Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/71

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 71 –

322.

een der voornaamste werken van dezen onnavolgbaren kunstenaar, laat niets te verlangen, wegens uitvoerigheid, waarheid, teekening en uitdrukking, en kan dus geroemd worden als een der voornaamste voortbrengsels uit de hollandsche school.

VELDE, (esaias van de)
geb. 1590.

No.

323. Eene zinspelende ordonantie, vertoonende prins Maurits van Oranje, zittende aan eene tafel, en bezig zijnde een kat de bel aan te binden; achter hem staat een oud man, welke met een’ geestelijken, in monniks gewaad een bundel pijlen los maken, wordende hierin door anderen geholpen; van verre ziet men vreemd krijgsvolk naderen, en het ontsteken van vuren. Voorts ziet men in de verte het binnenhof in den Haag, en voor hetzelve een schavot, waarop eene tafel geplaatst is, op welke eene kat zit, die men schijnt te willen onthoofden.

VELDE, (willem van de)
geb. 1610, overl. 1693.

324. Dit schoon tafereel vertoont het strijken der vlag en de overgave van het engelsche admiraalschip the royal prince, gevoerd door den ridder George Askue, admiraal van het eskader der witte vlag, en welk groot en schoon schip gedurende het gevecht, vast raakte op de zandbank,