Othello, De Moor van Venetië (Jurriaan Moulin, 1836)/Den Kunstminnenden Lezer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Den Kunstminnenden Lezer[bewerken]

Hiermede geef ik u de vertaling van een dier weinige gewrochten der dichtkunst, welke de eeuwen verduren. Iets tot lof des wereldberoemden makers te zeggen, acht ik overbodig, en de aestetische ontwikkeling van het kunstwerk laat ik aan wijsgeeriger over. Wat Franz Horn en de begaafde Anna Jameson erover geschreven hebben, bevat ruime stoffe voor uwe overpeinzing, en kan u diepe blikken in de wonderen der poëzij leeren werpen.
Gelijk bij den Macbeth, zoo was ook hier, woordelijke met dichterlijke getrouwheid, zoo naauw mogelijk vereenigd, het doel van mijn pogen. "Une traduction interlinéaire," zegt De Chateaubriand, "userait la perfection du genre, si on lui pouvait ôter ce qu'elle a de sauvage"; en getrouw aan dit beginsel, heb ik mij niet verder van het oorspronkelijke verwijderd dan taaleigen, maat, welluidendheid, en somwijlen kieschheid, gebiedend vorderden. Gij alleen zijt bevoegd om te beoordeelen, in hoever door mij aan deze eischen is voldaan; en ofschoon ik mij menige tekortkoming bewust ben, zult gij echter mijn oprecht en volijverig streven naar den krans der overwinning niet miskennen. Meer heb ik nu niet te zeggen, dan dat de gestrengste beoordeeling mij altoos de aangenaamste en nuttigste zal zijn, mits zij kenmerken drage van kennis des onderwerps, en vooral van liefde voor de kunst. Wien het dichtstuk, zoo als het hier geboden wordt, niet bevalt, die zoeke de schuld bij den vertaler en bij zich-zelve.


KAMPEN,

den 15 Augustus 1836.

J.M.De fabel dezer tragedie is genomen uit eene Italiaansche novelle van Gio Giraldo Cinthio, wiens verzameling, getiteld Hecatommithi, in het jaar 1584, door Gabriel Chappuys in het Fransch overgebragt, werd uitgegeven: doch waarschijnlijk had Shakspeare het oorspronkelijke voor zich. Men vindt daarvan eene getrouwe vertaling bij Echtermeijer. "Quiconque la comparera", zegt Alfred de Vigny van deze novelle, "à l'oeuvre de Shakspeare, verra comment le génie dit à la matière: lève-toi et marche."

>>>