Nieuwe Tijdinghen/1625 006

Uit Wikisource

N.T. 1625 nr. 6 (24 januari)

Wonderlijcke Nieuwe Tijdinghe, wt den Hemel

Nieuwe Tijdinghe wt den Hemel.[bewerken]

Alhier beklaeght hem seer den H. Willebrordus Apostel van Hollandt met alle sijne medegesellen over de Hollandtsche ketterije, ende alle die den selven voorstaen oft helpen.

Ten eersten over alle de valsche Propheten, om dat sy de simpele eenvoudighe herten met schoon spreecken vertwijfelen, ende van het waerachtich gheloof, dat hy aller eerste daer vercondicht heeft, aftrecken tot allerhande dwalinghen, en groote sonden: verleyden van den eenighen wech des Hemels tot het eeuwich vier der hellen: verherden ende verstijven in een onverbrekelijcken haet van alle oprechte Christelijcke leeraers.

Ten tweeden over d'hoomoedighe verwaende Magistraten van alle de gheunieerde Provincien, die de voorghenoemde valsche Propheeten toelaten, onderhouden, ende vervoorderen: die de Catholijcken verdrucken, de Priesters vervolghen, vanghen, spannen, knevelen, verdrijven, lasteren, vervloecken: die de waere leeringhe ende salicheydt der zielen soo langhen tijt beletten: die de Turcken, heydenen, Joden, en allerhande ketteren ophitsen, ende te hulp roepen: die de gheheele werelt in roeren stellen, die de arme ghemeynte het bloet wt suyghen ende nae den drafsack seynden, die met schatten en stelen haer eyghen kisten vullen, in vremde landen, huysen ende hoven koopen, om ten lesten daer te vluchten, ende ghemackelijck op het gestolen goedt te leven.

Ten derden over alle de Hollandtsche ingheseten ketteren, om dat sy noch alsoo verblint blijven, ende niet en bemercken, dat een Religie soo nieuw, in soo verscheyden deelen ghedeylt, soo onghestadich en veranderlijck in leeringhe, soo vruchtbaer van alle schelmstucken, soo wreet in hare jonckheydt, soo bedriechlijck in haren wasdom, soo gheltghierich in haren fleur, soo ellendich in haren ouderdom, de waerachtighe Religie niet zijn en kan.

Ten vierden over alle de wtheemsche Natien, die eenighe hulpe aen dese Rebellen noch doende zijn: over de Venetianen ende Fransoysen, die haer met goedt en bloedt helpen, ende niet en peysen dat sy ketters, ja d'alderbooste ketters helpen, dat door hun hulpe de Catholijcke Religie verdruckt wordt, ende alle daghen soo veel sielen vermoort worden, over de Gheestelijcke van Vranckrijck, die hun volck in't voorseyde ontschuldighen, ende van een kettersche rebelleringhe een wettelijck oft politijcke Oorloghe maecken. Noch over sommighe verraders, die oft wt eerghiericheydt, ofte gheltghiericheyt, ofte nijdicheydt den voortganck van des Conincks Legher verachteren, ende den Oorloghe hier soecken te verlanghen, ende met schijn-redenen bewijsen, dat het oorbaer is voor het rijck hier de soldaten te oeffenen als in een schermschool, segghende, waert dat andere Coninghen aen de Hollanders gheen hulpe en deden, dat den Spaniaert dat selve soude moeten doen om de schermschool te moeten onderhouden, niet passende op de menichvuldighe sielen die in Hollandt door het onderstandt der ketteren verloren gaen.

Over alle dese beclaghet hem seer den voorgenoemden Willebrordus, hem alles aantreckende, soo om dat de Hollanders sijne kinderen zijn wt hem den Heere ghewonnen, soo omdat de andere Voorvaders der verdruckte ende der verleyde Hollanders hem alle daghen clachte doen over alle de voorseyde, ende hulp van hem begheeren, jae roepen sonder ophouden.

Soo ist dat hy grootelijckx ghestoort is, ende roepet wee u, wee u, alle die mijn kinderen soo groote schade doet, mijn Schaepskoye so wreedelijck verwoest. Al het onghelijck aen de mijne ghedaen, is my al wel bekent. Ghy moghet u voor de werelt verdedighen soo ghy wilt, ick zie ende wete u heymelijcke ghedachten, Ick wete wie int openbaere, wie bedecktelijck den oorloghe ende ketterije voert. Meynt ghy dat ick slape in eenen hoecke, ghelijck de Geusen segghen, ende niet met allen achte soo grooten onghelijck aende mijnen ghedaen. Meynt ghy dat ick nimmermeer vraeck nemen en sal? Ick segghet u te voren ende vermane u eens voor al, hout op, want ick stae op, en kome u te velde met winden en stormen met watervloet en peste, met hongher, oorloghe, met sweert ende vier, het en sy dat ghy penitentie doet, soo sult ghy al vergaen. Mijne kinderen hier boven, voorvaders der goeder oprechter Hollanderen, vermaledijden u alle dagen, zijt eens ghedachtich datter staet Ecclesiastici in het vierde, het ghebedt der ghener die u vermaledijden in de bitterheydt hunder sielen sal verhoort worden: hy salse verhooren die hun ghemaeckt heeft.

FINIS.
Z.Z.P.C.