Nieuwe Tijdinghen/1624 067

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

N.T. 1624 nr. 67 (21 juni).

[blz. 3]

Tijdinghe vande Duynkercksche schepen. Wt het Schip van S. IGNATIUS, by Duynst in Enghelandt vanden 3. Junij, 1624.[bewerken]

Ontrent den elff uren voor den noen den xxviij Mey lestleden hebben al de Hollandtsche Oorloochschepen die ons hier ontringhen oft bezetten (de welcke zijn 16. int ghetal) Zeyl opghetrocken.

Den Admirael van Zeelant genaempt Hautijn met andere is gecomen by onsen Admirael, ende heeft ghesonden aen onsen Admirael Diego de Olivera, oft hy hem wilde overgheven, belovende hem vry te laeten ghaen door Enghelandt met allen zijn volck.

Mijn Heere Olivera eenen man niet min wijs van Raede als vroom in d’Oorloghe, heeft hem [blz. 4] gheantwoordt dat hy hem bedanckte voor zijn presentatie.

Voorders dat de Schepen den Coninck toebehoorde, die hy noch en moechte, noch en wilde overgheven.

Waerom indien hy in een vrije plaetse onder bescherminghe des Coninckx van Enghelandt de selfve dorfde aentasten, dat hy van zinne was te sterven, voor de bescherminghe des Conincx schepen.

Ter wijlen dat dese dingen geschieden, wierden alle onse andere Schepen seer nau vanden Vyandt ontringhelt.

Binnen dien wijse, maecken sy haer altemael bereedt tot den strijde, om te vechten, ende ontfanghen hebbende de Absolutie van hare sonden, gelijck het in zulckenen noodt pleegh te geschieden, riepen sy altesaemen met eenen monde, laet ons sterven voor Godt ende voor onsen Coninc van Spagnien, maer niet onghevroken.

Daer naer sommighe hebben het Gheschudt claer ghemaeckt, sommighe de zeylen. T’is onghelooffelijck hoe Couragieus dat sy waeren, het scheen dat den strijdt over 8. daegen, die 17. uren gheduert hadde, maer een zpel en was gheweest by gheleken die nu was aenstaende. Maer de [blz. 5] saecke is op niet met allen wtghecomen, door de Brieven van sijne Majesteyt van Engelant.

Met noch andere Brieven Wordt gheschreven uut de Schepen van Duynkercken.[bewerken]

Den 31. van Mey is tot ons ghecomen door bevel van sijne Majesteydt, Mijn Heere Richardus, eenen Admirael van Enghelandt segghende dat sijne Conincklijcke Majesteydt, ende de Heeren Staeten van Hollandt niet wel en hadden ghenomen de stouticheyt van Monsieur Hautijn, die begheert hadde dat wy ons souden overgheven.

Bemerckt Leser dat dese vrome Hollandtsche Helden op den Coninck van Enghelandt niet veel en souden passen, ten waere dat sy, sijne macht vreesden ende sijn hulpe van doen hadden, want al over lanck hebben sy het herte soo hooch gehadt, dat sy gheerne alle Coninghen ende Vorsten tot haere Voetbancken ghemaeckt zoude hebben, T’is ghenoech ghebleken in sijne Majesteydt van Denemercken die sy over sommige Jaeren so verachtelijck hebben doen aenspreken, jae ghedreycht hem ende sijn Landt te zweerde ende te viere. Maer noch claerder ist gebleken inden Grave van Emden, die sy soo menige jaeren sijn Stadt so onrechtveerdelijck hebben onthouden, [blz. 6] hoe wel hy een Evangelis Broer is, ende nu onlancx sijn Landt so leelijc hebben te gronde laeten bederven door Mansfelt.

Doet u ooghen open, O Doorluchtichsten ende Vroomsten Prince van Orangien, Graeve van Cuylenborch, ende Heere van Breederode, ende alle andere vrome Heeren ende Edelmans van Ghelderlandt, Hollandt, Wtrecht, Vrieslant ende Zeelandt, dese nieuwe Geneeffsche Romeynen hebben het hert wel, Jae t’is hunnen aert, U.L. altesaemen als Tarquinios ende Bruti kinderen te handelen, ende nieuwe Cincinnatos vanden Ploech, oft van de Kescamer te kiesen.

Tijdinghe Wt Amsterdam, van Junij.[bewerken]

Over eenighe daeghen is alhier een Jachtschip wt Oost-Indien ghearriveert, met advijs, dat eenighe Enghelschen, met die van Jappon het Casteel Amboyna seer secretelijc hebben willen aentasten ende surprenderen, maer men heeft den Oost-Indischen Raedt elff Engelschen ende twee Japponoisen doen onthooffden, De selve Jacht brenght oock Tijdinge, dat een Enghels schip comende van Suraten wt Persien ghelaeden met acht hondert Balen Sijde door [blz. 7] storm te gronde ghegaen is, ende dat den Raedt van Oost-Indien in tractaet staet mette Chinesen nopende de handelinghe ende Negociatie, verclaert daerenboven oock op gene sijne der Linie, dertich Schepen ghesien te hebben, doch en weet niet oft Hollanders oft andere waeren.

Tijdinghe Wt Westphalen.[bewerken]

De Spaensche Regimenten wesende onder t’bevel vanden Graeff van Ritberch ende vanden Coronel Fugger wt de Graeffschappen van Schaumborch, Lip, Pirmont, ende het Sticht Minden sijn opgebroken, sy sullen naert’ Vorstendom Cleve affghevoert worden, s’Keysers volck light noch al aende Weser, men en weet van hennen opbreuck noch niet.

In dese Landen staen de vruchten der aerden soo schoon, alsse in 20. Jaeren ghestaen hebben. Godt den Heere verleene ons Peys ende vrede.

Tijdinghe wt Ceulen.[bewerken]

Syne Vorstelijcke Doorluchticheyt van Nieuborch heeft doort’ ghansche Landt, Vorstendommen ende Graeffschappen, aen alle Steden, ende in alle Prochien door Ghedruckte bevelen ernstelijck gheordonneert ende doen vermanen, datse Godt Almachtich neerstelijck souden bidden, dat de gheconcipieerde Articulen van Accoorde [blz. 8]