Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 74/Nummer 226/Bij het heengaan van Pastoor Rieter

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Bij het heengaan van Pastoor Rieter. Afscheid van de St. Antoniusparochie’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Nieuwe Venlosche Courant, maandag 28 september 1936, [p. 7]. Publiek domein in de EU.


[ 7 ] Bij het heengaan

van Pastoor Rieter

—————————:o:—————————

Afscheid van de St. Antoniusparochie.

———o———

Nieuwe Venlosche Courant vol 074 no 226 Pastoor Rieter.jpg

PASTOOR RIETER.


Bij het heengaan van Pastoor Rieter past het ons een woord van dankbare herinnering te richten, tot hem die Blerick gedurende 17 jaren zoo voortreffelijk heeft geleid op godsdienstig gebied. Wat deze talentvolle en ijverige priester in deze jaren voor Blerick en voor de parochie van St. Antonius in het bijzonder heeft gedaan, valt moeilijk in het kort bestek van dit artikel te beschrijven.

Bij zijn tweede komst in Blerick — als pastoor in 1919 — was de kerk van den H. Antonius allereerst de plaats waaraan hij zijn bijzondere zorgen wijdde. Dit schitterende gotische bouwwerk werd door Pastoor Rieter van binnen thans met ongekende luister versierd. De schilderingen werden algeheel voltooid. Een passende verlichting, vooral van het priesterkoor werd aangebracht. Nieuwe prachtige zijaltaren verschenen en nieuwe staties van Windhausen. Zijn bijzondere devotie tot de H. Maagd bleek uit de inrichting van een kapel, van het oude koor der Lambertuskerk, toegewijd aan O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand. Naast die scheppende kracht van Pastoor Rieter, ging echter in de eerste plaats de activiteit uit naar zijn geloovigen. Op de preekstoel daar was Pastoor Rieter in zijn element. Zijn schitterende prekerstalenten trokken de menschen aan. Met nietsontziende ijver striemde hij de laksheid en lauwheid van sommige katholieken Met nooit wijfelende moed wist hij allen te begeesteren en te overtuigen van de noodzakelijkheid van de intense beleving van hun geloof.

Nog op een ander gebied strekte de werkzaamheid van Pastoor Rieter zich uit. Het zich steeds uitbreidende Blerick maakte nieuwe kerkenbouw noodzakelijk. Na het initiatief genomen te hebben tot stichting der Lambertusparochie, bouwde pastoor Rieter zelf de stijlvolle kerk van Hout-Blerick, dat hem bijzonder lief was en waar hij zijn laatste levensdagen zal gaan slijten.

HET AFSCHEID IN DE KERK.      

Zondagmorgen heeft Pastoor Rieter op plechtige wijze afscheid genomen in de kerk. Om elf uur werd de plechtige solemneele Hoogmis opgedragen door den scheidenden herder Hij werd hierbij geassisteerd door kap. Goossens en de Zeer Eerw. Heer Wijngaarden die resp. als diaken en subdiaken optraden, terwijl rector Hel als presbyter fungeerde. Het koor bracht op verdienstelijke wijze de meerstemmige mis van Gruber ten gehore.

Onder de H. Mis richtte de Pastoor zich in een gloedvolle afscheidspredicatie tot zijn dierbare geloovigen.

Hij schilderde hierin het Blericksche volk als een diep geloovig volk. Gedurende zijn ambtsperiode was het geloofsleven in Blerick steeds in stijgende lijn geweest. Het kerkbezoek en het nog immer stijgend getal communies leggen hier van getuigenis af. Blijf sterk in uw geloof, doch niet alleen in de kerk, ook in het huisgezin moet het geloof tot uiting komen.

Ouders weer u steeds uw verantwoording bewust. Ook het vereenigingsleven eischt tegenwoordig eenheid. Allen moeten we strijden onder het ééne vaan, dat van Christus.

Diep onder den indruk van deze aangrijpende predikatie hadden de geloovigen toegeluisterd.

HULDIGINGSAVOND IN HET VOLKSHUIS.

In de feestelijk versierde zaal van het Volkshuis had gisteravond de huldiging van den scheidenden pastoor plaats. Binnengeleid door de Jonge Wachters nam de pastoor op het met palmen rijkelijk versierde podium plaats, temidden van zijn kapelaans en kerkmeesters. Het kerkkoor van St. Antonius bracht dan allereerst onder leiding van dhr. Th. Jordans het passende „Tu es accerdos” ten gehoore.

Kerkmeester L. Hillen vertolkte vervolgens namens de geheele parochie de gevoelens van warme dank die alle parochianen bezielen ten opzichte van hun scheidenden herder, ofschoon de pastoor een nog jeugdige verschijning is, waarvan hij vooral wat werkkracht betreft nog ieder dag blijk geeft, meent hij toch thans te willen heengaan. Wij zullen dat besluit eerbiedigen en wenschen U van harte een welverdiende rust toe en spreken nogmaals onzen diepgevoelden dank uit voor al de raadgevingen en al het goede wat gij voor Blerick hebt gedaan.

De Z.Eerw. Heer Kapelaan Peeters bood dan namens de parochie een mooie kelk aan.

„Mijnheer Pastoor, het is mij een ware eer en een groot genoegen, om U namens Uwe parochie dit blijk van hulde en dank te mogen aanbieden. Wij danken U vooral voor de schoone keuze, die gij hebt willen doen, door een kelk te willen aanvaarden. Hij zal U blijvend met ons verbonden houden. Als gij in het offer het memento der levenden zult bidden, dan zult ge voor ons bidden. Moge het U gegeven zijn, deze kelk nog lange jaren te gebruiken, U en ons ten zegen.”

Op mooie wijze vertolkte dan het Kerkkoor dan het „Ave Maria” van Wiertz.

Tot slot sprak de scheidende Pastoor dan zijn parochianen nogmaals toe.

„Ik dank U allen voor deze grootsche huldiging, mij gebracht. Allereerst het Kerkkoor voor de mooie keuze zijner liederen. Het heeft me diep getroffen, het eerste lied te hooren, gecomponeerd door een oud-vriend van mij, Pastoor Wiertz van Lottum. Bij mijn priesterwijding, bij mijn komst en bij mijn afscheid hoorde ik hetzelfde schitterende lied.

Kerkmeester Hillen breng ik mijn hartelijken dank voor zijn mooie woorden en tot slot mijn kapelaan en met hem U allen, voor het mooie geschenk. Iets mooiers had ik niet kunnen krijgen. Deze gouden kelk bevat aan het voetstuk het opschrift „Ad Jesum per Mariam” en zoo zal het ook zijn. Tot Jezus door Maria. Iedere dag als ik het offer opdraag zullen mijn gebeden vereenigen met de uwe, door Maria tot Jezus stijgen en zullen wij terugkrijgen een stroom van genade. Zoo zullen wij vereenigd blijven.

Zoo zal ik bidden voor de parochie en ook voor de verdwaalde broeders en overledenen. Dank aan allen voor het schoone wat ik in Blerick heb mogen smaken. Wees sterk in uw geloof, dan zullen wij steeds vereenigd blijven.

Tot slot zong het koor nog een afscheidslied aan Pastoor Rieter op woorden van J. Rijpkema en muziek van dhr. Jordans.

Pastoor Rieter gaf vervolgens allen zijn priesterlijken zegen.