Nieuwe Tijdinghen/1626 033

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meert, 1626. 33

Een Romeyns stuck Van Jan Broncast, gheboren Schipper van Duynkercken, den welcken met ses sijne medegesellen heeft verovert een Hollandts schip met ses en twintich Bootgesellen, acht stucken geschuts, ende 8. Steen-stucken inde Spaensche Zee.

Eerst Ghedruct den 28 Meert. 1626.

[houtsnede: drie schepen met ontploffing]

T’Hantwerpen, by Abraham Verhoeven op de Lombaerde Veste, inde gulde Handt.

[blz. 2]

Een Romeyns stuck, Van Jan Broncast, gheboren Schipper van Duynkercken, den welcken met ses sijne medeghesellen heeft verovert een Hollants schip met ses en twintich Bootghesellen, acht stucken geschuts, ende 8. steen-stucken in Januario anno. 1626. inde Spaensche zee.[bewerken]

Beminde leser, alsoo nu corts van Sevillien door die vande Nederlantsche oft Noortsche Admiraliteyt is herwaerts over ghesonden het relaes van een seer vroom ende Romeyns stuck, soo ist dat ick het selve aen U. L. willen communiseren, op dat ghy daer wt moecht leeren wat vromen helten dat spruyten wt Duynkercken.

Jan Vermeulen, gheboren van Antwerpen, comanderende over de Armade vande Nederlandtsche Admiraliteyt hadde Jan Broncast, gheboren van Duynkercken, out niet meer dan ses en twintich jaeren, voor Capiteyn ghestelt over [blz. 3] een schip dat hy verovert hadde in sijnen tweeden Tocht oft Reyse ghedaen inde maent van Mey van het voorleden jaer 1625.

Maer alsoo by nachte, brekende de Cabels in volle zee den selven Jan Broncast hadde wter ooghen verlooren de vier schepen van sijn Squadron soo sijn t’sanderendaechs smorghens op hem aenghecomen vier Turcksche schepen, waer af het minste op hadde ses en twintich stucken gheschuts, hy weerden hem seer cloeckelijck tegen deselve 6. uren lanck continueerlijck vechtende, ende sy en derfden hem noyt aentasten oft abborderen.

Ten lesten siende dat hy niet meer en coste resisteren, soo gaf hy hem over met seer eerlijcke conditie ende avantagie. Maer de Turcken, en hebben haerlieden woort niet ghehouden, maer ter contrarien hebben hem met vier hondert stockslaghen hem ghegroet, ende hem ghevoert naer de stadt van Sale in Barbarijen.

Jan Broncast aldaer ghevanghen sijnde heeft gheschreven aen sijn meesters de Superintendenten vande nederlantsche Admiraliteyt in Sivillien, die welcken hebben last ghegheven een Jan Brano de Laguno borgher ende Negotiant binnen Calis Malis, om den selve te [blz. 4] rescateren ende te lossen met ghelt. het welck hy oock ghedaen heeft door sijnen Agent, in Barbarijen woonende.

Maer de Turcken oft Mooren vreesende dat den voorseyden Capiteyn Broncast soude weder keeren naer Spaignien, ende hem vangeren, oft vraken over het onghelijck aen hem gedaen, hebben hem ghedwonghen te ghaen in een Hollandtschip [sic], welck in Barbarijen was ladende, waer op dat waren ses en twintich mannen, acht stucken groft geschut, ende acht Steen-stucken.

Den voorseyden Capiteyn Broncast seggende dat het gheen eere en soude sijn in Spaignien te keeren, sonder hem te vooren ghevangeert te hebben, heeft voor hem genomen het voorseyde Hollandts schip te brenghen inde Haven van San Lucar in Spaignien met alle de Hollandtsche Mataloosen, ende met alle dat daer in geladen was.

Hy heeeft dit sijn voornemen secretelijck te kennen ghegheven aen ses andere schippers, waer af de twee waren gheboren van Antwerpen, die twee andere van Ghendt noch eenen Vlaminck ende den sesden van Hoochduytslandt.

Dus hebbende t’samen gheconjureert ende [blz. 5] ghesworen, soo heeft den voorseyden Capiteyn Broncast op sijnen last ghenomen de executie, ende alle dinghen daer toe bereyden, ende heeft ten eersten ghecocht veerthien Pistolen.

Item heeft hem ende sijne ses medeghesellen laten op schryven ende op de liste stellen onder het Bootsvolck op het voorseyde Hollandts schip.

Daechs te vooren, eer het voorseyde schip soude wt varen heeft hy de voorseyde Pistolen in een coffer ghesloten ende t’schep ghedaen.

Alsoo sy nu in zee waren, soo heft hy de voorseyde Pistolen secretelijck onder sijn Compaignons ghedeylt, ende heeft gheladen vier vande voorseyde Steen-stucken, ende die bevelende aen eenighe van sijn voorseyde Compaignons.

Dus op eenen morghenstont ontrent den seven uren, den voorseyden Capiteyn Broncast ende sijn Compaignons, sijn ghevallen op die voorseyde Hollandtsche Schippers haerlieden dreyghende ende roepende, Dat sy terstont terstont haer souden begeven buyten het schip inden boot, oft anders dat syse altemael souden ombrenghen.

Dese Hollandtsche Schippers siende alsulc-[blz. 6]ken grote resolutie vanden voorseyden Capiteyn Broncast mete sijne, ende merckende dat sy de voorseyde vier Steen-stucken hadden in haelieden macht, door vreese vande doot, hebben haerlieden altesamen begeven inden boot als niet voorsien sijnde van wapenen om te resisteren.

Capiteyn Broncast, als een vroom Helt ende niet bloedtgierich, heeft daer naer met de wapenen inde handt, van boven, op het schip, aende voorseyde Hollanders, nu inden boot sijnde, voorghehouden Dat hy haerlieden altesamen soude brenghen in San Lucar sonder eenich hinder oft schade te doen noch dat iemant in Spaignien oft elders soude haerlieden eenighe quellinghe aen doen, jae ter contrarien dat hy haerlieden soude doen gheven ghelt omme te keeren naer Hollandt, oft Waer het haerlieden soude believen. Ende soo verre eenighe van haerlieden hadden eenich coffer oft Coopmanschappe op het schip, dat hy alle dinghen haerlieden soude wederom geven, segghende daerenboven, dat den Coninck van Spaignien geen Oorloghe en voerden teghen de Hollandtsche schippers, maer tegen de Rebelle Staeten die haerlieden bedrogen: ende andere dierghelijcke proposten. [blz. 7]

Waer door de voorseyde Hollandtsche schippers hebben resolutie genomen met hem te varen naer San Lucar, ende hy heeft een voor een laten wederom comen op het schip, ende haerlieden al het scherp afnemende, heeftse altesamen gesloten inde camer de La pouppa ende de selve doen bewaren met twee van sijn Compaignons elck met twee Pistolen inde handt.

Dus hebben gheweest ses daghen ende ses nachten, sonder slapen om het schip ende schippers wel te bewaren, ende sijn binnen San Lucar ghecomen den 20. van Januarius in dit jaer van 1626.

Het is een schip van hondert ende veertich last ende volgende de declaratie vanden meester, soo sijn int selve schip, twee hondert kisten oft last Suycker, dry en tsestich Huyen oft meer, acht en veertich Quarteelen van Asyn van walvisschen, acht en veertich Quarteelen van Honinck, veertich Balen van Anys, veerthien sacken van Wol, groote meenichte van stocken oft hout van Lampeche, ende verscheyden andere Coopmanschappe.

Den Grave van Olivares dit vroom feyt ghehoort hebbende heeft dat selve seer gepresen als een Romyns stuck, ende die Nederlantsche Ad-[blz. 8]miraliteyt van Sevillien sal aenden voorseyden Capiteyn Jan Broncast stellen in handen een vande beste schepen, ende sy hopen dat hy noch veel vrome feyten sal doen tegen de Turcken, Mooren, Hollanders ende andere vyanden van de Catholijcke Religie ende vanden Coninck van Spaignien.

F I N I S.
Imp. Z.V.H.C.