Nieuwe Tijdinghen/1623 112

Uit Wikisource

September. 1623. 112.

COPYE Van de Antwoorde, de welcke den Doorluchtighen Principe van Walles ghesonden heeft aen zijne Heylicheyt Gregorio XV.

Eerst Ghedruct den 22. September. 1623.

[houtsnede: sierschild]

T'Hantwerpen, By Abraham Verhoeven op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne.

[blz. 3]

Copije vande Antwoorde de welcke den Doorluchtighen Principe van Walles gheschreven heeft aen zijne Heylicheyt, Gregorio XV.[bewerken]

Den brieff van U. H. hebbe ontfangen, met sulcken blijschap ende respeckt, gelijck de liefde ende Godtvruchticheyt met den welcken den selven is schrijvende, vereyscht Alderheylichste Vader, ende in particulier is my soo aenghenaem gheweest, ende dat om de exempelen die U. Heylicheudy van mijne voorouders is voor ooghen stelende, om die selve naer te volghen, de welcke, (ende dat is waerachtich) dat veel Coninghen hebben haer Rijcken ende leven in perijckel ghestelt, ende [blz. 4] dat alleenlijck om t’Christelijck gheloove te verbreyden ende couragie ghehadt hebben, te bevechten de vijanden van’t Cruys Christi, ende daerom nemende voor my, dat de eenicheyt de welcke soo langhe onder de Christelijcke republicke verdruckt is gheweest, die te brengen tot een waerachtighe concorde, want t’ghene ghesocht heeft den gemeynen vijandt van peys, ende den vader van tweedracht, te sayen haet ende nijdt, ende dissencien onder de Christelijcke Princen, soo ist tot grooter eeren ende glorie van Christo te Procureren unie ende eendrachticheyt, ende oock menichte meerder glorie voor my, sijnde van affcomsten van sulcken doorluchtighen ende hoochgheboren Princen, te wesen jaloux ende naervolgher inde Godtvruchtighe ende Religieuse costuymen, in de welcke sy ghefloreert hebben, ende tot het d’welcke my heeft veel gheholpen te kennen den wille van den Koninck mijnen Heer ende Vader ende sijn groote begheerte, my te helpen met alle sijn macht ende meyninghe, want heel mistroostich zijnde ende bedroeft, considererende alle die groote onghelucken ende cruelle dooden, die welcke comen onder de Catholicke Princen, door de discordia, het ghevoelen [blz. 5] d’welck U. H. heeft in het tracteren met den Catholicken Coninck, over het houwelijck van sijne suster, is seer conforme ende ghelijck aen de liefde van S. H. ende sijne groote prudencie, want ick ghevoele dat ick niet lichtelijck en dal procureren my te unieren, met den onbrekelijcken bant des houwelijcks, met een persoon waer van ick soude weten sijn religie quaet waere. Waerom sijn heylicheyt en sal niet laeten hem voorstaen, dat mijnen sinne anders is, ende altijt sal wesen, ende verre van daer te attenteren saken die welcke souden tenderen in de Katholicke Romeynsche kercke, dan sal wel soecken eenighe occasien, de welcke door de welcke [sic] de suspicie, de welcke mochten hebben in eenighen tijt van my, die teelemael wecht te nemen wt de herten van alle menschen, ende procureren, ghelijck wy altemael professeren in eenen Godt, ende eenen ghecruysten Christum, ende alsoo wy altemael belijden een gheloove, ende om dat te vercrijghen en sal niet recuseren eenighe travail oft arbeyt, al soude ick t’Rijck ende leven aventueren alleenlijck resteert te herkennen, ghelijck t’recht is voor een singulier weldaet, den brieff van U. H. daer [blz. 6] mede vereert ben om Godt te bidden U. H. bewaere in dit leven, ende hier naermaels de eeuwighe glorie, d’welck ick wensche.

Tijdinghe Wt Roomen.[bewerken]

Al soo een yeghelijck kennelijck is van de keuse, oft kiesinghe van sijne heylicheyt, soo sijn hier veele Benefitien vervallen gheweest, sijne heylicheydt teghen woordich is een seer gheleert man, goet van leven, hy hadde 51. voysen, den 15. Augusti was de Crooninghe ghestelt, waer over die van Castel S. Angelo, het Sacro Collegio, ende veel Heeren ende Ambassadeurs, met de Cardinalen van Savoyen ende Medici, den Franschen Ambassador, den Eertsch-Bisschop van Lion, met veel Fransche ende Florentinsche Heeren, hebben dry daghen lanck gheviert, den Cardinael van Savoyen hadde 24. witte Flambeeuwen aen sijne vensters doen steken.

Sijne Heylicheydts Broeder was hier tot Roomen comen, met dry Soonen waer van den eenen 20. Jaer oudt was.

Een van sijn H. Broeder is tot Secretaris ghecosen van de Vorstelijcke brieven, noch eenen [blz. 7] broeder van sijn heylicheydt die Cappucijn is, die is hier ontboden.

Monseignor del Benino, is Gouverneur alhier.

Monseignor Gesso, heeft de Officie van Camerheer meester.

Sign. Ferdinando di Ceva is Secretaris vande memorialen.

Sign. Friderico Capponi, ende den Heere Ascanio Fromarini sijn tot Camerlinghen gekosen, waer over sijn oock geroepen Sig. Gio Baptista, Lauro, Don Ferdinando Ossino is voor Cappitain van de gardia ghecosen, ende Sign. Giulio Mancini tot des Hoffs Medecijn, ende Padro Fioravanti Jesuyt tot Biecht-Vader ghecosen.

Tijdinghe wt Weenen in Oostenrijck van Augusti.[bewerken]

Des dijstdaechs 15. Augusti heeft sijne Keyserlijcke Majesteyt sijne Furstelijcke ghenade van Eggenborch in sijn Losement besocht, daer naer is sijne Majesteyt met de keyserinne ende jonghe Heeren naer de Nieu stadt ghereyst. [blz. 8]

Donderdachs was de Kerckwijdinghe der Cappucijnen daer sijne Majesteydt was, Saterdaechs wert den Raedt vergaert, Sondaechs werdt alhier geboden dat de Borgers hun souden versien van provisie, ende des Sondaechs verboden gheen fruyten op de mert te verkoopen, door dien de sieckte ghecomen was in eenighe huysen.

Sijne Keyserlijcke Majesteydt heeft eenen Landt-dach tot Epperies beschreven, alwaer des Bethleheems ghesanten oock sullen comen.

FINIS
V.C.D.W.C.A.