Nieuwe Tijdinghen/1624 105

Uit Wikisource

N.T. 1624 nr. 105 (17 oktober):

[blz. 3]

Waerachtighe Tijdinge van de vier Duynkercsche Oorlochschepen ligghende besedt met xij. Hollandtsche Oorlochschepen onder Enghelandt, ende in spijt vanden Vyandt is het schip S. Carol, waer dat Cappiteyn op is Collaert de Welcke met het schip tot Duynkercken is ghecomen, als volcht.

Ontrent den selven tijdt zijn aen den Vyant twee Exploicten misluckt d’een te Lande, meynende het Casteel van Antwerpen te overrompelen, d’ander ter Zee, want met Brieven vanden xiij. October wordt wt Duynkercken gheschreven vanden cloecken Heldt ende Capiteyn Jacques Collaert, die in d’ooge van xij. State Schepen met sijn Schip de Duyns wtghezeylt is. Den Brieff ludt aldus. [blz. 4]

Godt voor al.

Monsieur, bekennende dat U.L. een Minnaer is van Nieuwe Tijdinghe, so hebbe ick U.L. willen laeten weten hoe dat het Schip Sinte Carol, waer op Capiteyn is Jacus Collaert, op ghisteren gheloopen is wt Duyns van ten achten smorghens, ende is wt Duyns van ten achten smorghens, ende is ten twaelf uren gheluckelijck onder t’ Fort het Schuerken ghecomen, het welcke weer is om te verhalen.

Ghisteren ten acht uren lichten wy ons Ancker ende liepen met het voor Meertszeyl wt de Vlote naer het Noortsche Casteel al oft wy wilden ghaen verlegghen, twee Schepen vanden Vyant ons volghende meenden zeker te zpelen, ende quaemen oversulckx met twee Meerszeylen naer, Nu als wy by het Noordtsche Casteel waeren liepen wy Zuydtwaerts over, al met een Meers-zeyl, tot dat wy waeren tusschen het middelste Casteel ende de Vloote, soo van de Staten als van des Coninckx van Spagnien, aldaer sijnde vonde den Capiteyn met zijn Maets goet ende gheraeden dat sy souden thoonen, dat de Staeten met hun twaelff Schepen onse vier niet en konnen bewaeren, ende trocken de zeylen [blz. 5] neer met schoon weertjen. Doen worden de Hoykaesen eerst ghewaer dat het gheen zimpel verlegghen en was, soo dat hunnen Gheest Godes, noch de Duyvelen van Moysambert den Admirael hen dat niet te riecken en hadde ghegheven. De zeylen stonden, ende het Schip maecte vaert, nu die ons van achteren volchde, de voornoemde twee, brochten by de twee Meers-zeylen, ende zetten al hun zeylen by, dit en was niet ghenoech, Moylambrecht commandeerde terstont datter noch drije vande principaelste zeylders hun Anckers souden aff kappen ende hun Booten abandonneren om ons den wech te onderscheppen kosten sy den wint niet, want wy te loever boven al waeren. Sy natten oft begoten hun zeylen ende quaemen vry wat by om dat sy Braemzeylen voerden en wy niet, elck beet meer ende meer aen. Nu onder Caleskliff ghaff een van de vijff schepen den moet verloren, ende zmeet sijn Ancker wt, de vier andere schepen volchden ons tot dat wy haest onder Grevelingen waeren, wanneer den Drooghen Joncker (alsoo ghenaempt om dat hy sijn volck so schrael te eten gheeft) de welcke moghelijck beter gheloopen soude hebben hadde hy dagelijcx hunnen nootdruft ten vollen ghegheven ghelijck de Conincx [blz. 6] Capiteynen doen, desen selven Joncker hadde daechs te voren zijn achter Casteel schoot vry ghaen maecken Ne t ende van kabels om daer achter te schuylen gelijc eenen vervaerden Coeckoeck, het Schip dan van Neptunus ghaf eenen schoot t’zeewaerts in, aldus segghende tot zijn volck den Paelinck hebben wy by den steert gehadt maer hy is ons ontglipt.

Een weynich daer nae schoten wy nae hun, al oft wy hadden willen zegghen, een Touwetje, een Touwetje, Schipper om u voorts te trecken, ende Capiteyn Cabel oft den Drooghen Joncker, met het schip vant’ Casteel van Medeblick schoten elck eenen schoot, pas half weghen, ende smeten hun Ancker wt om met malcanderen te consulteren hoe dat sy het best verantwoorden souwen dat sy met hun vijven elck kloecker dan ander het Schip van Sinte Carol Vies-Admirael met stil weer boven en achter Borgognien voerende hadden laeten sleppen, ende oft dat root Cruys hun geen roode halsen en zoude maken als sy op zullen comen? Ick meyne dat jae, want mijn Heeren de Staeten hadden hun onse bewaerenisse hoochghelijck belast, ende den Admirael Moylambrecht hadde hun t’selfste wel dickwils gheadvizeert, soo dat dan den droogen [blz. 7] Joncker wel toe ziet dat hy niet drooger en wort, ende is hy nu groot, dat hy niet eenen voedt corter en wordt, ende den Dolphijn, Capiteyn Mees den Boer, het selfste. Want dese twee kloeck gevonden om S. Carol door de hulpe van den H. Neptunus ende den H. Dolphijn te gronde te brengen. Maer homo proponit sed Deus disponit, Al hun Spillen sijn ghevallen in d’Asschen, Ende zullen het selfste by de drije andere schepen die daer in Duyns noch sijn ghebleven het selfste bevinden.

Wy hebben onder t’Fort ons twintich stucken met vier halve Cartouwen lustich af geschoten dat het daverde, maer eerst dry chargien gegheven met onse Musquetten, ter Eeren Godts ende sijn Lieve Moeder, Sinte Carel, ende den vromen Coninck van Spagnien, sijn Hoocheyt ende allen de Liefhebbers.

Voorders van den achten smorghens tot den twaelf uren snoenens en waeren wy met dat zpel maer besich, de Heere wilt onse maets den selfsten voorspoet verleenen, Dit ghebeurde den 12. October, vaert wel, wt Duynkercken den 13. October, 1624.

F I N I S.
Imp. p. I. Z. V. H.