en zullen ghemaeckt nochte Fortificatien ghedaen worden van d'een ofte van d'andere zijde, soo luttel inden Hooghen als inden Leeghen Pfaltz, maer sullen alle de zelve onverhindert blijven in sulckenen Staete als die nu sijn, ende bevonden sullen worden.

Insghelijckx is ooc vander sijden der Sereniss. Infante, wt crachte van hare volle macht belooft datter een Generael Tracktaet van peys, ende Finael Accoordt ende Accomodatie der Oorloghen ende Vyandtschappen dier int Rijck inneghedronghen ende noch duerende sijn, tusschen die daer toe Ghedeputeerde Commissarisen, soo in haeren Naeme als van weghen zijne Coninclijcke Majesteydt van groot Brittagnien voor den Interest van zijne kinderen, ende de mede gheinteresseerde persoonen inde Stadt Franckfort sal ghehouden worden.

Daer is oock so wel van wegen zijne Coninclijcke Majesteydt van groot Brittagnien als by de Serenissime Infante gheaccordeert ende geconditioneert, dat het voorghemelde Generael Tractaet [blz. 7] van Peys ten langhsten binnen drye ofte vier maenden naer date deser sal beghinnen ende ter handt ghenomen worden, ende dat tot zulcken eynde ende effecte de Ghedeputeerse Commissarisen der voorgheruerde Vorsten ende partijen ter voornoemder plaetsen sullen compareren ende hen laeten vinden. Welcke voorgemelde Articulen de voorgenoemde sijne Conincklijcke Majesteyt van groot Brittagnien wt crachte der volle macht die hy dien aenghaende van sijne kinderen is hebbende ter eendre, ende de Serenissime Infante wt crachte vande Authorisatie die haer daer toe ghegheven is ter andere sijden, Beloven ende verobligeren henlieden midts desen in goeder Trouwen, ende by henne Vorstelijcke Trouwe, ghelooff, ende woorden, effectuelijck ende volcomentlijck naer allen den innehoudt ende begrijp der selver te achtervolghen, ende te doen achtervolghen sonder ter contrarien van dien yet te doene directelijck ofte indirecktelijck, ghelijck de Serenissime Infante oock ghelooft te ratificeren, ende by zijne Coninclijcke Majesteydt te doen ratificeren dit teghenwoordich Tractaet, ende de selve Ratificatien over te leveren aen zijne Conincklijcke Majesteyt van groot Brittagnien, welcke Conincklijcke Majesteydt daer teghens Insghelijckx belooft [blz. 8] t'voorgemelde Tractaet te ratificeren ende door zijnen Schoonsoon met zijne Handt–schrift te doen Ratificeren, ende de selve binnen twee Maenden te behandighen aende Serenissime Infante, ofte aen haere Ghedeputeerde, Ghedaen tot Brussel den eersten Mey 1623.

F I N I S.
V.C.D.W.C.A.