Pagina:Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. 1618-11-30.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.

VVt Venetien, den 10. November 1618.

WY verstaen dat de Marcquis van Santa Croce tot Mylanen gearriveert is, Deswegen de Gouverneur aldaer terstont den Generael over die Ruyterye tot hem gesonden hem te besoecken ende willecom te heeten, men seght dat hy bevel heeft die 2. Lombaerdische Regimenten van de Colonnellen Ro ende Bagliona, als oock een Neapolitaensch Regiment in Sardignien te seynden, om den winter aldaer te blijven, op dat sy op het voor-iaer dies te lichter mogen te Schepe ghebracht ende tot de voorhebbende impresa die men noch niet en weet waer op sy ghemunt ende gebruyckt werden.
 Tot Napels werden 2. Regimenten voet volcx aengenomen, die naer Bohemen tot assistentie vanden Keyser souden ghesonden worden.

VVt VVeenen, den 11. dito.

 Der Keyserrinne swackheyt alhier, is opt hoochste ghecomen, alsoo dat haeres levens geen hope meer en is. Ende men heeft op date opentlijck om gheslaghen, ende int gansche Landt alle Magistraten bevolen, gheene Speelieden, ende Music noch op Bruyloften ofte andersins, mogē houden te laeten, die wyle Erts Hertoge Maximiliaen gestorven is.
 De Grave van Dampier is noch alhier, begeert niet naer den Leger te trecken, die wyle de Grave van Buchaimb hem commanderen soude. Ende men heeft uyt onsen Keyserlijcke Leger, die welcke in Bohemen verschanst was dat de selve gantsch op gebroocken ende herrewaerts comen soude, maer werden achtervolcht vande Grave van Thurn. Alhier werden verwacht om ghemonstert te werden, des Fuggers Regiment. Men segt datter oock 2000. Mannen van Triest op den wech syn souden dē Oostenrijckschen Lantdach soude morghen beginnen, doch vinden sich noch weynigh Heerē alhier, men seght datter alderhande saecken op de baene sullen gebracht werden, ende dat de Keyser gelt ende volck tegen de Bohemen van dese Standen begeert, ende dat sy den Koninck Ferdinand hulden ende sweeren souden.
 Men heeft oock advis dat Ertshertoch Leopolt tusschen Lints ende Passaw, in een Dorp Doodelijck cranck liggen soude.

Wt Prage de 12. dito.

 Voor 3. daghen sijn weder 2. groote stucken geschuts, met 400. Cogelen ende ettelijcke tonnen bussen polver van hier naer onsen leger voor Pilsen gesonden, Maer wierden daer by nochmaels Commissarissen afgeveerdicht, tot overvloet, om by die in Pilsen te protesteren, ende tot goetwillighe overgevinghe tegen verseckeringe dat hun niet misdaen, noch eenighen overlast geschieden soude, te vermaenen. Ende hoe wel die Tractatie met hun tamelijck wel was vergaen, heeft doch daer nae als der Standen Ghedeputeerde weder afgetrocken waren, den oversten daer binnē, den Magistraet hunnen Eedt vermaent, ende wat daer uyt ontstaen mochte, hun daer dore weder afgemaent, wilt ooc die Stadt niet opgeven, hy hebbe dan Brieven vanden Keyser, deswegen de Grave van Mansvelt, die Stadt weder opt nieuwe laet beschieten.
 Dat Slesische Crijchs volck is den 6. deses, in onsen leger aengecomen, hebben tot Brunaw: alle stucken geschuts, welcke selvigen Abt op eenige plaetsen op die Stadts Mueren hadde setten laten, mede wech genomen.

VVt Ceulen den 24. dito.

 Wy hebben uyt Swytserlant, dat de Grysons, mette bestraffinge der ghene, soo teghen den verbonts brief ende andere gehandelt, noch immertoos vortvaren, hadden den Bischop tot Chur Jehan Flugen voor het ghericht gheciteert, ende de wyle hy niet en Compareerde, Sijner Biscoppelijcke Digniteyt ontset, hem gebannen ende alle syne goederen gheconfisqueert, oock Gesanten opt Hoff tot Chur ghesonden, die sleutels van de Domheeren begeert, met bevel desen Johan Fluger niet meer voor hunnen Bischop te kennē dese die hebben wel die sleutels van hun gegeven maer geantwoort, sy en conden hunnen Bischop sonder voorweten ende wille des Paus ofte Nunen Apostolici niet afsetten.
 Die van Zurich ende Bern souden heftich op die 7. Papiste Cantons verbittert syn, van wegen eenen brief, soo sy aen den Hertoch van Savoyen gheschreven, daer in sy hem soecken tegēs de voorsz 2. Steden aen te hitsen, maer de voorsz Hertoch hadde hun als syne geallieerde, dat selve Schrijven ghesonden, sullen alsoo op hunne versaemelinghen die op den 26. October aenghestelt was, tusschen beyde perteyen groote disputē vallen, den roep ginck dat de Gouverneur van Mylanen de Grysons aentasten wilde.
 Aen het Hoff van Beyeren is tegenwoordich groote vreuchde, van weghen de gheboorte eens Jongen Prince aen selvigen Hertoch. Ende wert alhier van dage een Ambassadeur vanden Keyser verwacht, zijn aenbrenghen, leert de tijt.

VVt s’Gravenhage, den 29. dito.

 Wy hebben van Londen uyt Engelant, dat eyndelijck den Ridder Waltar Ralay: ter wylen hem weghen ’t quaet succes syner reysen in West Indien eens ende anders verweten ende te laste geleyt was worden: op den 8. deses tot Londen onthooft sy. De Turcksche Gesanter was daer van Parys gearriveert, om den vrede met den selven Coninck oock te vernieuwen, sal van daer hier comen, men hadde op den 15. deses het iaergetijde over de wonderlijcke ontdeckinghe vant Poyer verraet, solemnelijck gehouden, verwachtende met verlanghen deser landen Gedeputeerde wegen beyder sijts vereeninge der Oost Indische Compagnien.
 Dese dagen is den Advocaet Barnevelt vele reysen gheexamineert worden, ende souden hem seer veele Artijckelen voor ghehouden syn, om daer op te antwoorden, maer wat hy tot noch toe heeft gedeposeert, wert alles secreet gehouden.
 Daerentusschen continueeren de Heeren Staten Generael ende van Hollant noch dagelijcks seer ernstelijck met hare vergaederingen, om over verscheydene hen aengelegene saecken te resolveren. Ende laet sich de Heere Prince van Orangien nu inden Raet van Hollant oock dickmaels vinden op dat niet sonder zijn advys ende goet achten besloten wert.
 Dese dagen sijn hier vele nieuwe Capiteynen gecreert worden niet alleen voor de teghenwoordighe Compagnien, maer oock voor de gene die noch sullen opgherecht werden, men is uyt Enghelant haest ettelijcke 1000. Mannen verwachtende.