Nieuwe Tijdinghen/1623 131

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[blz. 3]

Nieuwe Tijdinghe uut Enghelandt.[bewerken]

Van Londen in Enghelandt wordt gheschreven door Brieven van den seventhiensten van October naer den ouden Stile, dat is den seventwintichsten naer den nieuwen Stijl, datmen groote blijschap ghethoont hadde over het ghoet arrivement van den Prince van Walles, soo met de Clocken te luyen, soo met vieren op de straeten te maecken, ende des te meer om dat den Prince de Infante van Spaignien niet mede ghebrocht en hadd, maer daer nae, soo de Puriteynen verstaen hebben, dat sy in den naesten voorsomer nae volghen sal, soo hebben sy de ooren seer laten hanghen.

Op den voorghenoemden 27. van October nae den nieuwen Stijl, zijn in Enghelandt wt de [blz. 4] ghevanckenissen vry ende los ghelaten alle Priesters ende Jesuiten die tot noch toe hebben daer ghevanghen gheseten, wtghenomen eenen Jesuijt Pater Balterus, die te Plijmuyden ghevanghen was, nae dat den Coninck te Londen d'Ordre ghegheven hadde om alle Priesters ende Jesuijten los te laten, maer den selven Pater was oock seer crtelingh gherelaxeert geworden, om mede deelachtich te wesen van de beneficien van die de andere gheschiedt zijn.

Dese Priesters ende Jesuijten moghen nu vry en vranck daer in't Landt blijven ende ghecleedt zijnde in wereldtlijck habijt, ende de huysen van hunne Catholijcke vrienden frequenteren.

Den Coninck heeft den Heere Thobias Mattheus Ridder gheslaghen, desen is den soon van Thobias Mattheus Artsbisschop van Yorck in Enghelandt, maer van contrarie Religie van zijn Vader, want niet teghenstaende dat hem sijn Vader heeft doen opbrenghen in de Calvinisterije, ende soo doen studeren, dat hy een treffelijck gheleert man is, ende seer verstandich ende geschickt nochtans nae dat hy het stuck van de Religie wel ondersocht hadde, ende in Vranckrijck, Italien, Duytschlandt Nederlandt ende Spaignen gheweest is, is hy soo yverich in de Catholijck [blz. 5] Religie gheworden, dat hy daerom ghevanghen is gheweest, ende daer nae ghecommandeert wt het Landt te gaen, dit niet teghenstaende, is hy nu door den Coninck tot de eere van het Ridderschap verheven, dat hy om sijne grote deuchden ende gheschicktheyt is seer wel meriterende.

Daer is in Enghelandt ghearriveert van Spaignien Don Diego de Mendoza, om te congratuleren de goede overcompste van den Prince van Walles, hy en hadde noch gheen Audientie van den Coninck ghehadt, maer was audientie verwachtende.

Men verstaet dat Mevrouwe Maria Infanta van Spaignien, heeft eenen Brieff gheschreven aen Don Carlo de Columna, Ambasadeur ordinaris van haren Broeder den Coninck van Spaignien, in Enghelandt, dat sy eene begeerte heeft om de Catholijcken van Enghelandt te sien, ende hunlieden deught te doen, ende dat sy seer wel soude connen ghecontenteert wesen haer bloedt te storten om hunlieden deught te doen, ende heeft hem bevolen, dat hy sulckx de Catholijcken soude te kennen gheven.

Voordts wordt oock gheschreven dat den Hertoch van Richemond, ende den Hertoch van Bucquingam souden van Enghelandt naer Hollandt [blz. 6] reysen, om den jonghen sone van den Palsgrave over de Vonte aldaer te heffen.

Ende men schrijft oock datter wat goedts in Enghelandt nu teghenwoordich ghetrackteert wordt, tot welvaert van het gheheel Christenrijck.

Men is oock seer cortelinghe aldaer verwachtende een nieuw Placcaet, dat van den Coninck sal wt gaen, waer in dat hy Commanderen sal aen alle Justiciers ende Officiers door het gheheele Landt, dat sy gheene Wetten oft Statuyten en sullen ter executie stellen, die ghemaeckt zijn ghemeest in sijnen tijdt, oft in den voorgaenden tijdt van de Coninghinne Elizabeth, aenghaende de Catholijcken te vervolghen om de Religie, so van daerom ghevanghen te sitten, breucken doen betalen, om dat sy in de Kercken van contrarie Religie niet en gaen, oft eenighen eedt te doen sweren teghen hunne conscientie, noch in gheen saecken te molesteren ofte injurieren hun conscientie ende de Catholicke Religie aengaende. [blz. 7]

Den Drucker tot den Leser.[bewerken]

Dit hier ghementionneerde Placcaet verwacht ick wt Enghelandt, soo haest als het daer ghepubliceert sal wesen, ende het selve overgheset in onse Nederlandtsche taele, sal ick, wilt Godt, u lieden Communiceren.

F I N I S.
V.C.D.W.C.A.