Nieuwe Tijdinghen/1626 105

Uit Wikisource

September. 1626. 105.

Naeder Perticulariteyten van de groote Victorie van Monsieur de Tilly teghens den Coninck van Denemercken. Gheschreven van eenen sekeren persoon die teghenwoordich by Monsieur de Tilly is.

Eerst Ghedruct den 11. September, 1626.

[houtsnede: veldslag]

T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, inde gulde Handt.

[blz. 3]

Naeder Perticulariteyten van de groote Victorie van Monsieur de Tilly teghens den Coninck van Denemercken. Gheschreven van eenen sekeren persoon die teghenwoordich by Monsieur de Tilly is.

De gheheel Infanterie van den Coninck van Denemercken is in Roet ghestelt en stucken ghehouwen, en by cans alle sijne principaelste Bevelhebbers ende Officiers.

Daer is ghevonden ende bekent gheweest onder de dooden het lichaem vanden Landtgrave Philippus van Hessen.

Het lichaem oock van den Colonel Fris Generael van D’artillerye. [blz. 4]
Het lichaem van den Commissaris Generael Pobitshy.
Het lichaem van den Colonel Marcus Pinze en van de Luytenant en Colonellen Barsabe en Ongevucht.

Men meynt dat den Grave van Solmes mede ghebleven is, om dat eenighe Crabaeten hebben sijnen rinck gebrocht daer sijnen Segel oft wapen op ghesneden was en hebben gheseyt dat sy hem doot gheslaghen hadden die het selven aen sijnen vingher hadde ghedraeghen.

Onder de ghene die ghevanghen sijn is den Colonel ende Commissaris Generael Lauhousen.

Den Colonel Linstorb.
Den Colonel Frentoin.
Den Colonel Gheest, en den Colonel Courville.
Den Commissaris Generael Rantzou.
Den Luytenant Colonel Krip.
Den Mayer Ginterop, en de Comissaris Generael van de Provande.

Beneffens een seer groote nomber van Cappiteynen, ende andere mindere Officieren, waer van veel sijn doot gheslaeghen en veel sijn ghevanghen, van de welck men de naemen in soo [blz. 5] corten tijde niet stellen en can op eenighe liste.

Daer sijn seer weynich simpel soldaten ghevanghen, beneffens ontrent twee duysent, die ghevlucht waeren op het Casteel van Lutter, met neghen en twintich Vendelen dat met de sestichtich [sic] Vendelen te vooren ghementioneert maeckt te saemen tachentich negen Vendelen.

Dese twee duysent soldaten hebben hun haest over ghegeven tot de discretie van Monsieur de Tilly waer van daer ghemaeckt sijn eenighe Compaignien die verspreyt sijn om te dienen in verscheyde Regimenten van Monsieur de Tilly.

Van het volck van Monsieur de Tilly sijn gebleven vier ofte vyf Cappiteynen, maer gheen van hoogher Officie.

Desen bref is gheschreven wt den Legher van Monsieur de Tilly by het voor ghenoemde Casteel van Lutter, op den 28. Augusti 1626.

Godt heb lof van dese groote Victorie, hoe de broeders in Hollandt dit vallen sal, salmen haest sien door de droevige traenen van eene bedruckte Hollantsche Bybel suster dat haest in druck sal wt ghaen.

Aengaende den Coninck van Denemercken heeft men niet sekerlijck connen weten oft hy doot gheslaghen is, oft dat hy geschapeert ende [blz. 6] ghevlucht is, men schrijft dat hy twee oft dry maels in de Battalie soude hebben ghesien gheweest, eenighe meynen dat sijn eyghen peerde is onder hem doot gheschoten gheweest, en dat hy hem door ghemaeckt heeft op het peerdt van een van sijn soldaten.

Van andere plaetsen van Duytslandt wordt gheschreven dat den Coninck van Polen heeft oock een schoon Victorie ghehadt teghen den Swede, ende dat hy den Swede gedreven heeft tot aen de zee cant toe, men verwacht hier van oock breder perticulariteyten.

Mansfelt is af geslaehen op de Fronturen van Moravien het Regement van sijnen Colonel Slick, daer Slick in de slyck oock mede gebleven is, ende daer nae is hem veel van, sijn soldaten wech gheloopen, hy mach nu oock peysen welcke passagie dat hem schoonste presenteert om selver wech te loopen, oft hy den wech naer den Oosten oft nae den Westen nemen wilt.

Bethlem Gabor mach sijn hooft crauwen en peysen hoe hy hem selven sal best moghen excuseren aen den Keyser om dat hy peys met hem ghemaeckt hadde.

De Boeren in dOpper Oostenrijck sullent moeten heelen ghoeden coop gheven, En hunnen [blz. 7] Generael de Smidt mach conditioneeren dat hy sijnen winckel mach weder open setten en daer in gaen wederom wercken als vry meester.

Voor de rest ick sal den leser refereren tot de droevighe traenen van de voorseyde Hollandtsche Bybel suster die wel deerlijck in dicht haere clachte doet.

Den Turckschen Legher voor Babilonien is van den Persiaen wech ghedreven met groote schade en verlies van Turcken, alsoo dat het quade geus jaer is oock een quade Turcks jaer te beter moghen sy malcanderen vertroosten.

FINIS.
Imp.Z.V.H.C.