Pagina:Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. 1620-10-17.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

Courante uyt Italien, Duytſlandt, &c.

VVt Venetien, den 2. October, 1620.

VOor weynigh dagen is van hier nae Vrancrijc gereyst, deser Seigneurie Extraordinary Ambassadeur, souden van weghen die Switsers ende Veltolinische saecken aen hare Maj. voorbrenghen ende tracteren, door dien te besorghen staet, datter in Italien door sulcks eene groote oorloghe ontstaen mochte.
 De Brieven van Mylanen brenghen mede, datter eenighe Capiteynen gheordineert waren, derwelcke Compagnien op diveersche plaetsen souden ghesonden werden, onder andere na Veltolina ende derselve quartieren, ende wiert oock noch meer volcx tot dienste van die Catholijcke Cantons aengenomen.

VVt Weenen den 1 October.

 Dese daghen heeft men van hier eenighe Vloten van Balcken ende andere saecken te saemen gemaeckt sijnde, daerop groote steenen ende sonderlijck met vier-wercken, die door der Italiaensche Werck-Meesters, ghepractiseert, ende afwaerts syn ghesonden, om der Rebellische Hungheren haere Schip-brugge tot Presburg te verbranden, maer also de Hungeren tot Teben, over al tot Henirburg liggen, ende sulcx by tyts vernomen hebbben sy niet wtgericht, ende de voorsz Vloten ende alle Instrumenten van de Rebellen ghenomen worden.
 Die Hungeren rooven tot op Swechet niet verre van hier, ghelijck sy dan heden voor middagh hun tot Simeringhen, by Sant Marcx oock hebben sien laten, hebben voorleden nacht tot Fischet vande onghemonsterde 200 Ruyters meestendeel Francoysen tot op 19 naer alle doot geslagen, hebben oock Memmersdorf, Swechet, Rheinersdorf, Laa, ende Ebersdorf gheplondert ende alles Jonck ende oudt wat niet ontloopen koste, doot gheslagen.
 De Grave van Dampier heeft sich tot nu toe met sijn volck tot Neustadt ende ontrent Eysenstadt opghehouden, die is ghisteren inde nacht met 8000 Mannen ende 4 stucken gheschuts opgetrocken, naer Hester Hasi toe, om denselvente ontsetten, dewijle hy vanden Hungeren belegert was, die heeft oock 8000 Hungeren by hem ghehadt, maer sijn tot op 3000 na alle tot die Rebellische Hungeren ghevallen.
 De Keyserlijcke Commissarien (als sy tot Heimburg der Hungeren vermerckten, die over dese syde der Donaw 30. Duysent Mannen over setteden) hebben sy hun by der nacht tot Enserdorp voeren laten meynende daer seker te syn, om herwaerts te comen, soo syn die Moraviers van Vlrichs-Kercken ende Greitsensteyn den 28. September aldaer inghevallen, dat Stedeken meest alle verbrandt, wat niet ontloopen coste is doodt geslagen, de Heere Teuffel, alsoo hy int Stedeken logeerde maer synt tweeder daer van comen, maer de Grave Colaldo was op het Casteel gelogeert, ende syn voor ghisteren alhier gearriveert.

VVt Prage,den 2 October.

 Den 28 September is hare Con. Maj. (naer dien sy te vooren de Heeren Ridderschap ende Borgers desselfs Ghemael ende Jonghen Heere te beschutten ende te hanthaven bevolen, ende van den Hoogen ende Neder-Stants persoonen oorlof ghenomen) met de Heeren ende Officieren oock een seer groote suyte van Heeren ende Ridders persoonen, daer onder oock een Hertoch van Holsteen, en Doctor Cameraris, te Waghen geseten, ende naer den Hooft-Legher verreyst, denwelcken teghenwoordich tot Klingeubergh 8. Mylen van hier, ende den vyant oock een Myle daer van tot Meerwits bevinden, waer dore te vermoeden, datse wel aen een ander comen, ende een treffen doen mochten. Ondertusschen heeft sich des Keysers volck den 26 September Pragadits bemachticht, ende dat Guarnisoen met alle Mans persoonen die daer binnen waren doodt geslagen, daerop sich naer Piseck begeven ende beleghert, maer vande onse weder ontset worden.
 Voorleden nacht is een Courier van hare Co. Maj. (dewelcke sich nu tot Schetsam, 7. Mylen van hier, bevinden) alhier comen, met bevel dat men metten eersten een Schip-brugghe by Conincx Saal, een myle van hier, over die Moldaw veerdich maecken soude, mogelijck van weghen der aencomende Hungeren, daerover te trecken. Ende heeft de Grave van Mansvelt sijnen wech naer Pilsen ghenomen, die heeft sich met Munitie, Proviant ende Schantsen wel versien, dewyle den vyandt oock sijnen aenslach daer heenen hebben soude. Hare Maj. Lijf-guarde Musquettiers op het Casteel sullen den Coninck volgen, ende aen deselve plaetse sal dat Weymarsche Regiment ghelegt werden.
 Van Pautsen uyt Lausnits verstaetmen, dat de Churvorst van Saxsen die belegeringe noch starc continueert, die heeft de stadt Leben opgeeyscht: Men verwachtede noch daghelijckx des Marc-Graven van Jagerendorps ontsettinge, ende souden oock 6000 Hungeren ende Slesischvolck bestelt sijn, om den Churvorst van Saxsen intLant te vallen.
 Wt ons Hooft quartier tot Retschits van 26. September wert gheschreven, dattex 300 ghevangen naer Indebin om Schantsen te maecken waren ghesonden, desgelijcx heeftmen eenen Capiteyn van Hofkercken, ende des van Vorstenbergs 2. Vaendragers, met andere, als oock een Beyerschen Capiteyn, een Fucker met 30 Musquetiers gevangen: Desgelijcks syn tot Tetschis oock eenighe ghevanghens vanden vyant ingebracht, die seggen datse aen Proviant ende Bier in hunnen Legher groot ghebreck hadden, ende den Wijn wasser zeer diere, waer dore die Soldaten seer zieck wierden, oock veele sterven.
 Den 24 September zyn die onse met den gantschen Legher tot Retschits by Neuhaus, aldaer den vyant weynich uren te vooren geweest waren, ende dewyle die Cosacken hun versuymt hadden, sijn zy van des Jongen Prince van Anhalts Ruyterye aengetast, inde 30 doot geslagen, oock een Rit-meester, Vaendrager, met hunnen Heere ghevangen in ons Legher gebracht: Desghelijcx hebben die Moravische Ruyters tot Samnits noch 100 Cosacken aengegrepen ende hun 15. waghens met Roof afghejaecht, ende meest alle doodt gheslagen, ende eenighe ghevangens ooc int Legher ghebracht, dewelcke seggen dat hunner in alles over 500 niet meer voorhanden waren. Ende heeft den vyant van ons geen gevangene meer, maer aen deser zyde van hunne over 500. Voor 3 daghen sijn weder 2000 Hungheren te Peerde by ons aencomen, syn seer wel ghemonteert.
 Voor ghisteren syn by onsen Heere Generael Hungersche Ghesanten van Betlehem Gabor par posta alhier comen, brenght advijs, dat de Keyser door den Oversten Brauner ende Colaldo, met Gabor Tracteren wilde op seecker conditien, met schoone presentatien, maer deselve en wilt sulcks gantsch niet doen. Ondertusschen laet hy syn volck continuelijcken over die Schipbrugge op Oostenrijck toe marcheren.