Nieuwe Tijdinghen/1626 062

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Junij. 1626 62.

Nieuwe Tijdinghen wt Enghelandt. Met vremde Tijdinghen wt Duytslandt.

Eerst Gedruckt den 8. Junij, 1626.

[houtsnede: gevecht tussen musketiers en piekeniers]

t’Hantwerpen By Abraham Verhoeven op de Lombaerde Veste inde gulde Handt.

[blz. 2]

Tijdinghe uut Enghelandt.[bewerken]

Wt Enghelandt wordt gheschreven dat het Perlament niet en begheert den Coninck eenighe subsidien te gheven ten sy dat hy consenteren wilt dat sy sijnen Favorite den Hertoch van Buckingam sullen moghen te recht roepen.

Sy hebben in het Parlament wetenschap ghecreghen van het Boeckxken dat een van de Doctooren in der Medecijnen vanden onlanckschen Coninck Jacobus heeft in druck laeten wt ghaen, waer in hy verclaert dat desen Hertoch van Buckingam den Vader van desen Coninck vergeven heeft, ende sy hebben hun noch verder hier op gheinformeert en vinden noch andere inditien ende daerom sijn sy seer neerstich om desen Hertoch hieromme te recht te roepen, ende sijn seer verwondert, ende oock seer malcontent teghen den Coninck om dat hy desen Favorit [blz. 3] soo seer defendeert en wilt hem niet laeten ten antwoordt comen van de puncten die het Perlament teghens hem heeft.

Sy hebben in t’Perlament d’examinatie onder handen van een van hunne Calviniste Bisschopen, ghenoemt den Bisschop van Bangor, van veel abuysen en filterijen die hy bedreven heft, te weten, dat hy onder ander dinghen, heeft Stalknechten, Tappers, ende dierghelijcke gheleerde mannen in den Kercken dienst om gheldt ghepromoveert.

Dat hy eenighe persoonen niet en heeft willen laeten houwen eer dat sy hem ghelt daerom ghqven, jae eenighe heeft hy hondert ghuldens doen betaelen.

Dat hy eenighe persoonen voor hem in Examinatie gheroepen hebbende, hy heeftse met sijn eyghen vuysten om hun ooren instructien ghegheven wat sy segghen souwen.

De werelt mach hier aen eenen spiegel nemen om d’exempel nae te volghen van dese ghereformeerde Calviniste Bisschopen, soo wel als aen Lutersche Ghereformeerde Dolle Bisschopen.

Nieuws Wt Vranckrijck.[bewerken]

Wt Vranckrijck schrijftmen dat den Mareschael D’urnano met sijn twee [blz. 4] broeders ende noch eenige ander sijn gevangen.

Tijdinghe wt Roomen.[bewerken]

Alhier is eenen Courir ghecomen van Barcellonen in Spaignien, die brenght Tijdinghe dat den Heer Cardinael Legaet 14. daghen lanck van de cortse sieck geleghen heeft ende dat van 190. persoonen die hy mede ghevoert hadde maer 40. ghesont en sijn, de reste waren alle ghestorven.

Alhier was ghearriveert den sone van Don Emanuel de Portugael, de welcke sijn reyse neempt naer Malta om daer de ordre t’ontfangen.

Tot napels waeren ses duysent soldaten gereet die souden naer Spaignien ghesonden worden, om op de Armade te dienen.

Tijdinghe wt der Merck Brandenborch.[bewerken]

Den oversten Fuchs is noch tot Tangermundt, ende den Mansfelder tot Brandenborch, men seyt datse weder haest op sullen trecken, den Adel vant Landt, ende de borgers ende boeren en sijn niet wel te vreden teghen hunlieden door dien het landt gancsch bedorven wort.

Tijdinghe wt Venetien.[bewerken]

Van Milanen schrijftmen dat den Duca di Feria noch tot Alessandria was, alwaer hy de Heeren Conte Gio.Serbellone Duc de [blz. 5] Alviso, den Prince de Ascoli ende andere Heeren besocht, men verstaet dat den Duc de Alcala was naer Savoyen ghereyst, om met den selven Hertoghe van eenighe ghewichtighe saecken te tracteren.

Tijdinghe wt Hirsch-veldt vanden 8. Mey.[bewerken]

Gisteren hebbender 6. Trouppen Merodische Ruyters hun hier verthoont voor de stadt, ende door eenighe ghesanten, soo hebbense quartier begheert, maer t’is hun afgheslaghen, ter wijlen dat den Landtgraff Wilhelm van Hessen, te voren op de Dorpen hem versien hadde, den Oversten Luytenant heeft voor sijne versekeringhe dat huys Eichen, inghenomen, ende heeft besproken voor 3. daghen tijts wilt 1000.pont broot ende 7. voyers Bier, ende ettelijcke hondert ponden vleesch, alle daghen hebben, d’welck hem gheaccepteert is.

Men verwachten noch 2. Regimenten musquettiers, ende vier Compagnien Dragoners ende dry Compaignien Cuyrassiers.

Tijdinghe wt Hessen.[bewerken]

Gisteren is die besproken Provivande van den Landtgraff Wilhelm, van Hirschfelde naer Aula ghevoert, ende t’is daer overgelevert, ende des snachts ontrent den 12. uren, soo sijnse [blz. 6] van