Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/22

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


ner studie eene gratificatie ·w .erd toegeRaan. ·Deze yereereode . eli verblQdende aanmoediging .was ~ ëeri nieuwe· prikte• :tot eerzucht.· Een brief.· 'fin:•~ lÓkweaR:hing ·uit 's meesters .hand, en zijne. nadgevingeil voor bet vervolg:i~~lte bij zich ttn nutte maakte, waren niet ntindet ifaagetàm. Aaaiil gezien zijne :voorrd'urende vord~ringeii ·.behäagdé ·· ti~ dan ook z-.. M. , ondetfcheidene achtereeavolgendó' jaren, deze gr111ifica1ie te hernieuwen. ·· · ,-' " . [ "·1' Niet minder 0nderfcheidend -was bet tater , dat• de /{omtTJisjie·; "-D ;gbovemememawege aangefteld ,: teiï gewonen aankoóp" va~ fcbilderftukken die geëxpr>- feerá werdën • ter ammoediging :van jonge fcbilders, . QOk zijner· ~bt. · · 0l M • ' 1•: > · Zièh aiD ·de gin~ lli.storltJUI hechtende, alst~ J>èpaaldelijk zijne keuze , ftelde hfj niettemin tiieer~ malen kleine lande1ijke tafereeltjes op doek en pa~ acel daar; waaronder koddigen · genoeg , .om bijval c: . verwerven , v.eelal door den daarin heerfclieri.; de zich eigen gemaakten toon, wars van dat bonte ~oloriet ; : dat · de laatfte dagen eene overerfelijke· kwaal fchijm: geworden te zijn • • . ·Jn . het ongelukkige tijdftip , ·waarin ons. vaderland vetkeerde in .1831 ; de bange. onzekerheid omtrent de Bel8ifclle aangelegenheden , toen alles te veldé trok., en ·Di~ ·de kunst gedacht, lag zij zondet aanm~ediging als geOufjerd in de groeve des doods• Een • ,.