Nieuwe Tijdinghen/1624 058

Uit Wikisource

N.T. 1624 nr. 58 (31 mei).

[blz. 3]

Waerachtich verhael van den Bloedighen slach ter zee gheschiedt van vijff Coninckx Duynkercksche Oorloch-schepen teghen 16. Hollandtsche Oorloch-schepen, gheschiedt den 20. Mey.[bewerken]

Bysondere goede vrient N. Ick en can niet ghelaten U.L. te adviseren van de rencontre ende Slach die wy ghedaen hebben teghen de Hollandtsche Oorlochschepen, want also wy wt gheloopen waren met 5. van des Coninckx Oorlochschepen, van Ostende ende Duynkercken vant’ Fort ghenaempt Schuerken, ende onsen Cours nemende naer Spagnien, hebben ontmoet een Vlote van 16. Hollandtsche Oorlochschepen, de welcke op ons hebben ghewacht meynende ons te vernielen ende te niet te brenghen, hebben ons gewacht tusschen Vranckrijc ende Enghelandt, de welcke waeren int eerste sterck soo wy telden 15. wel ghemonteerde Or-[blz. 4]loochs-schepen van den Vyandt, met een Jachte daer by t’samen wesende 16. ende opt’ schieten sijnder noch acht ghevolcht, waer op wy niet en pasten, maer door de groote Calmpte ende stil weer werden onse schepen van de 16. Staten schepen omcinghelt, ende vonden ons daer te midden onder, het gheschiet was soo groot van beyder zijden dat scheen de werelt verginck, datmen niet en sach dan vier ende vlamme, soo dapper wy onder malcanderen waren schietende met de grove stucken ende Musquetterie, al even wel so en heeft den Vyant niet van ons connen winnen dan dat wy van haerlieden veel doot gheschoten ende veel volckx schadeloos ghemaeckt hebben, alsoo men nu verstaen ende sien, want wy zijn met onse vier Oor lochschepen den 21. deser ghearriveert in de Duyns onder Enghelandt, wel schadeloos, maer het schip van Cappiteyn Clement Mennye is inden gront gheschoten, hoe wel hy veel volckx van den vyant hadde schadelos ghemaeckt, ende heeft hem kloeckelijck gehouden als eenen Leeuw tot den lesten toe, ghelijck wy oock doen voor Godt ende onsen Coninck, het schip is ghesoncken, maer hebben het volck alle ghesalveert, behalven vier persoonen die in onse schepen gheentert waeren, ende weder [blz. 5] int schip van Mennye meynden haere kleederen te salveren, soo dat het schip strackx sonck ende dat wy niet en weten oftse ghebercht zijn ofte niet, Clement Mennye is int hooft geschoten gheweest met een musquet scheut niet wetende oft hy doot sijn sal, ende 12. oft 14. van zijn volc gequetst.

Voorts waren wy vechtende teghen den vyant van savonts ten thien uren, tot sanderdaechs savonts ten zes uren, tot dat wy Anckers zetten met onse vier schepen, in de Duyns by een Coninckx schip, ende wy resolveerden met onsen Meester de Campo, ende Capiteyn Paca, ende zwoeren malcanderen den Eedt van ghetrouwicheyt niet aff te ghaen dan te vechten tot den lesten man toe, het was so stillen weer dat de zeylen niet wel van den mast en droeghen, ende sy Flecquerde wat beter als wy, soo dat wy malcanderen soo groeten met de stucken, dat eenen lust om zien was, ende eenen ongheluckighen scheut quamp van den Vyant dat Clement groote stenge af vlooch over boort, den Vyandt dit ziende creech couragie, ende quamp met 16. Schepen rontsom ons, ende wy met een Resolutie onse schepen op gierden, ende lieten Clement voor zeylen, soo dat den [blz. 6] vyandt ons soo besetten, datmen qualijc voorts conde comen, want waren te midden onder hun.

Den Vice Admirael van den Vyandt quamp wel ghemonteert ende meynde Mennye te aborderen, maer creech voor inden boecht so veel viers dat hy bloet spooch, soo dat hy strackx moeste af houwen, ende op de lije, doen quamp Capiteyn Placa, ende schoot den Geus inden boecht, soo dat die oock den muyl vol creech, dat ooc op de lije moeste legghen, ende heele plancken in sijn schip steecken.

Doen quamen de andere Schepen die versch waren ende schoten Mennye onder t’water, doen quamp Cappiteyn Gavreelle recht op des vyants schip aen en schoot sijn groote reede in twee stucken, ende zijn blinde van onder den Boechspriet dat hijs oock ghenoech hadde, ende stracx sonck het schip van Mennye, en geerde Keirlinck aen boort, ende salveerden allen t’volck, ende strackx was de voorstenghe van Capiteyn Placa aff geschoten, ende den Besaen mast van capiteyn Adriaen Gavreelle.

Het was soo stille dat wy niet en wisten van waer den wint quamp, ende moestent opt’ roeyen zetten, om van allen de Oorlochschepen ontslaghen te wesen, want ghelijck men ghemeynlijck [blz.7] seght voor een spreeck woort, veel honden is der Hasen doot, maer naer al dat wy ghezien hebben dunckt ons datter een schip van den vyant ghebleven is, want het geschiet was soo afgrijselijck, alsmen mocht sien oft hooren, den vyant heeft veel volckx verloren, want in de Duyns comende, soo heeft den Vyandt twee daghen lanc anders niet ghedaen als dooden begraven, ende hebben een Jacht thuys ghesonden naer zeelant met ghequetsten, men verstaedt alhier dat den Vyandt over de 360. dooden begraven heeft, van onser zijden zijnder 30. dooden ghebleven, den Capiteyn Adriaen Gavreelle is een cleyn lutsken ghequetst gheworden in den voedt van een splinter, ende schampschoote, Godt loff dat het soo verghaen is, de schepen sijn soo doorschoten met de zeylen dat wy alle nieuwe zeylen moeten aenslaen ende ghewant, wy en twijffelen niet oft sullen de Broeders noch werck gheven, Voorts is Cappiteyn Graveelle, en Capiteyn Placca, Capiteyn Keerlinck, ende Capiteyn Dierick Lutgens, Godt Loff noch wel te passe, dit is t’ghene datter gepasseert is.

Gheschreven wt de Duyns den 22. Mey. 1624.