Pagina:Architectura vol 005 no 008.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

VIJFDE JAARGANG No. 8. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1897.

ARCHITECTURA / ORGAAN V.H. GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA
ARCHITECTURA / ORGAAN V.H. GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA

UITGEVERS: J. VAN DER ENDT & ZOON MAASSLUIS.

Redactie: jos. th. j. cijpers, j. l. m. lauweriks, johs. b. lambeek jr., l. f. edema van der tuuk en k. de bazel.
 bijdragen voor het blad te zenden aan den heer k. de bazel, nicolaas beetsstraat 118, amsterdam en alles, wat de administratie van het genootschap betreft, aan den 1sten secretaris, american-hotel, te amsterdam.
voorwaarden van het lidmaatschap: het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toegezonden aan alle leden van het genootschap. de jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap bedraagt:
voor gewone leden . . . . . . . . . . . . . ƒ 12.—
  „   kunstlievende leden . . . . . . . . . „ 10.—
  „   buitenleden en aspirant leden . . . . . „ 7.50


ME­DE­DEE­LIN­GEN VAN HET GE­NOOT­SCHAP.

 1o. Als gewoon lid is voorgesteld Mejuffrouw cato e. gruntke door de heeren de bazel en lauweriks.
 2o. Mededingers aan de schetsprijsvraag no. I 1897 een brievenbus worden er aan herinnerd dat de tijd van inlevering van genoemde prijsvraag blijft vastgesteld op 25 februari e. k. vóór 5 uur voormiddags.
 3o. idem de buitengewone prijsvraag 1897 voor een quitantie diploma voor het genootschap.
 4o. Aan H.H. Leden en belanghebbenden wordt bericht dat de heer johs. b. lambeek jr. tot correspondeerend lid voor het plaatwerk De Architect is benoemd en worden b.g. H.H. uitgenoodigd hunne mededeelingen of bijdragen voor genoemd Plaatwerk in te zenden vrachtvrij aan het adres van den Heer johs. b. lambeek jr., welk adres is tot 1 mei 1897, American Hotel, leidscheplein te amsterdam.
 Het adres na 1 mei zal later bekend gemaakt worden.
 5o. uitgave van DE ARCHITECT.
 Aan de leden van het Genootschap A. et A. en aan de inteekenaren op b.g. plaatwerk wordt medegedeeld, dat met het einde dezer week een begin met de verspreiding der 3e en 4e aflevering van den 7en jaargang zal worden gemaakt.
 Deze beide afleveringen zullen bevatten 12 platen, rubriek „Oude Kunst” alle teekeningen en fotografieën van het Raadhuis te gouda.

  n.l. plaat 229: Ensemble schets van het Raadhuisfront.
230: Reproductie naar oude gravuren en prenten in het stedelijk museum te gouda.
231 en 232: Gerestaureerde voorgevel (dubbele plaat)
233: Details van den topgevel met den torenaanleg.
231 en 235: Fotografische reproductie van het boven- en benedengedeelte van den voorgevel.
236: Linkerzijgevel volgens actueelen toestand.
237: Plattegronden van het Raadhuis.
238: Doorsnede van idem.
239: Detail van den voorgevel met diverse doorsneden.
240: Fotografische reproductiën van eenige details van de stoep.

 De Teekeningen alle door den Heer w. kromhout cz.
 6o. Voorloopig deelt het Bestuur mede dat, na gevoerde correspondentie, van de Architectural-Association de mededeeling van instemming is ontvangen met het plan om jaarlijks eene wisseltentoonstelling te organiseeren, te amsterdam van werken van Engelsche architectuur en te londen van leden van het genootschap en van hen die daartoe door het genootschap zullen worden uitgenoodigd de nadere regeling dezer zaak zal te gelegenertijd worden bekend gemaakt.
 7o. De leden van architectura et amicitia hebben op vertoon van hun diploma toegang tot de vergadering van de Vereeniging amstels bouwkring, te houden op dinsdag 23 februari 1897, ’s avonds 8 uur, in het Gebouw van de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen n.z. voorburgwal 212.
 Punt van behandeling: Hoe moet verbetering verkregen worden in de bepalingen omtrent bouwen en sloopen, voorkomende in de Politie-Verordening der Gemeente amsterdam.
 Inleider: mr. h. verkouteren, Advocaat Procureur te amsterdam[.]


VER­SLAG DER 1050STE GE­WO­NE VER­GA­DE­RING, GE­HOU­DEN IN DE GROO­TE ZAAL VAN HET AME­RI­CAN-HO­TEL. op woens­dag 17 fe­bru­ari, ’s avonds te 8 uur.

Deze drukbezochte vergadering, opgeluisterd door de aanwezigheid van eenige dames, introducés en genoodigden, waaronder de pers, werd door den voorzitter met een welkom aan de gasten en de overige aanwezigen geopend. Hij wees verder op het innige verbond der