Onzevader

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Zie ook
Onzevader in Wikipedia

Het Onzevader of Paternoster is het bekendste christelijke gebed.

Koinè-Grieks[bewerken]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.

Getranslittereerd Koine[bewerken]

Pater hèmoon ho en tois oeranois
hagiasthètoo to onoma soe;
Elthetoo hè basileia soe;
Genèthètoo to thelèma soe,
Hoos en oeranooi kai epi tès gès;
Ton arton hèmoon ton epioesion dos hèmin sèmeron;
Kai aphes hèmin ta ophelèmata hèmoon,
Hoos kai hèmeis aphiemen tois opheiletais hèmoon;
Kai mè eisenenkèis hèmas eis peirasmon,
Alla rhusai hèmas apo toe ponèroe.
[Hoti soe estin hè basileia kai hè dunamis kai hè doxa eis toes aioonas;]
amèn.

Latijnse tekst[bewerken]

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Amen.

Nederlandse vertalingen[bewerken]

Nieuwe Bijbelvertaling[bewerken]

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam hierin geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

Katholieke vertaling[bewerken]

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Katholieke vertaling in België vóór 2014[bewerken]

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Katholieke vertaling in Nederland vóór 2014[bewerken]

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Protestantse vertaling[bewerken]

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Nieuwe protestantse vertaling[bewerken]

Onze Vader in de hemel,
Laat Uw Naam geheiligd worden;
Laat Uw koninkrijk komen;
Laat Uw wil gebeuren,
op de aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij
hen die bij ons in de schuld staan vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want het koninkrijk is van u
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Friese versie[bewerken]

Us Heit
dy't yn de himelen is
jins namme wurde hillige
Jins keninkryk komme
Jins wollen barre allyk yn 'e himel
sa ek op ierde
Jou ús hjoed ús deistich brea
En ferjou ús ús skulden
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners
En lied ús net yn fersiking
mar ferlos ús fan 'e kweade
Want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid.

Vertalingen[bewerken]

De eerste vertaling naar het Duits, die te vinden is in de Abrogans:

Fater unseer thu
pist in himile uuihi
namun dinan.
qhueme rihhi
din uuerde uuillo diin
so in himile sosa in erdu.
prooth unseer emez-
zihic kip uns hiutu oblaz
uns sculdi unseero
so uuir obla-
zem uns scul-
dikem enti ni
unsih firleiti in kho-
runka uzzer losi un-
sih fona ubile.

Het Aramese Onzevader:[bewerken]

Dit is de Aramese tekst: Van een Aramese dialect Serto

Aboen d'basjmajo
Nitkadash shmoch
Tithe malkoetoch
Nehweh sebjonoch
Aikano d'bashmajo
Of barho
Hablan lachmo d'soenkonan jaumono
Washbuglan haubein wahtohein:
aikano do'f hnan shbagan hajobein.
lo tahlan l'nisjoeno:
Elo faso lan men bisho
Mitoell diloch i malkoetho
oheilo oe tishbuhto
L'olam 'olmien
Amien


Gnostische Jezusgebed:[bewerken]

De Nederlandse tekst hieronder is vertaald door Bram Moerland uit een Engelse versie van Neil-Douglas Klotz en ademt een geheel andere sfeer. Deze versie wordt vaak gebeden door Gnosten.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Externe links[bewerken]

Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Onzevader&oldid=130612"