Nieuwe Tijdinghen/Privilegie

Uit Wikisource

[ 1 ]De Privilegie van onse Ghenadighe Princen.

ALBERTUS ende ISABELLA Clara Eugenia Eertsz Hertoghen van Oosten-rijck, Hertoghen van Borgondien, Brabandt, ende Souveraine Princen van Nederlandt, &c. Hebben door singuliere privilegie verleendt int Jaer ons Heeren sesthienhondert ende vijf, Onderteeckent J. De Busschere, ghegunt ende verleent aen Abraham Verhoeven, ghesworen Boeck drucker binnen Antwerpen, te moghen Drucken ende te snijden in houdt oft Copere Platen, ende te vercoopen, in allen de Landen van haere ghehoorsaemheyt, alle de Nieuwe Tijdinghen, Victorien, Belegeringhen, ende innemen van Steden die de selve Princen souden doen oft becomen, soo in Vrieslandt oft ontrendt den Rhijn: Ende midts dien in dese Nederlanden ter oorsake van den ghemeynen Treves sulckx niet te passe en compt, Soo hebben hare voorseyde Hoocheden aen den selven Abraham Verhoeven, wederom op een nieuwe toeghelaten te moghen Drucken, snijden, ende te vercoopen alle de Victorien, Belegeringen, innemen van steden ende Casteelen die voor de Keyserlijcke Majesteyt souden gheschieden in Duytslandt, in Bohemen, Moravien, Oosten-Rijck, Silesien, Hungharijen, ende andere provintien in het Keyserrijck ghelegen, ghe-exploiteert van wegen den Grave van Bucquoy, ende Dampier, oft eenige andere Catholijcke Princen, midts-ghaders oock alle de Nieuwe Tijdinghen van Hollandt, Brabant, ende andere Provintien van Over-maze comende, &c. Verbiedende aen allen Boeck-druckers, Boeck-vercoopers, Cremers, ende andere de selve naer te Drucken oft Conterfeyten in eeniger-hande manieren.

Op de penen daer toe ghesteldt, breeder blijckende by de Brieven van Octroye, verleendt den xxviij. dach Januarij 1620. In hunne Raden. Gheteeckent A. J. Cools.

D'ander inden Secreten Rade ghedaen den vj. Meert 1620.

Onderteeckent D. Gottignies.