Nieuwe Tijdinghen/1629 019

Uit Wikisource

N.T. 1629 nr. 19 (maart)

[blz. 2]

Den Drucker tot den Leser.[bewerken]

Beminde Leser alsoo ick my gheoefent hebbe, en my noch oefende ben, om Relatien in druck wt te gheven van het ghene dat tot mijne wetenschap comen mach, dat her en daer over al in die werelt gheschiet. Soo hebbe ghoet ghevonden, hier voor d’eerste in t’beginsel van dit teghenwoordighe jaer 1629. wt te gheven tot contentement van die ghene die niet en begheeren ignorant te wesen van die ghelegentheyt van die publijcke affairen van die werelt dese naevolghende Relatien die my ter handt ghecomen zijn, dat hier door die curieuse liefhebbers van meerder wetenschap dan die botte ignoranten hoop, moghen te beter noteren ende observeren, die oorsaecken, redenen en successe van die nae volghende effecten van verscheyden saecken, die te gheschieden staen.

En verhopende dat ick hier mede sal gedaen hebben dat den goetwillighen leser sal dienstelijck ende behaeghelijck wesen, soo wil ick hem hier mede refereren tot die nae volghende Relatien ende den Heere bevelen.

Wt Antwerpen in de maent van Meert 1629.

[blz. 3]