Pagina:Architectura vol 005 no 011.djvu/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
66
13 Maart 1897.
ARCHITECTURA.


21 april, en worden gesloten op donderdag 22 mei 1897 a.s. des namiddags te 4 uur.
 Het volledig reglement met toelatingsvoorwaarden is te vinden in het Bouwkundig Weekblad van 6 maart 1897.

 — Door den Heer p. f. van vlissingen & co. te helmond, worden de leden van het genootschap uitgenoodigd tot het bezoeken van eene door hem, in het gebouw Eensgezindheid, aan het spui, te houden tentoonstelling van artistieke cretonnes, muslins en velveteens naar teekeningen van den Heer duco krop te haarlem, vervaardigd in de fabriek der exposante. Aan deze tentoonstelling zal tevens een compleet slaapkamer-ameublement worden toegevoegd door den architect h. p. berlage nz. ontworpen. De tentoonstelling zal van 17 tot 27 maart gehouden worden en geopend zijn dagelijks van 10 uur v.m. tot 4½ uur n.m.

 — Aan de „Ecole des Beaux Arts” te parijs heeft een prijskamp plaats gehad, „Prix de reconnaissance des Architects Americains,” waarbij evenals voor eenigen tijd met een spoorwegstation gebroken is met de oude routine, die steeds onuitvoerbare programma’s stelde, die geen verband hielden met de eischen van onzen tijd. Het gold hier eene groote factory in Allaska, 50° N.B. in Noord-Westelijk amerika. Een land van sneeuw en ijs, waar alles met hout kun gebouwd worden.
 Kleine reproducties van ’t bekroonde Noorsch-klassieke ontwerp worden in „la Construction Moderne” afgebeeld met de opmerking dat ook nu, nadat in dit programma:

opmerkzame dankbaarheid jegens de Amerikanen, fijne zinspeling op de vroegere Russische bezitting, een geheel nieuw en eenig onderwerp, keuze van een klimaat geheel in strijd met de gewone klassieke vooringenomenheid,

alles vereenigd is, de bestrijders der „Ecole” hunne humoristische kritiek nog niet staken.

th.

 — Het college van Italiaansche Architecten en Ingenieurs, zal zich op ’t aanstaande congres van „l’ Association internationale littéraire et artistique” doen vertegenwoordigen ten einde de middelen te bestudeeren, door de wetgevende macht in te stellen, ter bescherming van bouwkundige en ingenieurswerken.

 — Het South-Kensington Museum, dat onder de aller schoonste musea van europa behoort, wat inhoud betreft, is van uiterlijk en inrichting een ellendige aaneenschakeling van bij elkaar geplakte kazernetjes, waar de schilderijen zoo opeengepakt zijn dat het bezichtigen op veel plaatsen ernstig bemoeilijkt wordt.
 Reeds dikwijls is er over beraadslaagd hier verandering in te brengen en nu heeft lord playfair weer het verstandige voorstel gedaan om ter waardige viering van het zestig jarig jubileum der Koningin een nieuw groot museum te bouwen met flinke ruimte en gelegenheid om bij het hangen systematisch te werk te gaan. Dit zou dan Victoria-Museum moeten heeten.
tel.

 — Naar wij vernemen is de voormalige hofstede Trompenburg aan den amsteldijk alhier, in eigendom overgegaan aan de firma Gebroeders spijker.
 Op het uitgestrekte terrein zal de firma eene groote fabriek bouwen van rijtuigen, motorwagens en aanverwante artikelen van hout- en ijzerbewerking met arbeiderswoningen en hetgeen daarbij verder behoort.
 De uitvoering is opgedragen aan de architecten a. l. van gendt & zonen.
tel.

 — H. M. de Koningin-Regentes heeft het besluit der gemeente franeker, waarbij besloten is tot verkoop van den aan die gemeente behoorenden zilveren globebeker vernietigd. Dit besluit, opgenomen in de Staats Ct. no. 58, is gegrond op de volgende overwegingen: dat deze beker in 1607 aan de gemeente franeker ten geschenke is gegeven door de gezamenlijke huurders der stadslanderijen onder st. jacob op het bildt gelegen,
 dat deze beker van verguld zilver is gedreven in de gedaante van een globe of bol, waarop de gesteldheid der aarde met zeer groote nauwkeurigheid en tal van bijzonderheden, volgens de allerlaatste, tijdens de vervaardiging in 1607 gedane ontdekkingen op bekende gegevens, hoogstwaarschijnlijk door Pibo Gualtheri gegraveerd is en dit voorwerp mitsdien een document is voor de geschiedenis van de kennis der aarde,
 dat deze globe-beker wegens zijn smaakvolle vormen en zijne voortreffelijke uitvoering onder de voornaamste voortbrengselen der goud- en zilversmidskunst te rangschikken is.
 dat mitsdien deze beker, uit het oogpunt zoowel van geschiedenis als van wetenschap en kunst, een voorwerp is van groote waarde en beteekenis,
 dat het in strijd is met het algemeen belang, dat zulke voor de vaderlandsche geschi[e]denis en kunst belangrijke gedenkstukken, aan openbare besturen niet als voorwerpen van geldswaarde, maar ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen geschonken, door deze in den handel worden gebracht.

tel.
friesche bouwkring te leeuwarden.

 De motto’s der ingekomen antwoorden op de prijsvragen zijn als volgt:
 Prijsvraag voor eene bebouwing van een terrein met Burgerwoningen.
 Ingekomen 3 antwoorden:
 Motto: teekenzaal met driehoek (geteekend) 4 teekeningen met toelichting.
 Motto: Studie 7 teekeningen met toelichting.
 Motto: Fryslân 5 teekeningen met toelichting.
 De teekeningen zijn ter beoordeeling opgezonden aan de Jury, bestaande uit de heeren: j. m. moolenaar, adj. directeur der gemeentewerken, j. c. hazeu, architect en g. nijhuis, allen te groningen.

 Prijsvraag van eene plafondbeschildering voor eene woonkamer.
 Ingekomen één antwoord:
 Motto: Vooruit bestaande uit 2 teekeningen.
 Jury de heeren: j. h. de vries, hofdecorateur, d. bekkering, huis- en decoratieschilder en d. p. rodenberg, behanger en stoffeerder, allen te groningen.

 Prijsvraag voor een ontwerp van de stoffeering van een gekoppeld licht- en deurkozijn.
 Geen antwoord ingekomen.

 — Onderstaande circulaire is deze week door de Schildersgezellen-vereenigingen te amsterdam aan de schilderspatroons aldaar verzonden:

M.H.

 Ingevolge het besluit der Openbare Vergadering van Schildersgezellen, gehouden op 8 Februari 1897, in het lokaal „De Geelvink,” nemen ondergeteekenden, allen Schildersgezellen-Vereenigingen te amsterdam, de vrijheid U onderstaande vragen ter beantwoording aan te bieden.

JA NEEN


1o. Is U genegen om het loon, ingaande op 1 April 1897 te verhoogen met 3 cent per uur? om welke redenen?
2o. Is U genegen om het aangegeven of aangenomen werk uwer gezellen op 1 April 1897 af te schaffen en alzoo in dag uur te laten werken met een werktijd in den zomer van ten hoogste 11 uren en in den winter van ten hoogste 10 uren?

 Gaarne wenschen onderstaande Vereenigingen uw antwoord voór of op uiterlijk 15 Maart tegemoet te zien.
 Bij niet terugzending dezer circulaire zal U geacht worden als zijnde genegen beide vragen te willen inwilligen op bovengenoemden datum.

het comite.
Adres Ge­bouw De Geel­vink, sin­gel 530, am­ster­dam.   De Schildersgezellen- Vereeniging v. z. o. d.
  st. lucas
  Centrale Organisatie van Schildersgezellen
  Schildersgezellen-Vereeniging „d. s. k.
dienstaanbiedingen en vacante betrekkingen[1]
TECH­NI­SCHE VAK­VER­EE­NI­GING. in­for­ma­tie­bu­reau.
Bouwk. opzichter teekenaar, ongehuwd, salaris f 60 à f 80 per maand
of gehuwd, 90
90
of uitvoerder, 80
85
f 85 à 90
Opzichter onderbaas, leeftijd 43 jaar, 60 70
teekenaar, 26 jaar, 80
28 jaar, 90

 Biedt zich aan een Opzichter-teekcnaar, goed bekend met detailleeren, constructie en administratie.
 Br. fr. lett. T 125, bureau Scheltema en Holkema’s boekhandel, Rokin 74, Amsterdam.


  1. Deze rubriek is uitsluitend opengesteld voor leden van A. et A. en abonné’s op dit blad.