Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1640/Nummer 23/Wt Franckfort den 31 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Franckfort den 31 dito. [= 31 mei 1640]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 5 juni 1640, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Wt Franckfort den 31 dito.

 De Neurenburgher Post is tot dato noch niet gecomen. Van Venetien wert geschreven dat de Franschen Turino daer in den Prince Tomaso in Persoon is, vast belegert hebben; ende in sonderheyt die van ’t Casteel schieten continuelijcken inde stadt, ende vernielen deselve tot inden gront, indien int corte gheen secours comt, is de stadt verlooren. Den Gouverneur van Milanen armeert seer sterck, ende zijn de novo 2000 Napolitanen in ’t selve Hertochdom gecomen, om hun met de verstroyde te collogeren.
 Hierom passeert weynig, 1400 Keysersche vermeenden Kirckheym daerin noch 2 hondert Sweetsche lagen, te overvallen, ende deden met petaerden de poorten springhen, die van binnen wel op hun hoede zijnde, lieten so veel incomen als hun goet dachten, ende daer naer de schot-deur vallen latende, hebben ontrent 50 Keysersche gemast, dit bracht sulcken schrick onder de gene die noch buyten de stadt waren, dat se confuselijcken naer haer quartier retireerden; de Sweedsche hebben hun tzedert van alle quartieren daer ontrent liggende op de been gemaeckt, om de Keysersche welcke noch meer aenslaghen voor hebben, te bejeghenen. Int sluyten comt tijdinghe dat Turino stormenderhant soude ingenomen zijn daermen de sekerheyt af verwacht.
 Tot dato heeftmen noch gheen brieven van Erffort ende Leypsich, soo datmen niet recht can adviseren hoe het met beyde de Armeen staet: Men seyt sterck van een groot gevecht, ende dat de Keysersche de nederlage hebben: Oock dat sijn Excellent. Banier de pas over de Sael voorseecker heeft inghecreghen, ende meester geworden van alle Passagie, soo dat nootsaeckelijck Picolomini van honger moet vergaen, ofte slach leveren, de Sweetsche, Fransche, Hessische, ende Wijmersche, maeckende te samen sulcken schoon Leger alsmen noch oyt gesien heeft, zijn t’ eenemael daer toe geresolveert.
 De Beyersche om hun met Picolomini te conjungeren, is den pas oock afghesneden.