Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Deze pagina is niet proefgelezen


Nuys eenen dag te toeven. Ziedaar een fraai vooruitzigt, dacht ik. Nuys is geen .Amfterdam, Pa- njs of Rome , en dan in dit ongunftig faizoen al- daar eenen d.tg geblokkeerd te moeten zitten l zoo maakfe ilt; -~~>~~t !llij~ ~zam~l~:paar; aan,~eko­ mene reisgenooten partij , om met extra-post naar Aken door te rijden. Intusfchen hielden wij fiil te Kranenburg; dáár, waar de_ Pruisfifche douanen zich nestelen , en eiken reiziger toevoegen : " haóen " .Sie etwas zu óeclarleren 1" ' -"

i Daar .Jt.: ~ulks. meç "; o~eii'-~ b~w:ootdde, liet

nien piij: Ol)gem~id. · ... . ·,( ...; __ . .: .. ·.".." ., . • r .Ter_ middemacbt .te Klfef :nng~k()jD!!Q zijnd~, palJlen, wij .rdedclijk·: onze. »14ttfm ·v.~~i pen fnelwa.- p, .~llJ,·~N~V·:.::Ik: .•reeg 1-No-< .:·9;, :ml ~ OQ~" • blik ,..unimide: .venoeven , .·gedacht ;k ~ mijn No.. 1; epJ ~te~ Qtij.in:her..logelilent t~9v.er.• het óuret11" · lk attt·• '··;ve17mee~ ~, in :dw":Ra0t1Jfçhen Ktizer~ Zi.et ! · daar .komt .men . mij· ieensklaps ,.verwittige.a -; ~ ~ijne .l>~J~ :mtt den:fnelwagen:·Jliet mecJe- .ge" ~Q- -~~·.-w~den'.en; dczelv.;e:per .vriu:htw:age~ g~ 1!HiÏtl-ertf '· !'1Ql1&l~ wol'den" ~.ie ,driemaal t"s, w~eks f.Ü'4•, · '.l'eg~" wil1 ui, dank ifwc;r~, ·dk .. mijn, f9tk' pé eq_ . bied .~n·goed drinkgeld. l.UU ..r, !re. vergeefs.; k ... bid, · ik .. fm~e'k ••,. -,Ja ,!:i-~en '. nacàt l Qiets '°n helpen ••. ·()e 1Qstd'r'ç#1m~sr.er, die reeds )fulg .gci~~ht .. had,.io zijn bW.· te ;liggeii, ,de reizï,. ~rs, (Jl_ hPJ.me.:baptdje verw,'°fc)JeQ<k., _,,die 209 *' aan·