Nieuwe Tijdinghen/1627 004

Uit Wikisource

Januarius 1627 4.

Nieuwe Tijdinghen van Duynkercken vande prijsen die al daer inghebrocht sijn. Met tijdinghe uut Engelandt ende Vranckrijck.

Eerst Gedruct den 9. Januarius 1627.

[houtsnede: schepen]

T’Hantwerpen, ...

[blz. 3]

Nieuwe tijdinge uut Vranckrijck.[bewerken]

Van Parijs den 7. December comt Tijdinghe, dat om dat de Coninghinne groot schynt te gaen, het Hof hier nu ghearriveert is, ende vele notable persoonen des Coninckrijcks daghelijcks daer aencomen, om het Parlament hier te houden ende niet te S. Germeyn. Den Mareschal de Bossompiere heeft sijne Ambassade in Enghelandt gheluckichlijck gheeyndt, soo dat by soo verre het accoort wel onderhouden wordt, de scheuringhe dier tusschen beyde de Croonen te beduchten stont ende daer men te voren soo voor bevreest was, nu schynt ghedaen te hebben. [blz. 4]

Tijdinghe Wt Enghelandt.[bewerken]

Men heeft van Londen den 31. December Monsieur de Bassompiere na dat hy ghemaeckt hadde dat sommige Francoysen weder in des Conincks Hof souden aenghenomen worden, heeft van den Coninck oock vercreghen, dat alle Catholijcke Priesters, die over al int Coninckrijck ghevanghen saten, souden los ende vry ghelaten worden, ende hem is toeghelaten die over zee na Vranckrijck ende in andere quartieren te schicken. Men heeft het noyt gehoort oft ghesien, dat eenighen Heere oft Ambassadeur soo specialen gratie ende faveur in Enghelandt soude vercreghen hebben. Den voorleden sondagh heeft den Hertoghe van Buckingam, den voorseyden Mareschal de Bassompiere, seer Hoflijck ende magnifickelijck met een costelijck Bancquet, Balletten ende Mascaraden vereert daer den Coninck ende Coninginne oock tegenwoordich gheweest zijn, daer alle dinghen om te magnificklijckste ende costelijckste na de grootheyt ende staet des voorseyden Hertoghe geweest zijn.

Den Deenschen Ambassadeur reyst van Londen wederom na Nederlandt oft Vranckrijck, ende sal haest wederom na Enghelandt keeren. [blz. 5]

Tijdinghe uut Wesel den 10. December.[bewerken]

Onlanghs is den Prince van Oranien van Arnhem en Wtrecht, alwaer hy als Stedehouder ende Generalen Veltheere aenghenomen is gheweest ende den eedt ghedaen ende ontfanghen heeft, waer hy oock met costelijcke presenten is vereert geweest, ende heerlijck getracteert in s’Gravenhaghe ghearriveert, ende is vrydach ende saterdaghe by de Heeren Staten Generael langh in den Raedt geweest alwaer (soomen seght) van ghewichtighe saken ghetracteert is. Alle steden zijn op de Frontieren met dobbel Garnisoen beset, ende te Rees ende Emmerick is by na alt gheschut datmen in den Legher gebruyckt ghesaten. Dese weke sullen de Staten van Hollandt wederom by malkanderen comen, als dan sullen sy met de andere Provincien, in de teghendicheyt [sic] van den Prince voorseyt ramen hoe sy de Vaert die ons volck graeft, sullen moghen beletten.

Den Capiteyn ende Commissaris Rosa is nu onlanghs van den Coninck van Denemercken in den Haghe oock ghearriveert, met commissie om voor den selven Coninck 2000. mannen in de Staten Provincien op te nemen, dat hem de Staten gheconsenteert hebben, laet oock sommighe [blz. 6] Ingineurs ende werck lieden aennemen.

Tijdinghe uut Madril den 7. December.[bewerken]

De schepen vande Admiraliteyt van Spaignien hebben wederom twee prijsen ghenomen, een Trurcks [sic] schip, ende d’ander een nieu Schip van Enchuysen gheladen met Harinck, dat naer Livorno gonck, is van ontrent 80. oft 90. last groot, met neghen stucken gheschuts, ende vier steen stuckens, dat estimeert men weerdich te wesen ontrenthien [sic] oft twelf duysent Ducaten.

Den 22. November sijn van S. Sebastiaen in zee ghetrocken 43. Galizabras heel wel gemonteert, waer henen is ombekent [sic].

Tijdinghe uut Duynkercken.[bewerken]

Alsoo ick lest mael een weynich verhaelt hebbe van Duynkercken, soo en can ic niet laten den leser breeder bescheedt te laten weten, d’welck is dit. Onsen Capiteyn Keerling heeft een Hollandts schip doen verdrincken hebbende eerst de ghevanghen in sijn schip over genomen.

Capiteyn Coen heeft twee schepen doen verdrincken. Capiteyn Roelsens oock twee. Capiteyn Wijn en broodt [sic] heeft twee schepen ghenomen vande Hollanders gheladen met wijn, ende Graen, waer van het een te Oostende is, het ander [blz. 7] tot Nieupoort. Het schip vanden Gouverneur ghenamt Verlangher heeft teghen sommighe Hollandtsche schepen ghevochten ende heeft een met derthien stucken gheschuts soo deur boort dat vele meynen dat het ghebleven is. Het onse is wederom commen dan het zeyl is seer deurschooten ende den mast, Santa Teresa. Het ander schip van den Gouverneur heeft een sluyt over ghesonden met hondert en twintich stucken Wijns, het selve schip om tempeest wille heeft twee daghen voor de stadt op ancker moeten ligghen ende den mast boom af moeten worpen.

De dry Conincks schepen worden ghereet gemaeckt tegen den nieuwen jaer, de Boetsgsellen [sic] worden alle maenden presis betaelt, ende daeromme soo haest als de schepen aencommon worden oock terstont vermaeckt om wederomme in zee te loopen.

Tijdinghe uut Enghelandt.[bewerken]

Men schrijft dat het te Londen al in ruren is, dat de Boetsgesellen de welcke den Coninck hadde ghesonden met de Armade rebelleren, soo dat het huys van den Heere Buckingam beset is, om dat den Coninck niet en heeft om te betalen.

F I N I S.
Imp.p.P.C.C.A.