Nieuwe Tijdinghen/1625 032

Uit Wikisource

Appril, 1625. XXXII.

Nieuwe Maeren Van de Doot vanden Coninck Jacobus van Enghelandt. Met andere Nieuwe Tijdinghe.

Eerst Ghedruct den 23. Appril, 1625.

[houtsnede: portret Spinola]

T'hantwerpen, by Abraham Verhoeven, op de Lombaerde Vetse inde gulde handt.

[blz. 3]

Nieuwe Maeren van de Doot vanden Coninck Jacobus van Enghelandt, met andere nieuwe Tijdinge.

Wt Zeelandt wordt gheschreven dat sy daer de Tijdinghe hadden wt Enghelandt gecreghen van de doot vanden Coninck Jacobus, het welck oock ge confir,eert wordt, door de brieven van Duynkercken ende van Calis.

Desen Coninck is gestorven op een Paleys dat hy hadde ontrent dry nederlandtsche mylen van de stadt van Londen, genoemt Tibats hy stirf op sondach den 6. April naer den nieuwe styl ontrent den elf uren voor de noen.

Binnen een ure daer naer wirdt aldaer met trompetten geproclameert, Carolus by der Gratie Godts Coninck van groot Britagnien, Vran-[blz. 4]krijck ende Irlandt ende vier uren daer nae wierdt den nieuwen Coninck Carolus te Londen met Trompetten geaccompagneert met Herauden oock alsoo geproclameert, ende voorts was order gegeven het selve oock te doen in alle publycke plaetsen het geheele Landt door, gelijck het in Schotlandt ende Irlandt sal oock moeten geschieden.

Het was geordoneert datmen preparatie, soude maecken om de wtvaert ende begraeffenisse van den overleden Coninck te wesen ontrent een maent naer sijn doot, ende oock preparatie tot de groote solemniteyt van de Coronatie oft Crooninge vanden nieuwen Coninck, dat in corte daeghen naer het wtvaert soude gheschieden.

Men heeft Tijdinghe gehadt dat den Coninck van Sweden eenighe weecken geleden soude oock over leden sijn.

Wt Hollandt wordt geschreven dat sy daer de Tijdinge hebben dat hun volck wt de Baya in Brasillia sijn, maer sy segghen dat sy hebben selver hun eyghen schepen in brandt gesteken om datse de Portugiesen niet en cryghen en soude, sy bekennen oock dat sy de stadt verlaten hebben ende dat sy in het Casteel geretireert sijn.

Voorts schryven sy oock wt Hollandt dat de Traficke ende neeringhe seer socer is ende noch dachelijcx is in apparentie slechter en slechter te worden, daerentusschen is alle dinghen seer dier.

Dry Cooplieden sijn seffens banckrout ghespeelt, ende men was verwachtende dat vyve meer volghen soude.

De nieuwe schattinghe van vier ghuldens van elcke schouwe dat de Staeten op handen hadden en can geenen voortghanck hebben want het gemeynte is daer heel resolutelijck teghen geweest en willen dat geensins gheven.

Cleyn neeringhe en groot schattinghen en willen niet wel te saemen staen, en Principaelijcken dat sedert den tijt dat Nederlandt Nederlandt geweest is, men diergelijcken noit en gesien noch van gehoordt en heeft ende daer en is geen apparentie van beternisse, noch geen wesen en sal tot dat Godt believen sal de ooghen open te doen van het arme gemeynte, waer door dat sy hun selven van dese grooten en argher slaverny dan de slaverny van Egipten bevryen moghen ende in stee van subiet ende onder bedwanck te sijn van een deel Quidams die niet beter en sijn [blz. 6] dan sy lieden selver, hun selven van susdaenighe Tirannie bevryen om de ondersaeten te worden vanden grootsten Coninck van de werelt waeronder sy meer floreren souden dan de ondersaeten van eenighe andere Coninghen Christenen oft Heydenen.

Wt italien wordt gheschreven dat de Oorloghe tusschen die van Genua ende den Savoyaert al voorts ghaet maer dattet tot noch toe niet veel van d’een oft dander syde ghedaen wirdt.

F I N I S.
Imp p.P.C.C.A.