Nieuwe Tijdinghen/1628 019

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

N.T. 1628 nr.19. (10 maart)

Nieuwe Tijdinghe wt Enghelandt van t'ghene aldaer ghepasseert is

[blz. 3]

Nieuwe Tijdinghe wt Londen.[bewerken]

Met brieven van den 5. Februarii wt Londen verstaetmen dat den Coninck van Enghelandt door de groote benautheyt daer hy hem in vint by faute van ghelt, gheresolveert was nieuwe Impositien op te stellen teghens de constitutien ende Vrijdommen van sijn landt ende dat hy liever hadde in hazard te staen van eenige alteratie, die hier wt onder sijn gemeynte mochte rijsen, dan een Parlement te vergaderen wel wetende dat het seer contrarie soude vallen alle sijn actien ende teghen het Gouvernement van den Hertoch van Buckingham, die noch even seer den meester maeckt, ende gerne sijn revengie soude halen op de Francoysen desen aencomenden [blz. 4] somer, ende om te beter het volck te verwittighen tot contributie, heeft gheprocureert de liberteyt van de Edelmans die soo soo [sic] langhe ghevanghen gheweest hebben, om dat sy refuseerden te betalende vyf subsidien die int leste Parlament gheproponeert waren te geven aen den Coninck maer niet finalijck gheaccordeert, de ghemeynte is hier mede wat beter te vreden, al hoe wel men seer vreest dat den Coninck hun de selve somen sal doen leenen op sijn Obligatie, d'welck oock is teghen de Vrydom van het Rijck, ende daerom apparent niet op te doen.

Den Hertoch van Buckingam is dese dagen seer gheformaliseert gheweest teghens den Ambassadeur van Savoyen, ende sijnen eyghen favorit Garbier, om dies wille dat Garbier met den voorseyden Ambassadeur die ghelogeert is aldernaest het huys van de Vicontesse van Purbeke, schoonsuster van Buckingam, hem een affront ghedaen hadden in deser manieren. Also de voorseyde Vicontesse ghecondemneert was te staen met een wit cleet voor den Predicstoel, als gheconvinceert sijnde van overspel, hebbende twee kinderen gehadt vande sone van den Grave van Suffolke in absentie van haeren man, ende day sy haer verborghen hielt, sont Buckingams [blz. 5] moeder een Edelman aenden Ambassadeur hem biddende dat hy hem wilde permitteren door sijn Logijs, wech te maken int huys van dese Vicontesse, om haer daer wt te halen met ghewelt, ende de publijcke penitentie te doen volbrenghen, ende overmits den Ambassadeur hier toe niet en wilde consenteren, sijn de Officieren ende Sergeanten begonnen van achter in des Ambassadeurs huys te breken, den welcken over tafel sijnde met Garbier, vonden gheraden, om ontslaghen te sijn van dusdanighe insolencie, een Pagie te cleeden in vrouwen cleeren ende hem settende in een Carosse, lichtelijck ter poorten wt te doen voeren, ende dat dan yemant soude naer roepen, daer gaet Madame Purbeke d’welck ghehoort sijnde van de Sergeanten, verlieten den Ambassadeurs huys ende liepen alle te saemen naer de Carosse, ende die achterhaelt hebbende, vonden daer in den Pagie ghecleet in vrouwen cleeren, den Hertoch van Buckingam heeft dese Burla seer qualijck ghenomen, maer nu is wederom geappaiseert, hebbende Garbier een festin ghemaeckt voor den Hertoch sijnen meester, waer in den Coninck ende Coninginne hun selver laeten vinden hebben ende in een masquerade wert vertoont eenen vrede tusschen [blz. 6] Enghelandt ende gheheel de werelt, ende den florerende staet van een vreetsaem Gouvernement, watter naer volghen sal wilt den tijdt leeren.

Noch Tijdinghe wt Enghelandt.[bewerken]

Wt Enghelandt wordt gheschreven dat den Coninck soude gerne het ghescheyden Parlament wederom by een verghaderen, om gheldt te crijghen, maer op twee conditien, d'een dat sy niet en sullen tracteren aenghaende den Hertoch van Buckingam, d'ander dat sy niet en sullen tracteren aenghaende de Catholijcken, ende de reden van de leste van dese conditienis, om dat het Parlement in de voorghaende vergaderinge wilden al de wetten en Statuyten teghen de Catholijcken te vollen te werck ghestelt hebben maer den Coninck bevindende dat de Officiers soo veel greselen van de breucken dat de Catholijcken moeten maendelinghe gheven, om dat sy inde Calviniste Kercken dienst oft nachtmael niet en willen comen, dat het minste deel in de handen van de Tresorier van den Coninck comt, soo heeft men middel ghevonden om met de Catholijcken compositie te maecken dat elck een sal weten wat hy jaerlijcks aen den Coninc betalen sal, ende hier mede sal het gheloop van [blz. 7] de pursuivanten cesseren, die nacht en dach liepen in de huysen van de Catholijcken die leyde naer de kercker en vallende in hun ghoet oft al roof en vrybuyt hadde geweest. Maer met dese compositie en sullen de Catholijcken niet vry in hun huysen hun Religie exerceren, oft Priesters in hun huysen moghen hebben, maer alleenlijck dat sy niet en sullen ghevanghen worden en hun goet hun afghenomen, om dat sy in de gheusche kercken niet en gaen, van welck solacie die Catholijcken noch blijde zijn, al is het saecke dat sy nochtans de breuck daer sy op ghetaxeert sijn moeten sonder fout jaerlijcx op brenghen.

Tijdinghe van Santvliet wt s’Conincx Legher 1628.[bewerken]

Aen de Fortificatien van Santvliet sijn wy ghestadich besich ende arbeyden met volder macht, om in corten tijt alle de wercken gereedt te hebben, de Bolwercken tot 6. int ghetal worden tot 20. voeten hooch ghetrocken, ende de wallen soo voorts rontsomme met een borst weeringhe van vyf voeten. De Gordynen twee voeten, de vesten ofte grachten worden 140. voebreet [sic] ghemaeckt, ende is yeder roede besteet voor 360. gulden.

F I N I S.[bewerken]

Imp. p. P.C.C.A.